شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 10 نكته كاربردي درباره اندازه گيري و ارزيابي روابط عمومي
سه شنبه، 4 آبان 1400 - 00:18 کد خبر:6138
برنامه ريزي يكي از ضروريات است. پيش از شروع: اهداف روابط عمومي خود را به وضوح مشخص كنيد.1) برنامه ريزي يكي از ضروريات است. پيش از شروع: اهداف روابط عمومي خود را به وضوح مشخص كنيد.


2) در همان مرحله اوليه روش هاي استراتژيك خود را براي ارزيابي فعاليت هاي روابط عمومي مشخص نماييد.


3) تمامي نتايج و بازخوردها را از خارج و همچنين داخل سازمان جمع آوري كنيد.


4) تنها تعداد كمي از برنامه هاي روابط عمومي به ارزيابي تأثير مخاطبيني كه درباره آنها تحقيق شده است مي پردازند.


5) بيشتر ارزيابي هاي پروژه هاي روابط عمومي بر پايه اندازه گيري خروجي است.


6) براي ارزيابي اغلب از محاسبه ارزش همان ميزان تبليغات استفاده مي شود اما اين روش كارا نيست.


7) سعي كنيد پيام هاي اصلي را مشخص نمايد، تأثير آنها را براورد كرده و سپس مورد استفاده قرار دهيد.


8) روش هاي ارزيابي آنلاين اين روزها بسيار ارزان هستند.


9) يك گزارش فصلي روابط عمومي منتشر كنيد.


10) اندازه گيري و ارزيابي در حوزه روابط عمومي بايد بدين صورت باشد: كمتر بگوييد و بيشتر انجام دهيد ...

 منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)