شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پايه هاي پل ارتباطي روابط عمومي بايد مستحكم باشد
چهارشنبه، 17 مهر 1392 - 18:57 کد خبر:5888

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديركل روايط عمومي و امور بين الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور درجلسه شوراي سياستگذاري روابط عمومي خواستار تبيين جايگاه اين حوزه در ادارات كل منابع طبيعي استان ها شد.
به گزارش شارا، خليل عابديني در اين نشست كه مديريت نوسازي و تحول اداري و معاون اداره كل امور اداري سازمان نيز شركت داشتند گفت: روابط عمومي در اجراي شرح وظايف، فعاليت هاي بخش هاي فني را در مجامع مختلف تبيين مي كند اما به لحاظ ساختار تشكيلاتي هنوز به جايگاه واقعي خود دست نيافته است.
وي با اشاره به نشست اعضاي شوراي سياستگذاري روابط عمومي با مهندس اورنگي و تاكيد رياست سازمان مبني برارتقاي جايگاه روابط عمومي، خطاب به مديرنوسازي و تحول اداري افزود: ادارات كل منابع طبيعي استان ها پيشاني فعاليت هاي سازمان جنگل ها محسوب مي شوند و برخي از مديران استان ها بر ادغام روابط عمومي با اداره ترويج نظر دارند اين در حالي است كه امروزه روابط عمومي در وزارتخانه ها از استقلال و انسجام خاصي برخوردار شده اند و جايگاه آن با عنوان مركز اطلاع رساني، همطراز معاون وزير تعريف شده است.


اطلاع رساني؛ مطالبات افكار عمومي از روابط عمومي
حبيب حاجيوند مسئول روابط عمومي منابع طبيعي استان مركزي به عنوان عضو شورا گفت: 20 سال است صحبت ازارتقاي جايگاه روابط عمومي است اما تاكنون اقدام اساسي در اين باره صورت نگرفته است.
روابط عمومي اگر داراي تشكيلات و اداره نباشد قطعاً اثرات آن كارساز نخواهد بود. اطلاع رساني در منابع طبيعي مطالباتي است كه استاندار، فرماندار و ديگر مسئولين استاني از روابط عمومي دارند. بنابراين وجود روابط عمومي در ادارات كل منابع طبيعي در قالب اداره در عصر اطلاع رساني به عنوان يك ضرورت است.


پايه هاي پل ارتباطي روابط عمومي بايد مستحكم باشد
هوشنگ داداش زاده ديگر عضو شوراي سياستگذاري روابط عمومي گفت: فعاليت هاي روابط عمومي بسيار گسترده است و همه اتفاقاتي كه در حوزه هاي مختلف منابع طبيعي رخ مي دهد، روابط عمومي آن را اطلاع رساني مي كند. روابط عمومي پل ارتباطي بين مسئولين و مردم است پس ضرورت دارد كه پايه هاي اين پل مستحكم باشد. در ادارات كل منابع طبيعي استان ها تمامي دفاتر زير مجموعه مديركل، اداره تعريف شده است جزء روابط عمومي.
داداش زاده افزود: در تدوين چارت تشكيلاتي بايد عدالت محور باشيم . در عمده جلسات و مجامع مختلف استقلال تشكيلاتي روابط عمومي مطرح مي شود، اما متاسفانه فقط كار زخمي شده و نتيجه اش ناتمام مي ماند.

