شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي ها؛ افسران جنگ نرم
چهارشنبه، 24 مهر 1392 - 19:23 کد خبر:6123

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پيش از نگارش اين متن در يك نشريه عمومي به كليد واژه هايي از بيانات چند ساله اخير مقام معظم رهبري برخوردم كه درآن بيانات و تذكرات سلسله وار و مهم معظم له در خصوص تهاجم ، شبيخون و ناتوي فرهنگي ، تهديد نرم و جنگ نرم رامتذكر شدند.

از آنجائيكه اين مطالب بسيار تأمل برانگيز و استراتژيك بوده ،پيرامون آنها بررسي هايي بعمل آورده كه چكيده مطالعات به نيت تنوير افكار عموم علاقمندان به ويژه ارتقاء معلومات شاغلين اين حوزه تهيه گرديد و البته مهمترين دليل پرداختن به مباحث مهم فوق در اين زمان، هرچند ايجاب نموده و ضرورت دارد در تمامي فصول و زمانها به آن پرداخت ، فضايي است كه روابط عمومي هاي استان خوزستان براي دومين سال متمادي و در دهه اول روزهاي آبان ماه متأثر از برگزاري سمينار تخصصي روابط عمومي ها بوده و اين گردهمايي و هم انديشي اگرآنگونه كه در قالب رسالت تدوين شده اش حركت نمايد، بي ترديد سودمند و تأثير گذار خواهد بود و مي تواند اين صنعت بسوي شناخت، نفوذ و هدايت افكار عمومي گامي اساسي برداشته زيرا كه در جامعه فرهنگ محور ما هنوز متولي مقوله مورد اشاره فوق، بخوبي و عمومي آشكار و عيان نبوده است.