شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : صداي كاركنان را بشنويد!
دوشنبه، 18 شهریور 1392 - 21:29 کد خبر:5095

شارا- امروزه تقريبا همه افرادي كه با علم مديريت و علوم نزديك به آن در ارتباط هستند به اهميت رضايت مشتري، ارتباط با مشتري، سازمان مشتري محور و شنيدن صداي مشتريان واقفند و با مباحث مربوط به آنها آشنا هستند، اما صداي كاركنان موضوعي است كه كمتر شنيده شده است.
 

 در دنياي كسب‌وكار امروز، تاكيد بر كارمندان به عنوان سرمايه‌هاي انساني كه ارزشمندترين سرمايه‌ها است، اهميت بسياري يافته است.‌ اين اهميت به خصوص در سازمان‌هاي خدماتي كه كارمندان به طور مستقيم با مشتريان در ارتباط بوده و منفعت‌هاي سازمان را به آنان انتقال ‌مي‌‌دهند، اهميت دو چندان ‌مي‌‌يابد. بنابر‌اين توجه بيشتر به كارمندان، هم به عنوان سرمايه‌هاي امروز و هم به عنوان عاملان رضايت مشتري و بهره‌وري سازمان افزايش يافته است. يكي از مباحثي كه بايد به آن توجه ويژه كرد، مبحث صداي كاركنان است.

نگاهي به تاريخچه سازمان‌ها نشان ‌مي‌‌دهد شنيده شدن‌ اين صدا سير طولاني مدتي را طي كرده است. در ابتداي ظهور سازمان‌ها، كاركنان به طور كامل زير سلطه سازمان‌ها كنترل ‌مي‌‌شدند. رفته رفته كارگران و كارمندان توانستند نمايندگاني از ميان خود انتخاب كنند تا ‌اين نمايندگان بتوانند به نوعي نظرات آنان را به مديران انتقال دهند. پس از آن با پيش رفتن‌ اين فرآيند كارمندان توانستند دست به مذاكرات و چانه‌زني‌هاي دسته جمعي با كارفرمايان و سازمان‌هاي خود بزنند و  نظام و قوانيني را در سازمان حاكم كنند كه از آنها حمايت كند. از همين نقطه بود كه كم كم پاي كارمندان در تصميم‌گيري‌ها نيز باز شد و تعارضات بين مديران و كارمندان بر سر سهم خواهي خود از تصميم گيري آغاز گشت. پس از ‌اين مرحله، مرحله مشاركت مشترك بين همه افراد آغاز شد. در ‌اين مرحله كميته‌هاي مشاركتي در سازمان تشكيل شد تا در زماني ‌‌كه آراي افراد از طريق چانه‌زني‌ها و قوانين شمرده نمي‌‌شود، ‌اين كميته‌ها به عنوان مرجعي براي كليه امور كاركنان از مسائل جزئي تا استراتژيك باشد.‌ اين كميته‌ها شامل نمايندگان كاركنان و مديران بودند و هنوز هم در بسياري از سازمان‌ها وجود دارند و هر چه ارتباطات به سمت ارتباطات مستقيم گام بردارند، ‌اين كميته‌ها نيز به سقوط خود نزديك ‌مي‌‌شوند. در دهه 80 و 90 ميلادي سازمان‌ها دريافتند كارمنداني كه در تصميمات مشاركت داده ‌مي‌‌شوند، تعهد بيشتري نسبت به سازمان و برنامه‌هاي آن ‌دارند و انگيزه آنها افزايش ‌مي‌‌يابد. همين امر باعث توجه بيشتري در مشاركت دادن كاركنان و شنيدن نظرات آنها داشت و از همين زمان بود كه تيم‌سازي‌هاي گسترده در سازمان‌ها شكل گرفت و موفقيت‌هاي چشمگيري هم داشت. با دانستن ‌اين سير تاريخي ‌مي‌‌توان به تعريف صداي كاركنان پرداخت.

