شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دو روزنامه‌نگار، يك دوشس و نظام رسانه‌اي
یکشنبه، 28 شهریور 1400 - 12:15 کد خبر:47752
و با وجود اينكه رسانههاي بريتانيايي از تنوع، تعدد، غناي حرفه‌اي قابل توجه و از تجربه‌هاي تاريخي عميق و الهام‌بخش برخوردارند، شاهد مواردي نابه‌ساماني و رفتارهاي جنجالي مي‌شوند و در اين وضعيت آنها مانند همه مجموعه‌هاي رسانه‌اي فعال در جوامع موكراتيك‌ شاهد انگيزه و تحرك دائمي بين افراد ذينفع و ديدگاه‌هايي است كه ابزاري براي بيان ديدگاه‌هاي خود دارند.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| پادشاهي متحد داراي نظام رسانه‌اي منحصر به فردي است و با وجود اينكه نمي‌توان گفت اين نظام هيچ مشكل يا جنبه‌هاي قصور ندارد، اما روز به روز تأثيرش را در كاهش مشكلات در حد امكان و توان خود را بر ايجاد توازن از يك طرف ميان آزادي عقيده و بيان و ازطرفي ديگر حقوق افراد طرف فعاليت رسانه‌اي را نشان مي‌دهد.

و با وجود اينكه
رسانههاي بريتانيايي از تنوع، تعدد، غناي حرفه‌اي قابل توجه و از تجربه‌هاي تاريخي عميق و الهام‌بخش برخوردارند، شاهد مواردي نابه‌ساماني و رفتارهاي جنجالي مي‌شوند و در اين وضعيت آنها مانند همه مجموعه‌هاي رسانه‌اي فعال در جوامع موكراتيك‌ شاهد انگيزه و تحرك دائمي بين افراد ذينفع و ديدگاه‌هايي است كه ابزاري براي بيان ديدگاه‌هاي خود دارند.

در طول چندين دهه، مجموعه رسانه‌اي بريتانيايي روند سازماني فعال و اثرگذاري به وجود آوردند كه قوام آن در فضاي فعاليتي باز و شفاف تا حدي معقول و نظامي براي دقت عمومي تجلي مي‌يابد كه با افراد ذينفع و مخاطبان اجازه مي‌دهد درباره هرنوع رفتار تند و شبه‌ناك شكايت كنند. همچنين هيئت‌هايي عام و مكانيزم‌هايي براي سازماندهي دروني به آن شكايت‌ها رسيدگي كنند پيش ازآنكه تصميم به بيگناهي يا محكوميت بگيرند، به طوري كه درصورت محكوميت مي‌توانند مجازاتي را تعيين كنند كه هميشه با قبول مواجه مي‌شوند.

اين نظم و انضباط به معناي آن نيست كه مجموعه رسانه‌اي آن كشور پيشرفته و مهم شاهد كجي نيست يا در برخي موارد دچار لغزش نمي‌شود. اما اين بدين معناست كه فرد در هر شرايط و در هرجايگاهي كه باشد مي‌تواند از هر فعاليت رسانه‌اي شكايت كند و كسي وجود دارد كه به آن شكايت رسيدگي كند پيش از آنكه ارزيابي بشود و بر اين ارزيابي احكام قانوني و رواني صادر مي‌شود و آن احكام علني و همراه با تجويز مناسب خواهند بود.

از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين سازماندهي كه بريتانيا و برخي كشورهاي غربي پيشرفته بدان متمايز مي‌شوند، اينكه چند مرحله‌اي و پلكاني است؛ به طوري كه سيستم عدالت، هيئت انضباطي كه صحنه فعاليت رسانه‌ها را مديريت و سازماندهي مي‌كند، مكانيزم‌هاي سازماندهي داخلي كه در شوراهاي مطبوعاتي و بازبيني‌هاي صنفي نمود مي‌يابند و واحدهايي براي سياست‌گذاري تحريري يا نظارت بر كيفيت پيشرفت دادن خود مؤسسه‌هاي رسانه‌اي براي ارزيابي عملكرد خود و بازنگري اشتباهات خود است.

خيلي ساده، افراد ذينفع و مخاطبان هميشه مي‌توانند راهي هموار براي تقديم شكايت‌هاي خود بيابند اگر روي دهد و در بيشتر موارد صاحب حق به حق خود مي‌رسد.

دو حادثه مهم وجود دارند كه مي‌توان از طريق آنها كيفيت كاركرد آن مجموعه را توضيح و نشان داد چقدر در ايجاد انضباط و توازن مورد نظر نقش دارند؛ دو حادثه‌اي كه دقيقاً به مگان ماركل همسر شاهزاده هري ارتباط دارند.

اولين حادثه در ماه مي 2019 با اعلام خبر اخراج گوينده مشهور بريتانيايي داني بيكر از «بي بي سي» پس از انتشار توئيتي در «توئيتر» صورت گرفت كه نسبت به فرزند شاهزاده هري و همسرش نژاد پرستانه و توهين آميزمحسوب شد. بعداً بيكر به «اشتباه» خود اعتراف بلكه از آن عذرخواهي كرد و خيلي شفاف گفت:« آن توئيت يك اشتباه فاجعه‌بار، سادو‌لوحانه و نسنجيده بود»، اما اين به هيچ وجه براي تصميم به اخراجش از شبكه رسانه‌اي دولتي كه سال‌ها در آن كاركرد كافي نبود.

حادثه دوم درماه مارس گذشته اتفاق افتاد، زماني كه گوينده مشهور كانال «آي تي وي» پير مورگان، همان خانم و شوهرش را به نپذيرفتن اين حقيقت كه براثر«بدرفتاري» خانواده پادشاهي دچار خستگي‌هاي رواني شده‌اند، متهم كرد. انتقادهاي تند مورگان از دوك و دوشس ساسكس مايه تمسخر و رنجش افراد بسياري شد تا جايي كه دفتر ارتباطات مسئول امور پخش در بريتانيا(افوفكوم) بيش از 57 هزار شكايت از گوينده مشهور و شبكه‌اي كه درآن كار مي‌كند، دريافت كرد.

با اينكه شبكه اعلام كرد، به دنبال آن هجوم و فشارهاي بسياري كه به بار آورد، مورگان از كاربركنار شد، اما تحقيقي كه «اوفكوم» انجام داد و نتايج آن اوايل ماه جاري در 97 صفحه منتشر شد، به تبرئه گوينده منتهي شد، به اين دليل كه، انتقاداتي كه متوجه دوشس كرده در قالب آزادي انديشه و بيان مي‌گنجد.

در توضيح دلايل اين رأي، «اوفكوم» منكر تند بودن انتقاداتي كه مورگان كرده نشد، اما با اين وجود اين را درنظر داشت كه شبكه چارچوب متوازني براي ارائه ديدگاه‌هاي مختلف در باره مسئله مهيا ساخته بود به طوري كه با حرفه‌اي گري به مسئله‌اي حياتي از نظر مخاطبان پرداخته بود.

البته با وجود اينكه چنين تصميمات و احكامي با رضايت همه اطراف مواجه نمي‌شود، مهيا ساختن حق شكايت و وجود نهادها و مكانيزم‌هاي متخصص شايسته داراي توان ارزيابي و اعلام نتايج تحقيقات و شرح و توضيح دلايل حكم، همه از عوامل تقويت اعتماد به شايستگي مجموعه است كه ما در جهان عرب به شدت به آن نيازمنديم.
 

منبع: aawsat