شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد
شنبه، 23 فروردین 1393 - 18:32 کد خبر:9979
توجه به اهميت نقش و جايگاه روابط عمومي ها در ارتباطات سازماني و مردمي و حوزه هاي مختلف خبري و اطلاع رساني، به ويژه روابط عمومي، بر كسي پوشيده نيست. اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است انتظاري است كه از مديريت اين جايگاه و مسئوليت خطير به ويژه در دولت تدبير و اميد كه بر گفتمان و رويكرد عقلانيت و اعتدال استوار است، مي رود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در هفتمين بند از «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» كه در اولين جلسه هيئت دولت يازدهم قرائت شد آمده است "نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مديريت خود محدود نكنم، بلكه تعاملات بين سازماني و همافزايي هاي فراسازماني را مدنظر قرار دهم. در اين راه به ويژه با وزارتخانههاي همگروه، فراتر از منافع سازماني و با هدف دستيابي به اهداف ملي همكاري مؤثر داشته باشم."


همچنين بند هاي 10 و 11 اين منشور به مولفه هايي اشاره دارد كه بطور مستقيم در حوزه فعاليت هاي نهاد روابط عمومي قرار مي گيرد و آن اينكه "نظرات تخصصي مديران قبلي، كارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه كنم" و بند يازدهم كه اشعار مي دارد "حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانهها فعالانه و با رويكرد مثبت عمل كنم و در اين مسير با نظام اطلاعرساني دولت هماهنگ عمل كنم."


توجه به اهميت نقش و جايگاه روابط عمومي ها در ارتباطات سازماني و مردمي و حوزه هاي مختلف خبري و اطلاع رساني، به ويژه روابط عمومي، بر كسي پوشيده نيست. اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است انتظاري است كه از مديريت اين جايگاه و مسئوليت خطير به ويژه در دولت تدبير و اميد كه بر گفتمان و رويكرد عقلانيت و اعتدال استوار است، مي رود.


پاسخ به اين انتظارات را با اتخاذ تدابير و برنامه هاي منسجم اميد آفرين مي توان داد. تقويت و بهبود روند ارتباطي در حوزه هاي تحت مديريت و در راستاي انعكاس اخبار، برنامه ها، عملكرد و ارتباط و تعامل مستمر، خلاق و پوياي دولت تدبير و اميد در اين زمره از فعاليت هاي روابط عمومي ها قرار مي گيرد.


بهبود روابط رسانه اي در راستاي گسترش اطلاع رساني و شفاف سازي هاي مورد نظر در منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از طريق برقراري ارتباط مستمر و موثر با مجموعه دستگاه هاي اجرايي، مردم، رسانه ها و افكار عمومي بخشي ديگر از انتظاراتي است كه از جامعه پرتلاش روابط عمومي كشور مي رود. با توجه به توانمندي هاي تخصصي و برخورداري از روحيه مسئوليت پذيري، سخت كوشي، تعامل گرايي، نقد پذيري و مشورت گرايي، فصل جديدي از فعاليت هاي روابط عمومي ها در چارچوب سياست ها و گفتمان دولت تدبير و اميد آغاز شده است.


اگرچه اعتقاد بر آن است كه تأثير گذاري بر افكار عمومي و تغيير نگرش عموم درمورد يك موضوع، كاري بس مشكل است و هرگز نمي توان نظر شكل گرفته عموم را در ارتباط با يك مسئله مهم به راحتي تغيير داد اما روابط عمومي داراي رابطه اي دوسويه با افكار عمومي است و هم از افكار عمومي نقش مي پذيرد و هم مي تواند تأثير گذار باشد. تأثير گذاري بر افكار عمومي كار ساده اي نيست و اين هنر روابط عمومي است كه با به كارگيري شيوه هاي جذاب و كارآمد و بدون توسل به مكر و خدعه، بتواند نقش موثر خود را در روشنگري اذهان عمومي ايفا كند. روابط عمومي براي تأثيرگذاري برافكار عمومي، به «رسانه ها» نيازمند است و از اين رو در يكي از تعريف هاي روابط عمومي، به اين مهم اشاره شده است و روابط عمومي را «كاربرد خردمندانه رسانه ها براي تنوير افكار عمومي» تعريف كرده اند. بنابراين، افكار عمومي در ارتباط با مسايلي شكل مي گيرد كه به دور از ابهام مطرح گردند تا بتوانند موافقان و مخالفاني داشته باشند و به اصطلاح "دوقطبي" و از اهميت حياتي در نزد افكار عمومي برخوردار باشد. تأثيرگذاري بر افكار عمومي فرآيندي تخصصي است و مسئول روابط عمومي بايد با كاربرد خردمندانه رسانه ها و استفاده از شيوه هاي درست، در تنوير افكار عمومي و اميد آفريني بكوشد و از طرف ديگر از «افكار عمومي» نيز براي پيشبرد مجموعه كاري خود بهره ببرد تا رشد و اعتلاي سازماني، تحقق منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و در نهايت موفقيت و پيروزي مجموعه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران عزيزمان را شاهد باشيم.