شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط‌عمومي‌ بيونيك
یکشنبه، 9 مرداد 1401 - 16:39 کد خبر:50121
رويكرد و تلاش ما بايد بر ساخت روابط‌عمومي‌هاي بيونيك متمركز باشد؛ روابط‌عمو‌مي‌هايي كه قابليت‌هاي ديجيتال و انساني را با هم تركيب مي‌كنند و آنها را در تمام جنبه‌ها و زواياي طرح تحول ديجيتال در روابط‌عمو‌مي توزيع مي‌كنند.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| تحول ديجيتال همه چيز در مورد تبديل شدن به يك روابط‌عمومي بيونيك است. روابط‌عموميبيونيك از نقاط قوت انسان و فناوري براي تكامل مداوم مدل‌هاي ارتباطي خود (آنچه ارايه مي‌دهد، نحوه تعامل با مخاطبان و نحوه عملكردش) استفاده مي‌كند.


استراتژي تحول ديجيتال روابط‌عمومي‌ بايد مبتني بر رويكرد بيونيك باشد. با تركيب توانايي‌هاي انساني و فني، روابط‌عمومي‌ها مي‌توانند تحول ديجيتالي‌شان را با موفقيت بيشتري پيگيري كنند.


 رويكرد و تلاش ما بايد بر ساخت روابط‌عمومي‌هاي بيونيك متمركز باشد؛ روابط‌عمو‌مي‌هايي كه قابليت‌هاي ديجيتال و انساني را با هم تركيب مي‌كنند و آنها را در تمام جنبه‌ها و زواياي طرح تحول ديجيتال در روابط‌عمو‌مي توزيع مي‌كنند.


 روابط‌عمو‌مي‌هاي پيشروي جهان در بخش‌هاي مختلف در حال «تركيب نقاط قوت انسان و فناوري براي ايجاد قابليت‌هاي فرا انساني - بيونيك -» هستند.