شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي بهزيستي مازندران رتبه عالي را در كشور كسب كرد
شنبه، 22 مرداد 1401 - 13:02 کد خبر:50205
روابط‌عمومي اداره كل بهزيستي مازندران براساس بررسي دفتر بازرسي و ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور در ارزيابي شاخص هاي اختصاصي و عمومي شش ماهه دوم سال1400 در بين 31 استان كشور، موفق به كسب رتبه عالي كشور گرديد. ارزيابي عملكرد، توليد محتوا، ارتباط با رسانه ها، فعاليت در فضاي مجازي، ارتباطات درون و برون سازماني، نظرسنجي، بروز رساني اخبار و اطلاعات ، سرعت، دقت، شفافيت در ارسال اخبار، بهره مندي از تكنولوژي رسانه اي از مهمترين شاخص هاي مورد بررسي سازمان بهزيستي كشور بوده است.


 شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| روابط‌عمومي اداره كل بهزيستي مازندران براساس بررسي دفتر بازرسي و ارزيابي عملكرد سازمان بهزيستي كشور در ارزيابي شاخص هاي اختصاصي و عمومي شش ماهه دوم سال1400 در بين 31 استان كشور، موفق به كسب رتبه عالي كشور گرديد. ارزيابي عملكرد، توليد محتوا، ارتباط با رسانه ها، فعاليت در فضاي مجازي، ارتباطات درون و برون سازماني، نظرسنجي، بروز رساني اخبار و اطلاعات ، سرعت، دقت، شفافيت در ارسال اخبار، بهره مندي از تكنولوژي رسانه اي از مهمترين شاخص هاي مورد بررسي سازمان بهزيستي كشور بوده است.