شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ چراغ جادوي مديران
شنبه، 30 اردیبهشت 1402 - 15:44 کد خبر:52300
روابط‌عمومي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ هم براي مديران همان كاركرد چراغ جادو را دارند تا زماني كه به بن‌بست و گرفتاري نرسيدند دستي بر آن نمي‌كشند و همين كه به چالش مي‌خورند آنگاه سراغ و يادي از اين چراغ خاك خورده مي‌كنند تا بلكه غول درون چراغ، آرزوها و مشكلات‌شان را در كسري از ثانيه بر طرف نمايد!شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || كاركرد چراغ جادو را در كارتون ها، فيلم هاي تخيلي و تبليغاتي حتما ديده ايد، تا زماني كه دستي بر اين چراغ كشيده نشود غولي از آن بيرون نمي آيد!


روابط‌عمومي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ هم براي مديران همان كاركرد چراغ جادو را دارند تا زماني كه به بن‌بست و گرفتاري نرسيدند دستي بر آن نمي‌كشند و همين كه به چالش مي‌خورند آنگاه سراغ و يادي از اين چراغ خاك خورده مي‌كنند تا بلكه غول درون چراغ، آرزوها و مشكلات‌شان را در كسري از ثانيه بر طرف نمايد!

روزگار روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ در ايران بدين گونه است كه تا زماني مشكلي براي سازمان و مديران حادث نشود كسي اعتنايي به آن ندارد و همين كه چالش و بحراني بوجود آمد اين
روابط‌عمومي است كه بايد با آسمان ريسمان كردن ، مشكل را بر طرف نمايد!


اين يك حقيقت كتمان ناپذير است و چه بسا مديران زماني روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ را طلب مي كنند كه بتواند آب از جوي رفته را بازگرداند.


شمايل روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستگاههاي دولتي بدين گونه است كه عدم شناخت از روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ سبب مي شود مديران رابطه خوبي با اين بخش نداشته و اگر هم باشد كمرنگ باشد.


مديراني كه به روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ نگاهي مدبرانه دارند سعي مي كنند از روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ بيشترين استفاده را در اقناع افكار عمومي و رسانه يي ببرند و خود نيز پيشگام و پيشقراول اين تغيير و اين ديدگاه مترقيانه هستند.


روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ پويا از فرصت ها براي اهداف سازماني در درون و برون سازمان بيشترين بهره را مي برد تا آسيب ها كمتر شود.


روابط‌عمومي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ حلقه واسط ميان سازمان و مردم هستند و اين پل ارتباطي بايد از چنان استحكامي برخوردار باشد كه در اين آمد و شد نلرزد و همواره اطمينان بخش باشد.


بي ترديد نگاه مديران نيز به اين بخش مي بايست نگاهي حرفه يي و تخصصي باشد چرا كه روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ هم فن،هم هنر و هم تخصص است.


شايد سخن گفتن در اين باره سهل و آسان باشد اما چاره يي نيست كه سازمان ها و مديران دولتي براي ارتقاء روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتبارات مالي و نيروي ورزيده در نظر بگيرند تا راهبرد روابط‌عمومي‌‌‌‌‌‌‌‌ در انجام اهداف سازماني به كارايي و اثر بخشي ختم شود.