صداي كاركنان عبارت است از: ارتباطي دو طرفه و مستقيم كه بين مديران و كارمندان برقرار ‌مي‌‌شود و مديران اطلاعات سازمان را با همه كاركنان به اشتراك ‌مي‌‌گذارند و از راه‌هاي رسمي ‌‌و غيررسمي ‌‌آراي كاركنان را شنيده و آنها را در فرآيند تصميم‌گيري سازمان مشاركت ‌مي‌‌دهند و از ‌اين نظرات و‌ ايده‌ها در ارتقاي كسب‌وكار بهره ‌مي‌‌برند. شنيده شدن‌ اين صداها بدون ترس از انتقاد و با استقبال سيستم سازماني موجب ‌مي‌‌شود تعارضات كاهش يابد، ارتباطات گسترش يابد و كارمندان از طريق احساس عدالت و انگيزشي كه ‌مي‌‌كنند به باقي ماندن در شركت تشويق شوند. بنابر‌اين، صداي كاركنان تنها حق ابراز نظر نيست، بلكه شامل تشويق به مشاركت و استفاده از تجربه و بينش در سازمان نيز ‌مي‌‌شود.‌ اين فرآيند از طريق مشاركت كاركنان موجب تقويت بهره‌وري و نگهداشت نيروي انساني ‌مي‌‌شود.   برخي صاحب‌نظران فلسفه، صداي كاركنان را نوعي دموكراسي سازماني ‌مي‌‌دانند كه واژگان آزادي و صدا از واژگان كليدي آن محسوب ‌مي‌‌شود. در واقع بيان ‌مي‌‌شود كه صداي افراد هر چند آرايي متفاوت و به دور از اجماع سايرين داشته باشند، بايد شنيده شود. ‌اين مساوات در شنيده شدن صدا ‌مي‌‌تواند اثراتي چون اعتماد بيشتر، تعهد، وفاداري و تلاش بيشتر كارمندان را براي سازمان به همراه آورد. پايدار شدن ‌اين مساوات در شنيده شدن صداهاي مختلف در دراز مدت ‌مي‌‌تواند بر فرهنگ و اخلاقيات و استراتژي‌هاي سازمان اثر گذاشته و با كاهش رفتارهاي سياسي در جهت كسب قدرت و همچنين پويايي سازمان براي مشاركت در‌ ايجاد تغيير و بهبود، نوعي مزيت رقابتي را براي سازمان به ارمغان آورد.

براي استقرار‌اين فلسفه در سازمان بايد موارد زير انجام شود: 

 

• اطلاعات خود را با كارمندان به اشتراك بگذاريد.

يكي از پيش‌شرط‌هاي برقراري فلسفه صداي كاركنان در سازمان، به اشتراك گذاشتن مناسب اطلاعات سازماني با كاركنان است. در واقع شما تنها در صورتي ‌مي‌‌توانيد ورودي‌ها و‌ايده‌هاي تازه از كارمندان خود بگيريد كه كارمندان شما با مسائل مربوط به كسب‌وكار آشنا باشند. در ‌اين راستا پيوسته بايد به كمك كانال‌هاي ارتباطي خود اطلاعات خود را به‌روز نگه داريد و به كارمندان انتقال دهيد.

 

• كاركنان را به ارائه عقايد تشويق كنيد. 

فرآيندهاي مناسبي را در سازمان براي دريافت منظم بازخورد تعبيه كنيد. ‌اين كار ‌مي‌‌تواند از طريق روش‌هايي چون ‌ايجاد قسمت‌هاي مخصوص بر روي ‌اينترانت سازمان براي دريافت‌ايده‌ها، ‌ايجاد فراخوان‌هايي براي بيان ديدگاه‌ها، آموزش مديران براي دريافت بازخورد‌ها، ‌ايجاد گروه‌هاي متمركز براي جست‌وجوي آراي كاركنان و... صورت گيرد.

 

• ايده‌هاي كارمندان را ارزيابي كنيد.

شما بايد براي ارزيابي‌ايده‌ها سيستمي ‌‌منصفانه و شفاف را طراحي كنيد تا كارمندان بدانند كه نظرات آنها به طور منصفانه ارزيابي ‌مي‌‌شود و بنابراين انگيزه لازم را براي ارائه ‌ايده داشته باشند. در ‌اين راستا پارامترهايي مانند كاهش هزينه، افزايش سود، افزايش سهم بازار، ارتقاي رضايت مشتري، بهبود تعادل كاري، كاهش ريسك‌هاي تصميم‌گيري، بهبود تصوير سازمان و بهبود روش كار، برخي از پارامترهايي است كه ‌مي‌‌تواند به كار رود. پس از ارزيابي ‌ايده بايد نتيجه ارزيابي به طور روشن اعلام شود.

 

• تكنولوژي مناسب براي بهبود فرآيند صداي كاركنان به كار بريد.

در ‌اين راستا سعي كنيد با نظر كارمندان تكنولوژي‌هاي مناسبي را به كار ببريد كه كانا‌ل‌هاي ارتباطي بهتري براي ارائه‌ ايده‌ها توسط كارمندان و بهبود ارتباط با آنان به وجود مي‌آورد.   پس از طي‌ اين مراحل كارمندان نظرات و ‌ايده‌هاي تازه خود را براي بهبود اجراي امور در سازمان ارائه داده و همواره عامل تغييرات تازه در سازمان‌ها ‌مي‌‌شوند. براي انتقال هر چه بهتر نظرات بهتر است يك جو فراگير بر سازمان حاكم نباشد تا هر فرد فارغ از نظرات غالب بر سازمان بتواند نظرات خود را بيان دارد؛ نظراتي كه از ارزش‌ها و اميدها و بلند پروازي‌هاي ذهن او سر چشمه ‌مي‌‌گيرد. به صداي كارمندان خود به دقت گوش دهيد و حتي از يك ‌ايده كوچك نيز غافل نمانيد، چرا كه گاه ‌ايده‌اي كوچك آغاز تغييري بزرگ است.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد