شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : به رضاي تو خدا روز قيامت راضي است/ شعري از دكتر حسن بشير
جمعه، 13 دی 1392 - 14:36 کد خبر:8286
اين رضا كيست كه در عالم امكان يكتا است كيست او، آنكه جهان دور مدارش بر پاست كيست آن ضامن آهو، كه در اين بقعة طوس حرمش جنت خُلد است كه در عرش خداست

به رضاي تو خدا روز قيامت راضي است

 

 

اين رضا كيست كه در عالم امكان يكتا است

كيست او، آنكه جهان دور مدارش بر پاست

كيست آن ضامن آهو، كه در اين بقعة طوس

حرمش جنت خُلد است كه در عرش خداست

در رضاي تو، رضاي علي و آل عليست

در ولاي تو، جهاني اسـت سراسـر زيباست

من چه نامم و چه دانم شه و سلطان بقا

به خدا نيسـت خدا، ليك چو او بي همتاست

جرعه اي از حرمت چشمة خضر است روان

يا نه! كوثر شده، جوشيـده درون دل ماست

اي علي، اي كه زموسي يد بيضا داري

چون علي تاج ولايـت، به سر تو پيـداست

به تو داده است اگر حكم ولايت مأمون

او ندانسته همـان خواست كه در لوح بقاست

به رضاي تو خدا روز قيامت راضي است

چون علي، حكم شفاعـت به تمنّاي شمـاست

شرط توحيد تويي، حصن خداوند بزرگ

خارج از حصن تو تا هست، عذاب است و بلاست

تو بهشتي كه تجسّم به جهان يافته اي

دسـت تو، دست خداي ازلي را معنـاست

دوزخ هر دو جهان، شعله ور از دوري ماست

از بهشتي كه كليـد در آن دسـت رضاست

آنچه خود داشتي از لطف، نثار همه كن

هر چه خود داشتم از عشق به نام تو رواست

من نه آنم كه توانم سخن از خود گويم

يا رضا، هر چه كه گفتم، متعلّق به شماست


 

حسن بشير

چهارشنبه- تهران

11/10/1392