شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي و فرهنگ سازماني
دوشنبه، 20 آبان 1392 - 13:11 کد خبر:7021

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يكي از مؤلفه هاي كاركردي روابط عمومي مبحث فرهنگي مي باشد، اگر ساختار روابط عمومي يك دستگاه را مباحث خبري، تبليغي، قرهنگي بدانيم، درمي يابيم گه حداقل 3/1 عملكرد اين حوزه مرتبط با مباحث فرهنگي مي باشد. حال سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي چقدر در اين حوزه فعال بوده اند؟ چه تعريف جامعي از فعاليت هاي فرهنگي روابط عمومي وجود دارد كه كارگزاران به استناد آن، راه پيش رو را طي طريق نمايند؟ مديران ارشد سازمان در حوزه فرهنگي براي خود چه تعريفي نموده اند و از مدير روابط عمومي خود چه انتظاراتي دارند؟
 با اين سؤالات پي به اهميت اين ربطه مي بريم كه فرهنگ و ارتباطات اجزاي لاينفك عملكردي يك سازمان است. دانشمندان عرصه ارتباطات با ايجاد كردن واژه فرهنگ سازماني، دريچه اي جديد را در دايره عملكرد روابط عمومي شكل داده اند كه نقش مهمي را بر عهده روابط عمومي گذارده است آنچه مصور است، پرداخت به مباحث جاري فرهنگي در سازمان ها، سابقه اي ديرين دارد، اما تبيين فرهنگ سازماني، آيتمي جديد است كه متأسفانه كمتر به آن پرداخته شده است؟
 فرهنگ سازماني از نوع پوشش كاركنان تا شعار و اهداف كلان و ميزان وفاداري را در برمي گيرد، حال مدير روابط عمومي در تدوين و احياي آن چه ميزان مؤثر مي باشد امري است كه نسبي تلقي مي شود. فرهنگ سازماني شاخصه و الگوي نظام مندي است كه سبب ارتقاي دستگاه اجرايي در تمايي حوزه ها مي شود كه خواه ناخواه، زمينه ساز نهادينه شدنش با روابط عمومي مي باشد. اين هنر روابط عمومي است كه باتوجه به ابزارهايي كه در اختيار دارد بستري فراهم سازد تا كاركنان ضمن رضايت مندي از كار خود، رغبت بيشتري براي ارائه خدمات به مخاطبين و مراجعين سازمان داشته باشند.
 فرهنگ سازماني سبب اتحاد و همدلي كاركنان يك سازمان در به حركت در آوردن چرخ هاي آن مي شود كه نقطه اتكا اين محور روابط عمومي است. كارگزار روابط عمومي است كه با موقعيت سنجي و شناسايي چالش هاي پيش رو، بصورت غيرمستقيم هدايت جريان فكري و عملكردي كاركنان را جهت بهينه سازي و چابك سازي ارائه خدمات بر عهده دارد و اين امر ميسر نمي شود جز با ايجاد رابطه دوسويه؛ به نحوي كه مخاطبين درون و برون سازمان با اعتماد به صداقت روابط عمومي بستر تعامل و رفع كاستي ها را فراهم نمايند.