شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور: توسعه ارتباطات بين بخشي نياز ورزش همگاني است
یکشنبه، 28 شهریور 1400 - 11:50 کد خبر:47751
زماني كه سازمان ها از يك سياست كلان در حوزه ورزش همگاني تبعيت كنند كنشگران حوزه ورزش نيز بهتر مي توانند ارائه خدمات كنند. بنابراين ارتباطات بين فردي نيز مستقيما از ارتباطات بين بخشي تاثير مي پذيرد. شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| دكتر حميد قاسمي ضمن تقسيم بندي سطوح ارتباطي ورزش همگاني، توجه به ارتباطات بين بخشي را يك عنصر كليدي در راستاي توسعه ورزش همگاني دانست و افزود: قوانين موازي نهادهاي ذي ربط ورزش همگاني مهمترين مانع توسعه ورزش همگاني است و در صورت حذف اين موانع قانوني جدي ترين گام در راستاي توسعه ورزش همگاني برداشته شده است.

به گزارش شارا به نقل از روابط‌عمومي فدراسيون ورزش هاي همگاني، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور تصحيح ارتباطات بين بخشي را پيش شرط توسعه ارتباطات بين فردي در حوزه ورزش همگاني دانست و افزود:‌ زماني كه سازمان ها از يك سياست كلان در حوزه ورزش همگاني تبعيت كنند كنشگران حوزه ورزش نيز بهتر مي توانند ارائه خدمات كنند. بنابراين ارتباطات بين فردي نيز مستقيما از ارتباطات بين بخشي تاثير مي پذيرد.

وي در خاتمه توجه به ارتباطات ميان فرهنگي را يك پيشران موثر در بهره مندي از تجربيات موفق ملل پيشتاز در حوزه ورزش همگاني دانست و اذعان داشت: جهان به سمت توسعه ارتباطات بين فرهنگي حركت مي كند و شكل گيري يك جامعه سلامت و پيشتاز در حوزه ورزش همگاني بدون توجه به دستاورد هاي ملل موفق در حوزه ورزش هاي همگاني امكان پذير نيست، بنابراين پيش نياز بهره مندي از تجارب ديگر ملل نيز در گرو ارتباطات موثر بين فرهنگي است.