شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي آمريكايي
یکشنبه، 1 دی 1392 - 08:37 کد خبر:8071
دولتمردان جزء اولين سازمان هايي هستند كه نياز دارند تا روابط عمومي را بشناسند و آن را به عنوان راهي براي حفظ روابط مناسب با شهروندان خود به كار ببرند. آنها همچنان نياز دارند تا يك چنين روابطي را حفظ كنند اما امروزه در ايالات متحده به ندرت اين نوع ارتباط را روابط عمومي مي نامند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، ترجمه مريم ميرعبدالحق- دولتمردان جزء اولين سازمان هايي هستند كه نياز دارند تا روابط عمومي را بشناسند و آن را به عنوان راهي براي حفظ روابط مناسب با شهروندان خود به كار ببرند. آنها همچنان نياز دارند تا يك چنين روابطي را حفظ كنند اما امروزه در ايالات متحده به ندرت اين نوع ارتباط را روابط عمومي مي نامند.


با استناد به تعريف موجود، دولت هاي دموكراتيك بايد عقايد عمومي را انعكاس دهند و هنگامي كه سطح آگاهي شهروندان بالا باشد بتوانند به خوبي كار كنند. بنابراين روابط عمومي در بين دولتمردان ايالات متحده بايد ماهيتي طبيعي داشته باشد و به خوبي نقش ايفا كند.


مثال هاي متعددي وجود دارد از آنچه كه ما آن را روابط عمومي در دولت هاي فدرال و محلي پس از جنگ داخلي مي ناميم. مبارزات اطلاعاتي، تبليغاتي و روابط عمومي توسط بخش هاي مختلف فدرال، شهرها و ايالت ها راه اندازي شد. براي مثال كاليفرنيا مبارزات گسترده و گران قيمتي را براي جذب ساكنين جديد انجام دادند. اين تلاش هاي دولت موازي بود با آنچه كه بسياري از مشاغل در آن زمان انجام مي دادند.


در سال 1913 چندين گروه با منافع خاص و فعالان سياسي شروع به ابراز نگراني درباره تناسب سازمان هاي دولتي و تلاش آنها براي نفوذ در تصميم گيري هاي قانوني كردند كه در روابط عمومي نقش داشتند. بنابراين آنها شروع به لابي گري در كنگره كردند تا موقعيت هايي را در هزينه هاي دولت براي روابط عمومي بدست آورند.بخش عمده اين انگيزه برگرفته از منافع حاصله از مشاغل مرتبط با تجارت بزرگ چوب بود كه نشان دهنده موفقيت روابط عمومي ايالات متحده بود كه منجر به بسته شدن برخي از زمين هاي فدرال و جلوگيري از ورود و خروج كارمندان توسط بخش جنگلداري شد.

دليل ديگر پديد آمدن اين لابي ها، رقابت سياسي احزاب و فشار فعالان سياسي بود كه اين ترس و ابهام را ايجاد كردند كه فعاليت هاي مربوط به روابط عمومي دولتمردان مي تواند از ماشين تبليغاتي جلوگيري كنند كه افكار عمومي را دست كاري مي كند.


بنابراين همه ارتباطات دولت معني دار و بسيار چشمگير نيست. بسياري از ارتباطات كسل كننده، خسته كننده، و معمول نيز وجود دارد. براي مثال توضيح از نحوه پر كردن فرم هاي مالياتي جديد، اطلاعيه در مورد ساعت هاي جديد در دفتر مجوز رانندگان، فصل شكار در سال، و يا هزينه هاي جديد براي به دست آوردن گواهي تولد، و تبليغات در مورد انتصاب از جمله اين ارتباطات است.


منع:http://www.nku.edu/~turney/prclass/readings/government.html
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)