درباره شارا | تماس | جستجوی پیشرفته | پیوندها | موبایل | RSS
 خانه    تازه ها    پایگاه اخبار    پایگاه اندیشه    پایگاه کتاب    پایگاه اطلاعات    پایگاه بین الملل    پایگاه چندرسانه ای    پایگاه امکانات  
شنبه، 20 خرداد 1402 - 14:42   

نویسنده محتوا می‌گوید همه مشتریانش چت‌جی‌پی‌تی را جایگزین او کردند

  نویسنده محتوا می‌گوید همه مشتریانش چت‌جی‌پی‌تی را جایگزین او کردند


ادامه ادامه مطلب یک

همکاری با روابط‌عمومی از معیارهای ارزیابی مدیران شهری است

  همکاری با روابط‌عمومی از معیارهای ارزیابی مدیران شهری است


ادامه ادامه مطلب دو

لغو اتهامات بائو چوی در هنگ‌کنگ در دادگاه تجدیدنظر

  لغو اتهامات بائو چوی در هنگ‌کنگ در دادگاه تجدیدنظر


ادامه ادامه مطلب سه

پیگیری برای اجرای عدالت یک سال پس از قتل روزنامه‌نگار بریتانیایی در برزیل

  پیگیری برای اجرای عدالت یک سال پس از قتل روزنامه‌نگار بریتانیایی در برزیل


ادامه ادامه مطلب چهار

   آخرین مطالب روابط عمومی  
  هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش برگزار شد
  نویسنده محتوا می‌گوید همه مشتریانش چت‌جی‌پی‌تی را جایگزین او کردند
  پیگیری برای اجرای عدالت یک سال پس از قتل روزنامه‌نگار بریتانیایی در برزیل
  تجربه استفاده از هدست جنجالی «ویژن پرو» اپل چگونه است؟
  هوش مصنوعی و تحول استراتژی‌های بازاریابی محتوا
  لغو اتهامات بائو چوی در هنگ‌کنگ در دادگاه تجدیدنظر
  مشاغلی که بیشتر تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند
  برای نخستین بار در جهان استفاده از تلفن هوشمند در شهری در ایرلند برای کودکان ممنوع شد
  پژوهشگر و روزنامه‌نگار تاجیک در ۷۴سالگی در تاجیکستان درگذشت
  ادعای زیست‌محیطی فیفا نادرست است
ادامه آخرین مطالب روابط عمومی
- اندازه متن: + -  کد خبر: 50497صفحه نخست » تازه های نشر روابط عمومیدوشنبه، 21 شهریور 1401 - 00:21
انتشار ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی راهبرد
روابط‌عمومی، مجموعــه ای از عملیــات ارتباطــی آگاهانــه مبتنــی بــر برنامــه و تحقیــق اســت کــه بــا اســتفاده از شــیوه های علمــی و هنــری بــه دنبــال ارتبــاط بــا مــردم و اطلاع یابــی از نظــرات آنــان ، تجزیــه و تحلیــل گرایش هــای مخاطبــان و افــکار عمومــی بــه منظــور گفت وگــو بــا ایشــان بــرای رســیدن بــه تفاهــم بــا کاربــرد روش هــا و ابزارهــای ارتباطــی نوشــتاری، گفتــاری، دیــداری و شــنیداری اســت.
  

 

شبکه اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی ایران (شارا)-||  ششمین شماره ماهنامه الکترونیکی راهبرد ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد.


روابط‌عمومی، مجموعــه ای از عملیــات ارتباطــی آگاهانــه مبتنــی بــر برنامــه و تحقیــق اســت کــه بــا اســتفاده از شــیوه های علمــی و هنــری بــه دنبــال ارتبــاط بــا مــردم و اطلاع یابــی از نظــرات آنــان ، تجزیــه و تحلیــل گرایش هــای مخاطبــان و افــکار عمومــی بــه منظــور گفت وگــو بــا ایشــان بــرای رســیدن بــه تفاهــم بــا کاربــرد روش هــا و ابزارهــای ارتباطــی نوشــتاری، گفتــاری، دیــداری و شــنیداری اســت.


