شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنجمين همايش فرهنگي مطالعات انفورماتيك، ارتباطات و رسانه
چهارشنبه، 8 دی 1400 - 22:22 کد خبر:48287
هدف از برگزاري اين كنفرانس، گرد هم آمدن دانش پژوهان مطالعات علمي شاغل در رشته هاي مختلف، تبادل دانش و تجربيات و در نتيجه زمينه سازي براي مطالعات چند رشته اي است.پنجمين همايش فرهنگي مطالعات انفورماتيك، ارتباطات و رسانه

16 تا 18 مي 2022
تركيه

وب سايت: http://www.cicms2022.com
مسئول تماس: Mustafa Özgür Seçim

هدف از برگزاري اين كنفرانس، گرد هم آمدن دانش پژوهان مطالعات علمي شاغل در رشته هاي مختلف، تبادل دانش و تجربيات و در نتيجه زمينه سازي براي مطالعات چند رشته اي است.