شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نقش روابط‌عمومي در گسترش ورزش كاركنان
چهارشنبه، 1 تیر 1401 - 23:47 کد خبر:49840
با توجه به نقش كم نظير روابط‌عمومي‌ها در انجام چنين برنامه‌هايي و ضرورت فعال بودن روابط‌عمومي به عنوان "مشاور مديريت"، مي توان اين مهم را بر عهده روابط‌عمومي سازمان‌ها و ادارات و شركت‌ها دانست تا با تهيه برنامه‌هاي مناسب و جلب نظر مديران، ورزش و سلامتي را در ميان همكاران خود ترويج نمايند.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| اصلي ترين عامل يا اهرم كاهش و افزايش بهره وري در هر سازماني را، مي توان منابع انساني آن سازمان دانست و تشويق كاركنان به ورزش و تحرك و فعاليت هاي بدني ، فاكتور اصلي و مهم در ارتقاي سلامتي كاركنان ، بالا بردن روحيه آنان و در نهايت، بهبود ميزان بهره وري سازماني به حساب مي آيد.

بهره وري، به دست آوردن حداكثر سود ممكن با بهره گيري و استفاده بهينه از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني ، زمين ، پول ، تجهيزات ، زمان ، مكان و ... با هدف ارتقاي رفاهي و بهداشت جسمي و رواني كاركنان مي باشد.

نقش ورزش در بهبود عملكرد كاركنان


اوقات فراغت مبتني بر فعاليت بدني، يكي از عوامل فراواني است كه مي تواند بهره وري كاركنان را تحت تاثير قرار دهد.


مطالعات و بررسي هايي كه در اين ارتباط انجام شده، گوياي آن است فعاليت بدني در كاركنان مشاغل كم تحرك، نه تنها عملكرد و سلامت آنان را بهبود مي بخشد بلكه باعث افزايش كارآيي كاركنان ، بهبود عملكرد ، كاهش آسيب ديدگي ، ايجاد روحيه همكاري و مشاركت و انگيزش كاري ، افزايش ارتباطات و ايجاد رضايت شغلي در ميان كاركنان مي شود.


بودجه هايي، فقط براي هزينه شدن


بايد گفت با وجود مطالعات مختلفي كه در كشورهاي ديگر، پيرامون اثرات رفتارهاي ورزشي و به طور كلي اوقات فراغت مبتني بر فعاليت بدني و مراحل تغيير افراد و پيامدهاي آن انجام شده است ولي در كشور ما ، تا اندازه اي محققان از نقش و تاثير ورزش بر نيروي كاري و بهره وري سازماني غافل مانده اند.

البته اين را هم بايد گفت در دهه هاي گذشته، برخي از سازمان ها و ادارات كشورمان ، امكانات محدودي را براي فعاليت بدني و ورزش كردن كاركنان خود در نظر مي گيرند كه مرور و نگاهي گذرا به اين اقدامات ، نشانگر آن است اين مراكز ، به دليل عدم استفاده از كارشناسان آگاه در اين زمينه ، بيشتر سعي مي كنند بودجه مصوب ورزش كاركنان را به طريقي ، فقط هزينه كنند و توجهي به بازخورد و نتيجه آن و بررسي روند حركت سازمان خود در اين زمينه ندارند.

نگاهي به اشكالات ورزش كاركنان


يك: بسياري از كاركنان ، به دليل مشغله زياد كاري و مشكلات زندگي شخصي ، چندان رغبتي به برنامه هاي ورزشي تعيين شده از سوي سازمان خود نشان نمي دهند . سازمان مي تواند براي تشويق آنان و كاهش مشكلات آنان ، بخشي از اضافه كار پرداختي به كاركنان را ، منوط به حضور در برنامه هاي ورزشي و انجام فعاليت هاي بدني بنمايد.

دو: بهانه بسياري از كاركنان براي عدم حضور در برنامه هاي ورزشي ، نداشتن لباس ورزشي مناسب است. سازمان مي تواند بخشي از بودجه مصوب ورزشي كاركنان را ، صرف تهيه لباس ورزشي براي كاركنان خود بنمايد.

سه: برخي از سازمان هاي داراي امكانات مالي خوب ، به جاي گسترش همه جانبه ورزش در ميان كاركنان و يا در جامعه ، بيشتر به دنبال نمايش و تبليغات و مطرح شدن نام سازمان خود مي باشند ؛ به همين دليل ، سراغ " تيم داري " مي روند و با راه اندازي و يا خريد يك تيم ، هزينه هاي بسيار گزافي را متحمل مي شوند . در حالي كه اين سازمان ها ، با مبالغ بسيار كمتري مي توانند نسبت به نهادينه كردن و گسترش ورزش و فعاليت هاي بدني در ميان كاركنان خود اقدام نمايند و شاهد تاثير قابل توجه رشد همبستگي سازماني ، در بين آنان و افزايش بهره وري در سازمان خود باشند.

با توجه به نقش كم نظير روابط‌عمومي‌ها در انجام چنين برنامه‌هايي و ضرورت فعال بودن روابط‌عمومي به عنوان "مشاور مديريت"، مي توان اين مهم را بر عهده روابط‌عمومي سازمان‌ها و ادارات و شركت‌ها دانست تا با تهيه برنامه‌هاي مناسب و جلب نظر مديران، ورزش و سلامتي را در ميان همكاران خود ترويج نمايند.


منبع: عصر ورزش