شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- پژوهشنامه روابط عمومی، فصلنامه دانش و حرفه روابط عمومی، با رویکرد انتشار مقالات علمی، تحلیلی و پژوهشی منتشر می شود.

 

به گزارش شارا، جانشین سردبیر این مجله با اعلام این خبر گفت: بخش قابل توجهی از پژوهش های ارتباطی مربوط به روابط عمومی است و جامعه روابط عمومی کشور با فقدان یک نشریه علمی به منظور پوشش پژوهش های آکادمیک و کاربردی مواجهه است. این درحالی است که آشنایی با مباحث و مسائل پدیدار شده در زمینه مطالعات و به کارگیری دانش و فنون روابط عمومی به منظور ارتقای قابلیت ها، نقش آفرینی و دامنه فعالیت ها برای تحقق اهداف و ماموریت ها اجتناب ناپذیر است و غفلت از تحول و جهش روبه جلوی ارتباطات و نبود درک به هنگام از شرایط و الزام های جهانی سبب شده است روابط عمومی در ایران محدود و محصور در شکل باشد و روندها و سیاست ها، محتوا و ساختار، پژوهش و به روز رسانی در آن نادیده انگاشته شود.


سیدتقی کمالی تصریح کرد: توسعه فناوری ها و رشد روزافزون ارتباطات، تحول گسترده ای را در عرصه روابط عمومی به وجود آورده است. انطباق پذیری بخش های مختلف علمی و اجرایی نیز از طریق شناخت این تغییرها و دگرگونی ها و آگاهی از مفاهیم و مباحث نوظهور که ابعاد و جنبه های ارتباطات انسانی و سازمانی و به طور خاص روابط عمومی را متاثر ساخته است، حاصل می شود. به تبع شرایط جدید و بهره گیری به جا و موثر از فرصت ها و قابلیت ها، شاهد رونق گرفتن فعالیت ها و نقش آفرینی  سازمان ها و مجامع انسانی و اجتماعی در ابعاد مختلف ملی و بین المللی خواهیم بود. موفقیت در این عرصه با ایجاد و میان آوری ظرفیت های پژوهشی ارتباط تنگاتنگ دارد. همین امر اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت و توسعه علمی را برجسته می کند و بدین منظور پژوهشنامه روابط عمومی سعی دارد زمینه تولید و پوشش آثار علمی برای پرداخت هر چه بهتر به موضوع های مرتبط را پیش بگیرد.


جانشین سردبیر پژوهشنامه روابط عمومی افزود: از سوی دیگر افزایش تعداد دانشجویان رشته روابط عمومی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نبود زیرساخت ها و محتوای مناسب علمی مبین لزوم پرداخت به جنبه های مغفول مانده روابط عمومی و پاسخگویی به نیاز مخاطبان است. افزون بر این روابط عمومی به دلیل ماهیت و دربرگیری، همچون بسیاری از حوزه های مطالعاتی واجد ویژگی میان رشته ای و چند رشته ای شده است و لازم است پژوهش ها و فعالیت های علمی درصدد یافتن راهکارها و شیوه های مناسب برای تحقق این امر باشد.


کمالی گفت: تقویت بنیه علمی جامعه روابط عمومی کشور از طریق طرح موضوع ها و محورهای دانشی و حرفه ای روابط عمومی بنابر شاخص های جهانی از اهداف بنیادین انتشار این مجله است و در این راستا تلاش برای ارتقای تولید علمی در زمینه های مرتبط با روابط عمومی با توجه به نیازهای موجود برای انجام مطالعات هدفمند و ساختارمند بنابر جنبه های نظری، فلسفی، سیاستی، شناختی، فناورانه و آینده نگرانه در ساحت های مختلف محلی، ملی و بین المللی و در بخش های متنوع سازمانی و اجتماعی امری است که این فصلنامه می کوشد با تولید، پوشش و جذب مقالات بدان دست یابد.

 

پژوهشنامه روابط عمومی به صاحب امتیازی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر محمد مهدی فتوره چی و سردبیری دکتر حسین امامی است و در هیات تحریریه آن اعضای هیات علمی، پژوهشگران و مدرسان عملگرا و برجسته روابط عمومی دانشگاه های کشور عضویت دارند.


این فصلنامه از مقالات علمی، تحلیلی و پژوهشی که در توسعه و بسط مفاهیم و ادبیات دانش روابط عمومی، شناخت و شرح حوزه های نظری و کاربردی مرتبط که در معرفی، ترویج و ارتقای روابط عمومی اثرگذار باشد، استقبال می کند. بدین منظور پژوهشگران و نویسندگان حوزه ها و گرایش های علمی مرتبط با تخصص روابط عمومی برای انتشار مقاله علمی و گزارش پژوهشی می توانند آثار خود را به نشانی الکترونیک prrjut@gmail.com ارسال کنند.