شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتشار ششمين شماره ماهنامه الكترونيكي راهبرد
یکشنبه، 20 شهریور 1401 - 23:45 کد خبر:50497
روابط‌عمومي، مجموعــه اي از عمليــات ارتباطــي آگاهانــه مبتنــي بــر برنامــه و تحقيــق اســت كــه بــا اســتفاده از شــيوه هاي علمــي و هنــري بــه دنبــال ارتبــاط بــا مــردم و اطلاع يابــي از نظــرات آنــان ، تجزيــه و تحليــل گرايش هــاي مخاطبــان و افــكار عمومــي بــه منظــور گفت وگــو بــا ايشــان بــراي رســيدن بــه تفاهــم بــا كاربــرد روش هــا و ابزارهــاي ارتباطــي نوشــتاري، گفتــاري، ديــداري و شــنيداري اســت.


 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-||  ششمين شماره ماهنامه الكترونيكي راهبرد ارتباطات و روابط عمومي منتشر شد.


روابط‌عمومي، مجموعــه اي از عمليــات ارتباطــي آگاهانــه مبتنــي بــر برنامــه و تحقيــق اســت كــه بــا اســتفاده از شــيوه هاي علمــي و هنــري بــه دنبــال ارتبــاط بــا مــردم و اطلاع يابــي از نظــرات آنــان ، تجزيــه و تحليــل گرايش هــاي مخاطبــان و افــكار عمومــي بــه منظــور گفت وگــو بــا ايشــان بــراي رســيدن بــه تفاهــم بــا كاربــرد روش هــا و ابزارهــاي ارتباطــي نوشــتاري، گفتــاري، ديــداري و شــنيداري اســت.


كار و زندگــي در دنيــاي بــه شــدت متحــول و متغيــر كنونــي، بــدون ســازمان هاي ارتباطــي و اطلاعاتــي بــه ســختي امكان پذيــر اســت. مديريــت و راهبــرد در محيــط كار و زندگــي نيازمنــد دانــش و اطلاعــات كافــي بــراي تصميم گيــري اســت. امــا ايــن فضــا كمتــر ايــن اطمينــان را بــراي مديــران ايجــاد مي كنــد. از ايــن روســت كــه نقــش ســازمان ها و نهادهــاي ارتباطــي و اطلاعاتــي چــون روابط‌عموميهــا اهميــت بســزايي در دنيــاي جديــد پيــدا مي كنــد. هــزاره اي كــه مــا در آن زندگــي مي كنيــم پــر اســت از دگرگونــي و تحــول در ابعــاد و اشــكال گوناگــون كــه اندازه گيــري و شــتاب بــراي مــا غيرممكــن اســت. ســازمان ها در ًآن تقريبــا عصــري كــه زندگــي مي كننــد با دشــواري هاي بســياري روبه رو خواهند شد زيرا با محيطي نامطمئن مواجه هســتند. البتــه ايــن نمي توانــد مفهــوم و معنــاي بــدي داشــته باشــد. زيــرا هــر قــدر كــه ميــزان تغييــرات در جامعــه اي بيشــتر شــود در چنيــن فضايــي مديــران بــه اطلاعــات بيشــتر و روش هــا و برنامه هــاي منســجم و مدون تــري نيــاز دارنــد، بــه هــر حــال ايــن تحــولات مديــران را دچــار غافلگيري هــاي شــديد كــرده و در ايــن فضــا نقــش يــك روابط عمومــي پويــا كــه ايــن تحــولات را جزء به جــزء دنبــال كــرده و بــا برنامه ريــزي بــه ســمت و ســوي صحيــح هدايــت كنــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه يــاري خــدا نشــريه ي راهبــرد بــا همراهــي و مشــاركت اســتادان، فرهيختــگان و فعــالان عرصــه ي روابط عمومي و ارتباطات به ايســتگاه ششــم رســيده و تــلاش مي كنــد در بســتر ايــن رســانه بخشــي از رســالت خــود را كــه انتقــال دانــش و تجربــه ي ارتباطــات و روابط عمومــي اســت بــه انجــام برســاند.

 

  

ضمــن تشــكر از همــه ي عزيزانــي كــه در بــه ثمــر نشســتن ايــن رســانه ي حرفــه اي بــا مجموعــه ي گــروه اجرايــي همــكاري مي كننــد، از شــما خواننــدگان عزيــز نشــريه مي خواهيــم تــا بــا انتقــادات و پيشــنهادهاي ســازنده ي خــود بــه ارتقــاء ســطح علمــي و محتوايــي آن كمــك كنيــد.


در اين شماره مهدي باقريان – دكتر ابوالقاس حكيميان – دكتر حسن نصيري قيداري – خانم دكتر فاطمه كرييم وند – دكتر حسن خسروي – دكتر مرتضي سعادتي – دكتر هادي زماني – دكتر عباس زماني و ديگران فعالان حوزه روابط عمومي مقالات و يادداشت هايي را به رشته تحرير درآورده اند.


در اين شماره مقاله روابط عمومي متاورس مهدي باقريان را در صفحه هشت مي خوانيد، گزارش تصويري از آيين نكوداشت استاد كاظمي دينان را در صفحه سي ام اين شماره ملاحظه خواهيد كرد و از آنچه در دومين نشست شوراي سياست‌گذاري راهبرد در دانشگاه فردوسي مشهد گذشت مطلع خواهيد شد ...