کار و زندگــی در دنیــای بــه شــدت متحــول و متغیــر کنونــی، بــدون ســازمان های ارتباطــی و اطلاعاتــی بــه ســختی امکان پذیــر اســت. مدیریــت و راهبــرد در محیــط کار و زندگــی نیازمنــد دانــش و اطلاعــات کافــی بــرای تصمیم گیــری اســت. امــا ایــن فضــا کمتــر ایــن اطمینــان را بــرای مدیــران ایجــاد می کنــد. از ایــن روســت کــه نقــش ســازمان ها و نهادهــای ارتباطــی و اطلاعاتــی چــون روابط‌عمومیهــا اهمیــت بســزایی در دنیــای جدیــد پیــدا می کنــد. هــزاره ای کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم پــر اســت از دگرگونــی و تحــول در ابعــاد و اشــکال گوناگــون کــه اندازه گیــری و شــتاب بــرای مــا غیرممکــن اســت. ســازمان ها در ًآن تقریبــا عصــری کــه زندگــی می کننــد با دشــواری های بســیاری روبه رو خواهند شد زیرا با محیطی نامطمئن مواجه هســتند. البتــه ایــن نمی توانــد مفهــوم و معنــای بــدی داشــته باشــد. زیــرا هــر قــدر کــه میــزان تغییــرات در جامعــه ای بیشــتر شــود در چنیــن فضایــی مدیــران بــه اطلاعــات بیشــتر و روش هــا و برنامه هــای منســجم و مدون تــری نیــاز دارنــد، بــه هــر حــال ایــن تحــولات مدیــران را دچــار غافلگیری هــای شــدید کــرده و در ایــن فضــا نقــش یــک روابط عمومــی پویــا کــه ایــن تحــولات را جزء به جــزء دنبــال کــرده و بــا برنامه ریــزی بــه ســمت و ســوی صحیــح هدایــت کنــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه یــاری خــدا نشــریه ی راهبــرد بــا همراهــی و مشــارکت اســتادان، فرهیختــگان و فعــالان عرصــه ی روابط عمومی و ارتباطات به ایســتگاه ششــم رســیده و تــلاش می کنــد در بســتر ایــن رســانه بخشــی از رســالت خــود را کــه انتقــال دانــش و تجربــه ی ارتباطــات و روابط عمومــی اســت بــه انجــام برســاند.

 

 


 

ضمــن تشــکر از همــه ی عزیزانــی کــه در بــه ثمــر نشســتن ایــن رســانه ی حرفــه ای بــا مجموعــه ی گــروه اجرایــی همــکاری می کننــد، از شــما خواننــدگان عزیــز نشــریه می خواهیــم تــا بــا انتقــادات و پیشــنهادهای ســازنده ی خــود بــه ارتقــاء ســطح علمــی و محتوایــی آن کمــک کنیــد.


در این شماره مهدی باقریان – دکتر ابوالقاس حکیمیان – دکتر حسن نصیری قیداری – خانم دکتر فاطمه کرییم وند – دکتر حسن خسروی – دکتر مرتضی سعادتی – دکتر هادی زمانی – دکتر عباس زمانی و دیگران فعالان حوزه روابط عمومی مقالات و یادداشت هایی را به رشته تحریر درآورده اند.


در این شماره مقاله روابط عمومی متاورس مهدی باقریان را در صفحه هشت می خوانید، گزارش تصویری از آیین نکوداشت استاد کاظمی دینان را در صفحه سی ام این شماره ملاحظه خواهید کرد و از آنچه در دومین نشست شورای سیاست‌گذاری راهبرد در دانشگاه فردوسی مشهد گذشت مطلع خواهید شد ...

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین مطالب روابط عمومی  

  پژوهشگر و روزنامه‌نگار تاجیک در ۷۴سالگی در تاجیکستان درگذشت


  استاندار کرمانشاه: روابط عمومی‌ها توجیه کننده مدیران نباشند


  حمله به خبرنگاران در اتاق خبر یک تلویزیون در صربستان


  یک مجری رادیویی در فیلیپین توسط افراد مسلح کشته شد


  همکاری با روابط‌عمومی از معیارهای ارزیابی مدیران شهری است


  ادعای زیست‌محیطی فیفا نادرست است


  سرپرست جدید روابط‌عمومی شهرداری قزوین معرفی شد


  نقش روابط‌عمومی در ترویج فرهنگ مهارت آموزی بسیار تاثیر گذار است


  دستگیری غیرقانونی یک روزنامه‌نگار در بخش اشغالی اوکراین


  جریمه ۲۰ میلیون دلاری مایکروسافت به دلیل نقض حریم خصوصی کودکان


 
 
 
مقالات
گفتگو
گزارش
آموزش
جهان روابط عمومی
مدیریت
رویدادها
روابط عمومی ایران
کتابخانه
تازه های شبکه
آخرین رویدادها
فن آوری های نو
تبلیغات و بازاریابی
ایده های برتر
بادپخش صوتی
گزارش تصویری
پیشنهادهای کاربران
اخبار بانک و بیمه
نیازمندی ها
خدمات
خبرنگار افتخاری
بخش اعضا
دانلود کتاب
پیوندها
جستجوی پیشرفته
موبایل
آر اس اس
بخشنامه ها
پیشکسوتان
لوح های سپاس
پیام های تسلیت
مناسبت ها
جملات حکیمانه
پایان نامه ها
درباره شارا
تماس با ما
Shara English
Public Relation
Social Media
Marketing
Events
Mobile
Content
Iran Pr
About Us - Contact US - Search
استفاده از مطالب این سایت با درج منبع مجاز است
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شارا است
info@shara.ir
  خبر فوری: فراخوان نخستین اجلاس ملی مدیران روابط‌عمومی منتشر شد