شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نقش و جايگاه پژوهش در روابط عمومي
یکشنبه، 17 آذر 1392 - 17:12 کد خبر:7784
هر روابط عمومي براي برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي خود در سطوح مختلف و براي موفقيت در جامعه تخصصي و عمومي خود در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و ... بايد قبل از هر فعاليتي، اثر بخشي آن را تحقيق و پژوهش كند. پژوهش و تحقيق مي تواند نتايج علمي ويژه اي بوجود آورده و كليه فعاليت هاي روابط عمومي را به ويژه در بازاريابي و تبليغات هدفمند كرده و نتايج مثبتي به همراه داشته باشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پژوهش، يعني عمل تحقيق سيستماتيك و منظمي كه نتايج آن قابل تعميم و بهره برداري علمي و حرفه اي است. تحقيق به معناي به حقيقت رسيدن و حقيقت جويي است. تحقيق يعني گردآوري اطلاعات به منظور انطباق ذهنيت با واقعيت هاي موجود و اين امر مهم تنها از طريق گذر از مسيري كه «روشن» خوانده مي شود، ميسر است.


روش، راه رسيدن به حقيقت است و در تحقيقات اجتماعي از روش هاي علمي خاص مطالعه پديده هايي چون افكار عمومي كه روابط عمومي ها بيشترين فعاليت هاي تحقيقي را با محور قراردادن آن انجام مي دهند، بهره گرفته مي شود. در واقع هر موضوع، با توجه به ماهيت وجودي خود با استفاده از روش هاي خاصي مورد مطالعه قرار مي گيرد.


پژوهش در هر جامعه اي نقش وسيعي در ساده تر كردن و روان كردن هدف هاي آن جامعه دارد.


هر كار موثر و صحيحي در روابط عمومي، نيازمند جرياني منظم و كارآمد است كه آغاز آن با تحقق و پژوهش شروع مي شود و انجام آن را ارزشيابي شكل مي دهد. لذا اولين قدم در روابط عمومي ايجاد شناخت و شناسايي موضوعاتي است كه محور فعاليت هاي سازمان متبوع روابط عمومي محسوب مي شود. اين شناسايي تنها از طريق انجام پژوهش و تحقيق حاصل مي شود و تحقيق مي تواند شناخت و آگاهي هر چه بيشتر نسبت به مسايل و موضوعات موجود را به ما ارايه دهد.


روابط عمومي هر نهادي زماني موفق تر خواهد بود كه اساس فعاليت هاي خود را بر پايه مباني علمي و تحقيقي استوار كند و با اصل قرار دادن تحقيق هاي انجام شده خلاقيت ها و ابتكارها را از نتايج آن استخراج و در اختيار سازمان خود قرار دهد.


پژوهش و تحقيقات اجتماعي از وظايف بنيادي روابط عمومي جهت توسعه در عصر اطلاعات است.


به طور كلي هر روابط عمومي براي برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي خود در سطوح مختلف و براي موفقيت در جامعه تخصصي و عمومي خود در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و ... بايد قبل از هر فعاليتي، اثر بخشي آن را تحقيق و پژوهش كند. پژوهش و تحقيق مي تواند نتايج علمي ويژه اي بوجود آورده و كليه فعاليت هاي روابط عمومي را به ويژه در بازاريابي و تبليغات هدفمند كرده و نتايج مثبتي به همراه داشته باشد.


ايجاد ارتباطات اثر بخش كه از وظايف اساسي و اصولي در روابط عمومي ها به شمار مي رود، نيازمند داده هايي است كه بتواند كارشناس را در شناخت هر چه بهتر مخاطب، نسبت به متغيرهايي چون تركيب سني، جنسي، سواد، نگرش، طرز فكر، علايق، سلايق، اوقات فراغت و ... ياري كند. اگر كارشناس روابط عمومي، از ويژگي هاي مخاطب خود شناخت كافي نداشته باشد، قادر به برقراري ارتباط منطقي و درست با مخاطب نخواهد بود. لذا پيام قابل درك و پر جاذبه اي از نظر محتوا رمز و نحوه ارايه به او عرضه نخواهد كرد.


پژوهش و مطالعه در افكار عمومي از اين سبب اهميت دارد كه روابط عمومي ها به عنوان مفاصل پيوند بخش ميان مردم و سازمان ها، شناخته شده اند. لذا اين نكته كه مردم درباره سازمان و فعاليت هايش چگونه مي انديشند و چگونه مي توان نظر آنها را به فعاليت هاي سازمان جلب كرد، بجز از طريق پژوهش و شناخت هر چه بهتر آنان حاصل نمي شود. شايد بتوان عواملي را كه مانع اين امر مهم در فعاليت هاي روبط عمومي مي شود را به چند دسته تقسيم كرد كه در ادامه به چند مورد آن اشاره خواهم نمود.


مروري بر وضعيت موجود روابط عمومي هاي كشور، بيانگر اين نكته اساسي است كه فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در روابط عمومي ها يك كار مستمر و جدي انگاشته نمي شود و مي توان اين گونه برداشت كرد كه پژوهش در روابط عمومي هنور جايگاه شايسته خود را نيافته است.

اگر چه مسايل مربوط به پژوهش در روابط عمومي ها، ريشه هاي خاص خود را دارد، ولي شايد بتوان يكي از اين مسايل را ناشي از طرز تلقي موجود، نسبت به «تحقيقات اجتماعي» بويژه اعتقاد نداشتن كافي به كارآمدي و تاثير تحقيقات در بهبود تصميات و برنامه ريزي ها دانست.


لازم به يادآوري است كه در كنار اين موضوع، عوامل عمده ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند به عنوان عوامل بازدارنده توسعه تحقيقات و پژوهش هاي اجتماعي در واحدهاي روابط عمومي تلقي شوند. دسته اي از اين عوامل شامل متغيرهاي ساختاري و تشكيلاتي، متغيرهاي مديريتي، متغيرهاي اقتصادي، اعتباري و انساني اند.

از ديگر مسايل روابط عمومي ها، نداشتن نيروي انساني متخصص و پژوهشگراني است كه بتوانند به طرح موضوعات قابل مطالعه و مسئله شناسي در حوزه هاي فعاليت سازمان، بخصوص آنجا كه بستگي زيادي به جامعه مخاطبان سازمان دارد، بپردازند.


روابط عمومي ها امروز از نبود كارشناسان تحقيق و پژوهشگران ارتباطي به شدت در رنجند و بخش مهمي از اين مسايل، ناشي از كمبود متخصصان جامعه شناسي ارتباطات و روانشناسي اجتماعي است. با اين همه مديران با حمايت تحقيقاتي خود از روابط عمومي ها و توجه به آنها كار را تسهيم مي كنند و مديران روابط عمومي را قادر مي سازند كه بيشتر و بهتر در خدمت فرايند تصميم گيري مديران باشند. اين مديران براحتي به اطلاعات برون سازماني و درون سازماني و ارتباط بين آنها وقوف مي يابند و در انتخاب گزينه ها و نيز در تصميم گيري و حتي در اجرا و ارزيابي بهتر عمل مي كنند. در طراحي و اجراي استراتژي ها يا راهبردها نيز اين گونه مديران از ديگر مديراني كه به روابط عمومي كار آمد و موثر اعتقادي ندارند، موفق ترند.

آيت اله قهرماني كارشناس روابط عمومي و نماينده رسمي دهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي در استان فارس

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)