شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديريت تغيير استراتژيك براساس اصول فرآيند
شنبه، 16 شهریور 1392 - 07:43 کد خبر:5029

نويسندگان :

سعيد بخشي
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني(گرايش بازاريابي) دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه

saeedbakhshai@yahoo.com

 

شارا

 

چكيده:

رقابت در بين شركت­هاي بين المللي سخت بستگي به توانايي واكنشي و انطباق با تغييرات در محيط نزديك و گسترده­تر دارد. تغيير پذيريي يكي از عوامل رقابت اساسي براي سازمان­هاي تغيير يافته است. براي رسيدن به هدف مورد نظر و تأثير تغييرات انجام شده، هر تغيير بايد مديريت شود. اين مقاله بر اساس مدل براي مديريت تغيير استراتژيك از جمله اصول مديريت فرايند متمركز شده است. نتيجه تحقيق براي چك اوسلواكي نشان داد كه اجراي اجزاي مديريت فرآيند­هاي تحقيق تغييرات استراتژيك قادر به دستيابي به افزايش عملكرد كسب و كار است. نظرات كارشناسان هم به عنوان تجربه شركت­ها با تحقيق در مورد تغييرات رويكرد فرآيند به عنوان يك شرط اساسي براي روند موفق از تغييرات پشتيباني مي­كند. در اين مقاله ما به روشي براي مديريت تغييرات استراتژيك در يك شركت، به مراحل اوليه و مراحل متوالي در مدل مديريت پيچيده مي­پردازيم.

 

واژگان كليدي: مديريت تغيير، مديريت فرآيند، تغيير استراتژيك، سرمايه گذاري؛

 

 

مقدمه :
رقابت در فضاي بازار فشار دائم در بهبود و تحقيق تغيير در سرمايه گذاري است؛ كه قادر نخواهد بود به صورت خوش باورانه اي به تغييرخودش در شرايطي كه دشوار خواهد بود براي حفظ خود در آينده نزديك بپردازد. هر تغيير بايد پيش بيني شده و بصورت مؤثر انجام پذيرد. رقابت طولاني مدت و پايدار را مي توان تنها در صورت تغيير در شركت پيش از شركت در محيط و واكنش رقبا بدست آورد. تغييرات انجام شده در شركت هاي متفاوت براي عمق، مدت زمان و نفوذ در محيط داخلي و خارجي انجام مي گيرد. در واقع شركت داراي چندين امكانات و راه هاي چگونگي بدست آوردن و با پيروي از آن ممكن است براي مشخص كردن نوع اساسي از تغييرات در سرمايه گذاري باشد: تغييرات مستمر(هميشه در حال اجرا)، تغييرات پي در پي(بهبود هاي متوالي فرآيند هاي كسب و كار و فرآيند ها) و تحول (تغييرات اساسي در فعاليت هاي كسب و كار).
مديريت تغيير يك شرط پيش زمينه  اساسي، براي بقاي محيط رقابتي در سرمايه گذاري مدرن است. مديريت تغيير را مي توان به عنوان يك خط  شامل مديريت در واكنش هاي آماده براي محيط داخلي و خارجي تعريف كرد كه بر  انتخاب تغيير شئ متمركز شده است. به اين خاطر است كه در پيش بيني چالش مشاغل قبلي آن ها را براي آماده سازي تغييرات در زمان قادر سازد. مواد مديريت تغيير برنامه ريزي و اجراي تغييرات بر اساس تغييرات مستمر، دلايل داخلي و يا بيروني براي تغيير است،كه با هدف براي تضمين افزايش دائمي از پتانسيل داخلي در سرمايه گذاري صورت مي گيرد. تغيير مديريت در شركت بايد تحت عنوان يك پروژه، تحقق يابد. هر فرآيند در مديريت تغيير ويژگي هاي از نوع ويژگي هاي پروژه دارد. به همين دليل براي اعمال اصول، عناصر و روش هاي مديريت پروژه مناسب است. فرآيند تغيير بايد برنامه ريزي شده و هماهنگ و قابل كنترل براي منابع مورد استفاده و براي نگهداري تاريخ باشد. با استفاده از روش ها و ابزار مديريت پروژه فرآيند مديريت تغيير صورت مي گيرد.
مديريت فرآيند شناسايي سيستماتيك، تجسم، اندازه گيري، ارزيابي و بهبود دائمي از فرآيندهاي شركت با استفاده از روش ها، اصول و اساس در رويكرد فرآيند است. ويژگي هاي اصلي مديريت فرآيند، جهت فرآيند، مديريت افقي، با توجه به شركت به عنوان يك سيستم از فعاليت ها و فرآيندها و فلسفه دانش انسان آنرا تابع متفاوتي از فرآيند مديريت مي كند. مديريت فرآيند عاملي در اصول زير است: اصل روش هاي جايگزين، همكاري گروهي، ساختار مديريت ضعيف درك موفقيت يا شكست بطور مشترك، گرايش به رويكرد براي مشتري تغيير مديريت به دلايلي نتايجي منفي در نتايج رسيده و در مديريت افقي سازماني از طريق فرآيند ها دارد. به اين دليل است كه در سرمايه گذاري به سمت افزايش بهره وري آن ها و آوردن ارزش براي مشتري مي پردازد. 

http://marketingarticles.ir/