شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بحران تصميم‌گيري در بحران
یکشنبه، 25 دی 1401 - 21:48 کد خبر:51245
تصميم‌گيري درست و در زمان درست در بحران ها منوط به رصد و پايش ريسك‌ها و مسئله‌ها و شناسايي سناريوها و راهكار و پاسخ مطلوب و ممكن، اطلاع‌رساني شفاف و بهنگام و تلاش براي جلب مشاركت اجتماعي در يك امر ملي است نه تصميم‌گيري براساس توفان مغزي در جلسات عصرانه يك گروه از مديران بحران و راهكارهاي خلق الساعه.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مديريت بحران، همان توان تصميم گيري در بحران است.اين تصميم‌ها هستند كه به پاسخ‌هاي عملياتي و اطلاع‌رساني بهنگام و درست منجر مي شوند. هرچه قدر توان تصميم‌گيري در شرايط بحران، ضعيف و كند باشد، پاسخ به بحران ناكارآمد و پرهزينه خواهد بود. برف و كولاك و افت فشار گاز و مسدود شدن راه‌هاي روستايي و يخبندان و...در همه‌ي كشور قابل پيش‌بيني بود.

«راهكارتعطيلي»، پاسخ كارآمدي به بحران نيست. راهكار تعطيلي ادارات يعني تحميل هزينه به كسب وكارها و فعاليت‌هاي آموزشي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهروندان در يك كشور.

تصميم‌گيري درست و در زمان درست در بحران ها منوط به رصد و پايش ريسك‌ها و مسئله‌ها و شناسايي سناريوها و راهكار و پاسخ مطلوب و ممكن، اطلاع‌رساني شفاف و بهنگام و تلاش براي جلب مشاركت اجتماعي در يك امر ملي است نه تصميم‌گيري براساس توفان مغزي در جلسات عصرانه يك گروه از مديران بحران و راهكارهاي خلق الساعه.

براي تصميم گيري درست در بحران، كشور و سازمانهاي ايراني به برنامه ملي ريسك و بحران نياز دارند تا دور تكرار خلق و انباشت و تشديد بحران ها و هزينه‌هاي انساني و اقتصادي و اجتماعي بحران‌ها پايان يابد.

 

 

@coffee_comm
@Kargozar80