افكار سنجي و علوم ارتباطات اداره مي خواهد
مسعود طوفان مسئول منطقه يك و ديگر عضو شوراي سياستگذاري روابط عمومي، فعاليت اين حوزه را مديريتي خواند و گفت: سازمان ها وقتي با بحران مواجه مي شوند همه ادارات و مجموعه اداري با چالش روبه رو مي گردد. روابط عمومي اگر به لحاظ تشكيلاتي منسجم و قوي باشد مي تواند اين بحران را مديريت كند.
طوفان افزود: پژوهش و افكار سنجي يكي از موضوعاتي است كه در روابط عمومي جايگاه ويژه اي دارد. روابط عمومي با افكار عمومي سرو كار دارد و با يك نفر نمي تواند به شناخت افكار عمومي دست پيدا كند. افكار سنجي نيازمند علوم ارتباطات است و ارتباطات يك اداره مي خواهد.
مسئول روابط عمومي منابع طبيعي استان يزد در ادامه وجود كارشناسان با پيشينه تحصيلي علوم سياسي و علوم اجتماعي درتشكيلات منابع طبيعي را يك ضرورت خواند و افزود: منابع طبيعي يك حوزه فني است و اين كارشناسان مي توانند در حوزه علوم ارتباطات و لابي با مجامع مختلف برون سازماني بسيار اثر گذار باشند.
در ادامه سعيد مقدسي مديرنوسازي و تحول اداري سازمان جنگل ها گفت: در اصلاح ساختار تشكيلاتي فرآيند خوبي طي شده و سازمان جنگل ها از سه معاونت به 4 معاونت ارتقا پيدا كرده و دو حوزه تحول اداري و ترويج از مديريت به دفترتبديل شده است.


در روابط عمومي ستاد اتفاق خوبي افتاد، براي استان ها مستندات بدهيد
مديرنوسازي و تحول اداري افزود: در چارت تشكيلاتي روابط عمومي و امور بين الملل سازمان جنگل ها شاهد اتفاق خوبي بوديم. اين دفتر كه درگذشته داراي 26 پست سازماني بود اكنون با پيگيري هاي انجام شده داراي 34 پست و4 اداره؛ ارتباطات و تبليغات، پزوهش و افكار سنجي، اداره همكاري هاي بين المللي و اداره سازمان هاي تخصصي شده است.
سعيد مقدسي در باره جايگاه روابط عمومي استان ها نيز گفت: دو گزينه به راي گذاشته شد يكي روابط عمومي در قالب اداره ديده شود و ديگر اينكه بر اساس وحدت رويه كل كشور در قالب كارشناس مسئول باشد كه البته برخي مديران استان ها نظرات خود را اعلام كرده اند اما برخي استان ها هنوز نظرات خود را نفرستاده اند تا جمع بندي نهايي انجام شود.
اين مسئول چارت تشكيلاتي سازمان با بيان اينكه اكنون مناسب ترين موقعيت براي تغيير و اصلاح ساختار تشكيلاتي است، از روابط عمومي خواستار مستندات علمي و كارشناسي شد تا با توجه به اعتقادي كه نسبت به روابط عمومي در حوزه اطلاع رساني وجود دارد، تلاش ها در جهت بهبود وضعيت موجود و اداره شدن روابط عمومي در ادارات كل منابع طبيعي انجام شود.


سختي شرايط كار براي مشاغل عمومي تا حصول نتيجه پيگيري مي شود
پايان بخش جلسه شوراي سياستگذاري روابط عمومي اختصاص به معاون اداره كل اموراداري داشت كه وي نيز ارسال هرچه سريعتر شرح وظايف روابط عمومي و مستندات توجيهي براي گسترش چارت تشكيلاتي را از سوي استان ها و ستاد سازمان خواستار شد.
فلاح پيگيري سختي شرايط كار براي تمامي مشاغل سازماني را اقدامي جدي و در دستور كارسازمان خواند و افزود: تاكنون با رايزني هاي انجام شده سختي كار براي مشاغل تخصصي كه بر اساس قانون در محيطي غير متعارف شاغل هستند گرفته شد.
وي يادآور شد براي مشاغل عمومي نامه نگاري و پيگيري انجام داده ايم و تا حصول نتيجه كار را پيگيري مي كنيم ضمن اينكه براي برخي از مشاغل چند گزينه را تعريف كرده ايم كه همكاران بتوانند شرايط سختي كار را با توجه به رشته تحصيلي دريافت كنند.