شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راهكارهايي براي ارتقاي محيط كاري
جمعه، 19 مهر 1392 - 11:04 کد خبر:5938

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يكي از موضوعات و دغدغه‌هاي مديران در محيط پيچيده و پر چالش كسب‌و‌كار كنوني اين است كه چگونه كاركناني با انگيزه و عاشق كار و سازمان داشته باشيم. نقش كاركنان مشتاق در پيشبرد اهداف سازماني انكارناپذير است. در پژوهش‌هاي معتبر، رابطه مستقيم افزايش موفقيت سازماني با افزايش رضايت سازماني به اثبات رسيده است.
 

موسسه تحقيقاتي و پژوهشي مديريتي گالوپ در پي يك نظرسنجي به دوازده اصل كليدي براي ايجاد محيط مناسب كار دست يافت كه در چنين محيط‌كاري، كاركنان با همه وجود كار مي‌كنند و احساس رضايت مي‌كنند. در زير اين دوازده كشف گالوپ را مرور مي‌كنيم:

 

1- مطمئن شويد كاركنان مي‌دانند سازمان و مديران از آنها چه انتظاراتي دارند.

مديران موفق و بزرگ اين كار را از سه طريق انجام مي‌دهند:

 

الف) تعريف اهداف 

ب) اطمينان از درك اهداف توسط كاركنان 

ج) فعاليت در راستاي دستيابي به اهداف 

آنها با اين كار تلاش‌هاي افراد را تجميع كرده و با استراتژي‌هاي سازمان هماهنگ مي‌كنند. از اين راه بزرگ‌ترين نتايج ملموس خلق مي‌شود. 

 

2- مطمئن شويد كاركنان به منابع و امكانات لازم براي انجام درست كار دسترسي دارند.

در ابتدا چنين به نظر مي‌رسد كه مديران موفق منابع و امكانات لازم را براي انجام كار در اختيار كاركنان قرار مي‌دهند، ولي در اصل آنها با اين كار به كاركنان خود نشان مي‌دهند كه ما به شما اطمينان داريم و اين اطمينان باعث عملكرد بهتر آنها مي‌شود.

 

3- اجازه دهيد كاركنان كاري را كه در آن بهترين هستند، انجام دهند.

ارتباط مناسب بين شغل و شاغل از دغدغه‌هاي اصلي است. مديران موفق همواره سعي مي‌كنند براي كاركنان فرصت‌هايي ايجاد كنند تا آنها بتوانند در كاري كه در آن بهترين هستند فعاليت كنند، اين كار 33 درصد تعهد افراد به سازمان را زياد مي‌كند.

 

4- از كاركنان خوب به نحو مناسب تقدير و قدرداني كنيد.

مديران موفق عملكردهاي مثبت و رفتارهاي بهره‌ور را به وسيله تقديرهاي مناسب تشويق مي‌كنند. اين كار باعث رشد فرهنگ دستيابي به اهداف و انجام فعاليت‌ها و رفتارهاي مثبت مي‌شود. شركت‌هايي كه مديرانشان اين رفتار را دارند 100 درصد بهره‌وري بالاتري نسبت به ساير كاركنان دارند. 

 

5- به شخصيت انساني كاركنان احترام بگذاريد.

مديران موفق مجدانه از كاركنانشان مراقبت مي‌كنند. آنها به كاركنان فقط به‌عنوان قسمتي از فرآيند كسب و كار نگاه نمي‌كنند، بلكه مديران نتيجه‌گرا يك علاقه شخصي در كاركنان ايجاد مي‌كنند. 

 

6- براي توسعه و پيشرفت از كارمندان حمايت كنيد.

مديران موفق براي كاركنانشان نقش يك راهبر را ايفا مي‌كنند. آنها به كاركنان خيلي نزديكند، آنها را در مسير درست هدايت مي‌كنند و فعاليت‌هاي بهبود و نحوه بهبود را به آنها مي‌آموزند و در جهت تعالي فردي به آنها كمك مي‌كنند.

 

7- براي ديدگاه‌هاي افراد اهميت قائل شويد.

مديران موفق به كاركنانشان گوش مي‌دهند. به آنها نشان مي‌دهند كه نتيجه فعاليت‌هايي كه در آن چاشني ايده كاركنان نيز وجود دارد، برايشان ارزشمنداست. اين كار تاثير بسزايي در افزايش بهره‌وري دارد. 

 

8- كاري كنيد كه هر كس احساس كند شغل و نقش مهمي دارد.

مديران با عملكرد بالا در ايجاد اين احساس كه كاركنان كاري مهم و ارزشمند دارند، هنر دارند. هنگامي كه آنها اين كار را انجام مي‌دهند كاركنان به طور طبيعي كارآمدتر مي‌شوند. اين اقدام 5 تا 15 درصد افزايش سود و 15 تا 30 درصد كاهش خروج نيروها را در پي دارد.

 

9-  تعامل كارمندان با افراد متخصص را بيشتر كنيد.

ممكن است يك كارمند به تنهايي تمام تلاش خود را به خرج دهد؛ ولي وقتي در تيمي قرار گيرد، نحوه كار تيم نيز روي عملكردش تاثير مي‌گذارد. 

مديران موفق متوجه اين نكته هستند و مطمئن مي‌شوند كه هر نفر بتواند با تعامل سازنده از تمام توانايي‌هايش كمك بگيرد.

 

10- دوستي‌ها را تشويق كنيد.

ممكن است اين يك موضوع احساسي تلقي شود، ولي وقتي كاركنان در جايي  هستند كه بهترين دوستانشان در آنجا كار مي‌كنند، بهره‌وري بيشتري دارند. مديران موفق شرايطي را فراهم مي‌كنند كه فضاي دوستانه تقويت شود. اين امر افزايش سود، ايمني، كنترل موجودي، وفاداري و روابط خوب مشتريان با سازمان را در بر دارد.

 

11- در ارزيابي عملكرد روشي قاعده‌مند داشته باشيد.

افراد دوست دارند بدانند از طرف سازمان در چه رتبه‌اي قرار دارند، مديران موفق ارزيابي عملكرد سيستماتيك، قاعده‌مند دارند. آنها هرگز اجازه نمي‌دهند كه ارزيابي عملكرد فراموش شود يا در حاشيه امور قرار گيرد. اين كار باعث 20 تا 40 درصدي كاهش حوادث و 10 تا 15 درصدي ارتقاي بهره‌وري مي‌شود.

 

12- فرصت‌هاي رشد و يادگيري را فراهم سازيد.

مديران موفق مي‌دانند كه پرسنل اشتياق به رشد و يادگيري در محيط كار دارند. آنها فضاي برد-برد را ايجاد مي‌كنند و در اين حالت پرسنل منافع زيادي براي سازمان خواهند 

داشت. اين اقدام 10 درصد افزايش بهره‌وري و 9 درصد ارتقاي وفاداري مشتريان را به همراه خواهد داشت. 

منبع: gallup.com

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد