شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : به بهانه روز روابط‌عمومي‌؛ يك روز با روابط‌عمومي‌، يك سال با اطلاع رساني
دوشنبه، 19 اردیبهشت 1401 - 18:15 کد خبر:49462
آينه گي، صفتي است بايسته روابط‌عمومي‌ كه بيش از هر چيز، يادآور و گوشزد كننده لزوم رعايت صداقت و رو راستي با مخاطبان سازمانها در هر رده خدماتي، توليدي، دولتي و خصوصي است؛ مخاطباني كه مي توانند دايره محدود مشتريان يك موسسه كوچك خدماتي تا مخاطباني به وسعت چند ده ميليوني يك برند محبوب يا گستره مخاطبان يك دستگاه بزرگ دولتي را شامل شود.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| پيگيري و تلاش مداوم دست اندركاران حرفه روابط‌عمومي‌، سرانجام پس از سالها به نتيجه رسيد و جامعه بزرگ روابط‌عمومي‌ ايران، صاحب يك روز ملي بنام روابط‌عمومي‌ و ارتباطات در تقويم شد؛ روزي كه از حسن اتفاق و سليقه، مصادف با روز جهاني ارتباطات دوربرد و جامعه اطلاعاتي در سطح جهاني انتخاب شده است و بديهي است كه اساساً تعيين روزي مختص حرفه روابط‌عمومي‌، در گستره جهاني و همگامي تصميم گيران كشور ما با آن، بيش از هر چيز، نشانه اجماعي بين المللي در خصوص نقش برجسته و مهم روابط‌عمومي‌ در سازمانها و نهادهاي بخش هاي عمومي و خصوصي است.

روابط‌عمومي‌ ترجمه واژه انگليسي public relations به عنوان آينه تمام نماي سازمان قابل تعريف است؛ تعريفي كلاسيك و كوتاه از روابط‌عمومي‌ كه مفاهيم مهمي در خود نهفته دارد و از همه مهمتر، همان آينه گي؛

آينه گي، صفتي است بايسته روابط‌عمومي‌ كه بيش از هر چيز، يادآور و گوشزد كننده لزوم رعايت صداقت و رو راستي با مخاطبان سازمانها در هر رده خدماتي، توليدي، دولتي و خصوصي است؛ مخاطباني كه مي توانند دايره محدود مشتريان يك موسسه كوچك خدماتي تا مخاطباني به وسعت چند ده ميليوني يك برند محبوب يا گستره مخاطبان يك دستگاه بزرگ دولتي را شامل شود.

در راستاي ايفاي وظايف روابط‌عمومي‌ كه در تعريف مزبور مستتر است، وظيفه يك واحد روابط‌عمومي‌، انتقال نظريات و توقعات مردم از سازمان به مديريت و بالعكس، انتقال نظرات و گزارش عملكرد مجموعه و رياست سازمان به مردم است؛ وظيفه اي كه از ابتداي شكل گيري روابط‌عمومي‌ ها در حال انجام است و در اين مسير تنها روش و ابزار انجام آن تنوع و گسترش يافته است.

حرفه روابط‌عمومي‌ در عصر كنوني همزمان با پيشرفت تكنولوژي هاي الكترونيكي ارتباطي، وارد دوره اي جديد شده كه مي توان آن را روابط‌عمومي‌ نوين ناميد؛ دوره اي كه سرعت و زمان انتشار اطلاعات در آن حرف اول را مي زند.

در اين راستا، اهميت، نقش و كاركردهاي اطلاع رساني در روابط‌عمومي‌ بيشتر آشكار مي شود. امروزه روابط‌عمومي‌ ها با ايجاد محتواي جديد اميدوار هستند كه شايد اطلاع ديگري به اطلاعات موجود بيفزايند و گامي ديگر در راستاي شفاف سازي و اطلاع رساني بردارند.

اطلاع رساني، ضرورت انكار ناپذيرروابط‌عمومي‌ است اما صداقت و امانت داري در انتقال و انعكاس اخبار يكي از مهمترين شاخص ها و ويژگيهاي روابط‌عمومي‌ هاي كارآمد و موفق محسوب مي شود.

روابط‌عمومي‌ ها بايد در اطلاع رساني، بالاترين استانداردهاي صداقت را در نظر بگيرند، بدون توجه به اينكه ديگران چه مي كنند. اين بدان معناست كه بايد روابط‌عمومي‌ ها در تصميم گيري هايشان شفاف بوده و صداقت در اولويت كارشان قرار داشته باشد، و آنچنان كه آرتور دابليو پيج اشاره مي كند: حقيقت را بگويند و آن را با عمل ثابت كنند.

استانداردهاي اخلاقي در جريان اطلاع رساني روابط‌عمومي‌، ما را به سمت حفاظت و پيشرفت جريان آزاد اطلاعات درست و قابل اعتماد هدايت مي كنند، از تضاد علايق دور كرده و اطلاعاتي را آشكار مي نمايند كه عموم مردم براي اتخاذ تصميمات آگاهانه به آن نياز دارند.

اميد است با بكارگيري رويه صداقت و شفافيت در حوزه اطلاع رساني، بتوان اين فرهنگ را در مخاطبان و در سطح بالاتر در كل جامعه گسترش داد.