شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چگونه روابط‌عمومي‌‌يي باشيم؟!
چهارشنبه، 14 دی 1401 - 16:25 کد خبر:51148
 هر چند در اين وانفسا روابط‌عمومي‌ مي‌بايست به وظيفه ذاتي خود عليرغم همه بي مهري‌ها و بي توجهي‌ها اعتقاد راسخ داشته و آن را دنبال كند اما در درازمدت مانند خودرويي خواهد بود كه يكي از تايرهاي آن كم باد شود رفته رفته از سرعت آن بكاهد و ديگر ياراي ادامه مسير با سرعت مطمئنه نباشد!
 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| جايگاه و نقش روابط‌عمومي‌ علي الظاهر در دستگاه دولتي و اجرايي در ايران به مراتب نقش پر رنگ‌تري از بخش هاي خصوصي دارد؛ اين در حالي است روابط‌عمومي‌ در كشورهاي اروپايي و امريكايي از بخش هاي خصوصي پا گرفت و جهاني شد.
 
 همه كساني كه در روابط‌عمومي‌ عموما دستگاه هاي دولتي خدمت و فعاليت مي كنند خود را با محاسبات درون كشور مي سنجند و سعي مي كنند روابط‌عمومي‌ برتر دستگاه خود در سازمان و استان باشند.
 
 جشنواره هاي روابط‌عمومي‌ هم براين مبنا و اساس شكل گرفت كه روابط‌عمومي‌ برتر را از حيث نوع خدمت و فعالبت با اسناد و مدارك شناسايي و معرفي نمايد.
 
 براي رسيدن به اين برتري جويي و بهتر بودن مي‌بايست چگونه روابط‌عمومي‌‌يي باشيم كه لااقل در سي سال خدمت يك‌بار هم شده به اين افتخار دست يازيم.
 
 در تعريف روابط‌عمومي‌ آمده است كه روابط‌عمومي‌ تلاشي آگاهانه در تحقق اهداف سازماني است كه چه بسا اين تلاش بعضا ابتر و بي معنا مي شود.
 
 شايد و لابد براي رسيدن به اين جايگاه بايد موانع را كنار زد، طرحي نو در انداخت و با سعي و تلاش و پول و اعتبار به اين مهم دست يافت.
 
 اما به نظر راقم سطور تا مدير سازمان خود رسانه‌يي نباشد و خود براي منزلت و جايگاه روابط‌عمومي‌ آستين همت بالا نزند نمي توان به افقي روشن در اين وادي دست پيدا كرد.
 
 چه بسا مديراني هستند كه خود را رسانه‌يي نمي دانند و يا از رسانه‌ها و فضاي مجازي گريزانند و پاسخگوي عملكرد خود نيستند.
 
 تا زماني كه مديري رسانه‌يي نباشد قاعدتا روابط‌عمومي‌ هر آنچه تلاش كند آب در هاون كوبيدن است؛ چرا كه مدير سازماني خود يكي از موانع و مشكلات براي رسيدن به تحقق اين تلاش آگاهانه است.
 
 روابط‌عمومي‌ موفق نيارمند به ابزار و پشتيبان دارد تا با طيب خاطر به فعاليت بپردازد.
 
  در دنبايي كه وسايل ارتباطي با پلتفرهاي نوين تغيير مي كند و سرعت اطلاع رساني آن هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شود، روابط‌عمومي‌ سازمان ها كه مي‌بايست افكار عمومي را سمت و سو دهند كاري سخت و دشوار دارند.
 
 گرچه روابط‌عمومي‌ صرفا يك رسانه نيست اما كار رسانه‌يي آن كمتر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و نوشتاري نيست.
 
 امروزه اغلب روابط‌عمومي‌‌ها داراي سايت و يا درگاه الكترونيكي مي باشند. به‌روز نگاه داشتن سايت و توليد خبر براي مخاطبان نيازمند تكاپو در بين مديراني است كه به بيان چالش ها و مشكلات و عملكرد سازمان خود بپردازند.
 
 فرض كنيم مدير يا مديران حتي براي سايت خود اهميتي قائل نباشند آن وقت چه انتظار است روابط‌عمومي‌ بتواند در به روزنگاه داشتن سايت خود به توفبق دست يابد!
 
 پر واضح است ميخ اين سياست نامانوس ابتدا به ساكن به تابوت خود سازمان و روابط‌عمومي‌ فرو مي رود.
 
 در سال هاي فعاليتم در روابط‌عمومي‌ از يكي از مديران اداره خود خواستم نظرش را درباره سايت اطلاع رساني روابط‌عمومي‌ اداره كل بيان كند و او با قيافه حق به جانب جواب داد كه من وقت دارم به سايت نگاه كنم؟!
 
 متاسفانه اين نوع نگاه به روابط‌عمومي‌ و رسانه نشات گرفته از بي خيالي و بي تدبيري و دوري جستن مدير ارشد دستگاه به رسانه است!
 
 جايي كه مي تواند سوپاپ اطمينان مديران براي بيان صريح مشكلات خود در قالب مصاحبه و ... باشد.
 
 هر چند در اين وانفسا روابط‌عمومي‌ مي‌بايست به وظيفه ذاتي خود عليرغم همه بي مهري‌ها و بي توجهي‌ها اعتقاد راسخ داشته و آن را دنبال كند اما در درازمدت مانند خودرويي خواهد بود كه يكي از تايرهاي آن كم باد شود رفته رفته از سرعت آن بكاهد و ديگر ياراي ادامه مسير با سرعت مطمئنه نباشد!
 
 "آنچه اهميت دارد اين است كه كار روابط‌عمومي‌ تسهيل و خدمت به مديريت است نه مدير. براي آنكه محور اساسي كار روابط‌عمومي‌ كسب منافع براي كل سازمان است نه براي شخصي كه در رأس هرم سازماني قرار گرفته است؛ بنابراين بايد به روابط‌عمومي‌ و كاركرد‌هاي آن، بهتر و منطقي‌تر نگاه كرد. در اين صورت است كه روابط‌عمومي‌ مي‌تواند در سازمان موفق عمل كند." (باشگاه خبرنگاران جوان)
 
 لازم است ما روابط‌عمومي‌ها همان روابط‌عمومي‌‌يي باشيم كه بايد باشيم و با آغوش باز به استقبال مشكلات برويم و از آن نهراسيم و با تمام بي‌مهري‌ها و بي‌توجهي‌ها رسالت‌مان را كه همانا اگاه سازي جامعه از سازمان خود است را به نحوي شايسته انجام دهيم و براي رسانه‌ها، مردم و كاركنان پل ارتباطي موثر باشيم، در اين صورت است كه مي توانيم جايگاه و منزلت خويش را بسازيم و همان روابط‌عمومي‌ يي باشيم كه جامعه انتظار دارد.