شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آموزش ميهندوستي به نوجوانان و نظاميان
پنجشنبه، 14 فروردین 1393 - 21:02 کد خبر:9773
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پروفسور آرثر پوپ Arthur Upham Pope (متولد 1881 و متوفي در 1969 و مدفون در اصفهان) ايرانشناس بنام چهارم آوريل 1925 اعلام كرد كه ايرانيان نخستين مردمي بوده اند كه از زمان داريوش بزرگ «آموزش و پرورش ميهندوستي» را ابتكار و در مدارس به نوجوانان تدريس مي كردندشبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پروفسور آرثر پوپ Arthur Upham Pope (متولد 1881 و متوفي در 1969 و مدفون در اصفهان) ايرانشناس بنام چهارم آوريل 1925 اعلام كرد كه ايرانيان نخستين مردمي بوده اند كه از زمان داريوش بزرگ «آموزش و پرورش ميهندوستي» را ابتكار و در مدارس به نوجوانان تدريس مي كردند و در طول هزار سال نخست، روش تدريس اين ماده درسي به صورت نمايش بود تا در در ذهن نوجوان نقش بندد و در تمامي وجود او استقرار يابد. پروفسور پوپ در سخنراني خود در دانشگاه كاليفرنيا گفته بود كه ايرانيان پيش از يونانيان و ملل ديگر داراي دبستان و كودكستان بودند؛ يونانيان آكادمي تدريس علم و ادبيات و فلسفه براي بزرگسالان داير كرده بودند ولي ايرانيان با الهام از آموزش هاي زرتشت به تاسيس مدرسه براي پنج ساله ها و بالاتر اقدام كرده بودند و در اين مدارس آموزش ميهندوستي و اخلاقيات و تندرستي (ورزش و بهداشت) برعلم و ادبيات ترجيح داشت. طبق اكتشافات پروفسور پوپ، در ايران باستان هر مرد جوان كه مي خواست وارد ارتش شود بايد سه ماه آموزش نظامي و سه ماه آموزش ميهندوستي مي ديد كه قسمتي از آن به ذهن سپردن تاريخ ايران و تجربه نياكان بود. تدريس تاريخ به صورت سخنراني در طول خدمت ارتش اجباري بود و مخصوصا در شب پيش از آغاز هرجنگ.


    بسياري از دولت ها از اين اظهارات پروفسور پوپ كه حاصل تحقيقات او بود استفاده كردند و «Patriotic Education» را وارد كار مدارس و ارتش و بعدا رسانه هاي خود از كتاب تا سينما و روزنامه و راديوتلويزيون كردند. با چنين آموزش و پرورشي بود كه ژاپني ها در سپاهيگري چنان پيشرفت كرده بودند كه نتيجه اش در جريان جنگ جهاني دوم مشاهده شد. توجه به آموزش ميهندوستي از آغاز قرن 21 و مشاهده گسترش آزمندي هاي انسان و خودخواهي هاي او و بويژه پس از بحران مالي جاري در كشورهاي صنعتي و فساد اداري در برخي كشورهاي ديگر افزايش يافته است زيرا كه «ميهندوستي و دنباله آن علاقه به هموطنان» داروي درمان هرگونه آزمندي، خوددوستي، احجاف و تبعيض است. تدوين ضابطه تاثير ذاتي ندارد و يك خودخواه به محض مشاهده رخنه و روزنه گريز از ضابطه از آن عبور خواهد كرد.


    آرثر پوپ باستان شناس آمريكايي و كارشناس تاريخ و هنر ايران، استاد دانشگاه كاليفرنيا و موسس انستيتوي مطالعات مشرق زمين از سال 1925 كه وارد ايران شد تقريبا تا پايان عمر در محل (ايران) به اكتشافات و تحقيقات خود درباره تاريخ و تمدن و هنر ايران ادامه داد و در قرن بيستم بيش از هركس ديگر به شناسانيدن ايران به جهانيان كوشيد. گفته شده است كه پهلوي اول تحت تاثير اكتشافات پروفسور پوپ به ناسيوناليسم گراييد و روزي كه شنيد بدون نيروي دريايي (سي پاور) كه داريوش براي ايران ساخته بود هيچ دولتي «قدرت» نخواهد شد با موسوليني تماس محرمانه برقرار كرد و برغم مخالفت لندن براي ايران يك نيروي دريايي بوجودآورد. فيليس آكرمن (متولد 1893 و متوفي در 1977) بانوي او در اين تحقيقات در كنار شوهرش بود. ايرانيان كه مردمي ذاتا قدرشناس هستند به پاس آن همه زحمات، براي اين زن و شوهر در اصفهان و در كنار زاينده رود آرامگاهي به سبك مقبره شاه اسماعيل ساماني در فرارود ساختند كه هر سال هزاران تن از آن ديدن مي كنند.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com