شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چه ارزش‌هايي در خبر مهم است؟
چهارشنبه، 12 مرداد 1401 - 09:00 کد خبر:50138
نوعي از تفسير و اظهارنظر دربارۀ خبر گاهي در قالب تحليل خبر انتشار مي يابد كه سعي مي كند با پرداختن به نظرات مختلفي كه مورد قبول نويسنده است، به «چرايي» يك واقعه پاسخ دهد و در اين صورت بايد حتماً جداي از خبر نوشته شود و به صورتي روشن و قابل تشخيص از خبر جدا شود. تشريح خبر البته توصيف جزئيات خبر را در بر مي گيرد و متفاوت از تفسير يا تحليل و اظهارنظر است.۱. شمول خبري: خبري مهم است كه تعداد بسياري از مردم را در بربگيرد. مثلاً گران شدن يا ارزان شدن كالاهاي مورد نياز مردم.

۲. برخوردهاي اجتماعي، سياسي و نظامي: درگيري هايي كه ميان گروههاي اجتماعي، قومي، مذهبي، ملي و جز آن صورت مي گيرد، از طريق دعواهاي اعتقادي يا رسانه اي يا نظامي و غير از آن. مثلاً برخورد ميان كردهاي تركيه و نيروهاي ارتش آن كشور.

۳. استثناءها: اين نوع خبرها شامل مواردي از خبر است كه به ندرت اتفاق مي افتد، مانند زمين لرزه، جنگ، اختراع، اكتشاف، آتش سوزي، و دزدي‌هاي بزرگ.

۴. چهره هاي مشهور: اخبار مربوط به اين دسته از مردم براي عموم جالب توجه است. مثلاً ازدواج يك چهرۀ معروف ورزشي يا سينمايي.

۵. اخبار محلي يا كشوري: با توجه به رسانه اي كه خبر براي آن تهيه مي شود، اخبار محلي يا كشوري و يا مناطق مرزي از اهميت برخورداراند. مثلاً اگر تالاب هورالعظيم در عراق آتش بگيرد، اين خبر براي مردم خوزستان نيز مهم است، زيرا بخشي از آن تالاب در آن استان ايران قرار دارد.

 

منبع: ijnet