شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ايجاد گعده رسانه اي - تبليغاتي به مدد روابط عمومي كارنابلد
سه شنبه، 5 شهریور 1392 - 10:11 کد خبر:4835
رييس جديد سازمان سينمايي در نهايت پس از هفته ها گمانه زني و طرح اسامي افراد مختلف و بعضا نامانوس با فضاي كنوني مديريتي كشور و برنامه هاي مطرح شده دولت «تدبير و اميد» تعيين و معرفي شد.

شارا- «حجت الله ايوبي» در حالي بر كرسي مديريت سينمايي كشور تكيه مي زند كه سينما طي سال هاي اخير با مرارت هاي بسياري در عرصه برنامه اي و رفتار مديريتي روبه رو بوده و اهالي اين عرصه بيش از هر چيز خسته از تبعيض هاي فرضي با عنوان برنامه در قالب هاي مختلف هستند.
دامنه رفتار غيرحرفه اي مديريت سابق سينما فراتر از اهالي اين حرفه بوده و فعالان حوزه رسانه و مطبوعات را نيز شامل شد.
ايجاد گعده رسانه اي - تبليغاتي به مدد روابط عمومي كارنابلد و مبتدي سازمان سينمايي طي سال هاي اخير با تركيب نمايندگان برخي رسانه ها و سايت هاي خبري با ژست منتقد دولت به قصد تعريف كار و جذب منافع مالي و كارنامه سازي با رنگ و بوي هنري براي خود و چرخش ناگهاني و در عين حال تبليغ براي مدير پيشين تا دقيقه ۹۰(مصاحبه هاي اخير مدير پيشين سينمايي با رسانه هاي همسويش) با نوشتاري به ظاهر متفاوت از سالهاي گذشته به نحو احسن نقش آفريني كردند.
جالب اينكه همين گعده رسانه اي با هماهنگي روابط عمومي سازمان سينمايي كه همچنان متاثر از خط كشي هاي فرضي دست اندركاران سابق اين سازمان بوده، عكس يادگاري - آشنايي با مدير جديد سينمايي مي گيرند و به تعبير خود، اولين گفت وگوها را با نام و نشان خود به قصد تعريف آب و نان جديد در اين دوره مي گيرند.
اكنون با بسته شدن چمدان مديريت قبلي سينما، افراد منتسب به اين گعده هاي رسانه اي، كه آمال و آرزوهاي خود را «بقچه پيچ» شده مي بينند، قصد دارند با ترفندهاي متفاوت، خودي نشان داده و با گفتن «انا رجل»، ميدان را از كف رسانه هاي منصف كه ناجوانمردانه در دوره مديرت قبلي سينما از دايره ديد خارج شدند، بربايند.
اين افراد طي دوره مديريت قبلي سينما، معركه گردان و مرجع پروپاگاندا براي سازماني بودند كه روابط عمومي آن ضعيف ترين كارنامه را در ارتباط گيري با اصحاب رسانه داشت.
به مدد رويكرد «يكسونگرانه» مديريت روابط عمومي سازمان سينمايي دولت دهم، رسانه هاي دلسوز از قافله مواهب جا گذاشته شده، و باب «خاصه عنايت» ها به روي افرادي گشوده شد كه با تز «به هر چمن كه رسيدي گلي بچين برو»، سوزي بر بوستان خزان ديده سينما دميدند.
بدون شك، ظهور و بروز چنين افرادي نيز به خودي خود امكانپذير نيست و قد كشي اين افراد معلول نگاه كوتاه نظرانه مديري است، كه پايداري خود را در گرو مجال دادن به آنان مي داند.
مديري روابط عمومي سازماني كه با فرو رفتن در لاك «سخن نگو» عافيت پيشه كرده و براي رهايي از گزند و آفت نقد، عرصه بر رسانه هاي باج گير فراهم ساخت، پررنگ ترين نقش را در اين پيوند دارد.
مديري كه در بزنگاه هاي مختلف طي دوره مديريت قبلي سينما به جاي اطلاع رساني آگاهانه، سر بر جيب وبلاگ شخصي فرو برده، و به منبع خبري براي رسانه خاص تبديل شد.
در دوره جديد مديريت سينمايي دولت يازدهم، روابط عمومي سازمان سينمايي از جمله بخش هاي پر اهميتي است كه نياز به باز تعريف در رويكرد و عملكرد دارد.
تبيين چارچوب صحيح اطلاع رساني، تعامل منصفانه با رسانه هاي دلسوز، باج ندادن به رسانه هاي فرصت طلب و پرهيز از هرگونه خط كشي رسانه اي از جمله اهم موارديست كه مي تواند مدنظر مديريت جديد سينما قرار گيرد.
بدون ترديد با اتخاذ اين موارد، نه تنها باب نقد خيرخوانه، همواره باز مي ماند بلكه فرصت براي «خوشه چين» هاي رسانه اي مسدود مي شود.
سينما در دولت «تدبير و اميد»، ديده به طلوعي تازه دوخته و چشم به راه سحر است.http://irna.ir/html/1392/13920605/80790565.htm

 

بازانتشار: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران