شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رسانه‌اي به نام روابط‌عمومي
پنجشنبه، 29 مهر 1400 - 11:19 کد خبر:47982
صرف داشتن يك دوربين عكاسي و فيلم برداري و يا مانيتور نمي توان انتظارات فرا سازماني را برآورده كرد و تاييد اين مسئله به معناي مظلوميت واقعي نهاد ارزشمندي به نام روابط‌عمومي است. روابط‌عمومي بايد بر محور تفكر مداري، مشاركت مداري و اطلاع مداري باشد تا بتواند در راستاي كمك به اثربخشي سازمان موثر باشد.سونيا فرهادي كارشناس ارشد روزنامه نگاري-- قدمت جايگاه روابط‌عمومي در جهان به چندين هزار سال قبل مي گردد اما در عصر حاضر روابط‌عمومي  بايد يك امپراطوري بزرگ در عرصه رسانه ها تلقي شود چون بدون شك رسالت اصلي آن اطلاع رساني و اطلاع يابي است وجهي كه در تمامي قالب ها و حوزه ها گنجانده مي شود و راه فراري براي ناديده گرفتن آن وجود ندارد.


روابط‌عمومي  با تمامي فراز ها و نشيب هايش در ايران بايد رسانه اي قدرتمند باشد رسانه اي كه هر روزش درسي باشد براي آيندگان ... در برخي برهه هاي زماني روابط‌عمومي  جايگاه نزولي و در برخي برهه ها به تنگناهاي پس زدن و‌كم ارزش شدن رسيد. تمامي اين راه هاي رفته و نرفته به ما مي گويد كه اگر روابط‌عمومي  به سان يك رسانه قدرتمند باشد جايگاهش صعودي خواهد بود در عرصه و عصر اطلاع رساني. عصري كه هرگز نبايد به ورطه فراموشي سپرده شود چون چه بخواهيم و چه نخواهيم ناگزير هستيم زندگي خود را با واژه اطلاع رساني گره بزنيم.


اگر نگاهي اجمالي به جايگاه اطلاع رساني از سوي روابط عمومي‌ها داشته باشيم در برخي امپراطوري ها و دولت ها موجب تزلزل هم شده اند و در برخي ماندگاري بسياري را به ارمغان آوردند ... پس اين نقش روابط‌عمومي  را پررنگ مي كند نقشي كه بايد با آن همچون رسانه ها و مطبوعات رفتار كرد ....


عليرغم هزينه بر بودن بسياري از فعاليت هاي روابط‌عمومي ، بودن اين واحد در هر سازمان كمك به ديدن درست آينده و رسيدن به يك سازمان پويا مي كند.


سالهاست كه وقتي صحبت از جايگاه روابط‌عمومي  ها مي شود از واژگاني همچون خلاقيت، نوآوري، شفافيت، ايده پرداز و مستقل استفاده مي كنند اما آيا اين واژگان تنها بر روي قطعه اي كاغذ نقش بسته اند و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود يا اينكه مسير پر فراز و نشيب خود را به خوبي طي مي كند ؟؟؟؟

 

از ديدگاه بسياري از مردم اگر روابط‌عمومي  سازمان ها شفافيت لازم در اطلاع رساني داشته باشند بدون شك جايگاه سازمان در نزد همين مردم، بدون شايعه پراكني و اما و اگرها خواهد بود ....در عصري كه فضاي مجازي براي خود امپراطوري عظيمي را بدست آورده، باز هم نمي توانيم از نقش مهم مطبوعات و رسانه هاي مكتوب و جايگاه روابط‌عمومي  ها غفلت كنيم و اين در حاليست كه در سالهاي اخير با چالش فراهم نكردن زير ساخت هاي لازم براي اين جايگاه و‌ عدم به كار گيري مدير متخصص و كارآمد از سوي سازمان ها مواجه شده اند و اين موضوع ضربه مهلكي به پيكره سازمان وارد مي كند.

 

صرف داشتن يك دوربين عكاسي و فيلم برداري و يا مانيتور نمي توان انتظارات فرا سازماني را برآورده كرد و تاييد اين مسئله به معناي مظلوميت واقعي نهاد ارزشمندي به نام روابط‌عمومي  است. روابط‌عمومي  بايد بر محور تفكر مداري، مشاركت مداري و اطلاع مداري باشد تا بتواند در راستاي كمك به اثربخشي سازمان موثر باشد.

 

به نظر شما چند درصد از مديران سازمان ها به اين مهم توجه دارند؟؟؟!!


سخن آخر اينكه اگر همچنان مديران متكي به وجود روابط‌عمومي  سنتي باشند هرگز نمي توانند با تغييرات جهاني در عرصه اطلاع رساني همسو شوند ... و اين يعني مرگ تدريجي روابط‌عمومي  ها...

 

منبع: شارا - شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)