شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي شوق اداري يا شغل اداري؟!
دوشنبه، 22 مهر 1392 - 08:21 کد خبر:6049
از اينرو چنانچه اين شوق و علاقمندي در روابط عمومي وجود نداشته باشد و يا كمرنگ باشد تراوش خلاقيت و ابتكارو نوآوري ازآن رخت بر مي بندد و روابط عمومي بي خاصيت جلوه مي نمايد.
 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- انديشمندان رشته روابط عمومي تاكنون صدها تعريف مختلف كلاسيك و علمي از روابط عمومي ارائه دادند كه هر يك از اين تعاريف نشان دهنده ماهيت و نقش و كاركرد روابط عمومي از گذشته و حال است! اما يك تعريف خيلي ساده از روابط عمومي عنوان گرديد كه اين تعريفِ ظريف ماهيت و هويت روابط عمومي را براي افرادي كه در آن اشتغال دارند بيشتر نمايان مي سازد و آن هم " روابط عمومي شوق اداري است نه شغل اداري؟!
بي شك كساني كه در سازمان ها و نهادها چه خواسته و چه ناخواسته پاي در روابط عمومي نهادند نيك مي دانند كه جان مايه كار در روابط عمومي فارغ از تحصيلات دانشگاهي مرتبط يا غير مرتبط نيازمند شوق و علاقه يي است كه بايد در اين قسمت از سازمان به اهداف از پيش تعيين شده سازمان به كمك آيد تا سازمان در درون و برون از پيله خود در نزد افكار عمومي و مخاطبان به جايگاه والايي دست يازد .
از اينرو چنانچه اين شوق و علاقمندي در روابط عمومي وجود نداشته باشد و يا كمرنگ باشد تراوش خلاقيت و ابتكارو نوآوري ازآن رخت بر مي بندد و روابط عمومي بي خاصيت جلوه مي نمايد .
در دوراني كه به عصر ازتباطات و اطلاعات نام گرفت مي بايست اين شوق مضاعف براي پيشبرد اهداف كمي و كيفي سازمان از طريق نيروي انساني شاغل در روابط عمومي به كار گرفته شود تا پويايي روابط عمومي در خلق آثار بديع و شگوفايي خلاقيت هاي فردي و جمعي به منصه ظهور نشيند .
چه بسا روابط عمومي هايي درونِ سازمان هاي بزرگ و كوچك وجود دارند كه اين عنصر را درخود نداشته و يا كمتر با آن مواجه اند .
روابط عمومي ها نيازمند داشتن نيروهايي است كه روابط عمومي را به عنوان يك شغل صرف ننگرند و از آن را از دريچه و پنجره يي نو با ابزار شوق به آن روح ديگري بخشند .
اين تعريف ساده و يا شايد كهنه منجر به آن مي شود افرادي بدون درنظر نگرفتن اين ويژگي ممتاز وارد روابط عمومي شوند و نهايتا روابط عمومي به عنوان مكاني براي انجام كارهاي تزييني و .... مبدل مي شود .
چه خوب است مديران سازماني و روابط عمومي هايشان براي به خدمت گرفتن افرادي كه علاقمند به ادامه كار در اين بخش هستند اين ويژگي مهم را در نظر گرفته و دربين نيروهاي سازماني به دنبال افراد انگشت شماري باشند كه ضمن دارا بودن ارتباط اجتماعي اين خصيصه را براي جانفشاني در روابط عمومي داشته باشند تا در اين مكان شاهد پيشرفت و خلاقيت باشيم .