شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برند و مديريت برند و زير ساخت مهمي به نام روابط عمومي
شنبه، 27 شهریور 1400 - 14:26 کد خبر:47744
اينكه كل مفهوم برندينگ را در قالب روابط عمومي تعميم دهيم ناشي از ديدگاه افراطي انتخاب اهالي خبر و خبرنگاري به عنوان مدير روابط عمومي و يا انتخاب مديراني صرفا اداري بدون ارتباط با مراكز خبر و خبرنگاران است، در نتيجه تمركز فقط بر يكي از اركان برندسازيست، اينكه محل جلوه و تكامل هر برند در روابط‌عمومي هر سازمان اتفاق مي افتد جاي شكي نيست...شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| در سالهاي اخير با به وجود آمدن بحرانهاي اقتصادي و غير قابل پيش بيني شدن بنگاهها و بازارهاي تجاري و در نتيجه عدم پيش بيني درآمدزائي پايدار و عدم امكان برنامه ريزي جهت آينده اقتصادي خانواده در جامعه، مشاغل، صنايع و كارگاه هاي كوچكي پديدار شده كه با كوچكترين ايده آغاز، رشد و گسترش يافته اند.

اين كسب و كارهاي خرد، پس از مدتي فعاليت موفق، به ركودي برمي خورند كه تا آن زمان برايشان قابل پيش بيني و انتظار نبوده است، لذا نياز به نوآوري، يافتن مشتري‌هاي جديد، تغيير در ساختار كاري و افزايش سطح توليد خود را احساس مي نمايند، از اينرو به بستر سازي خبري و هزينه كردهاي بي هدف در زمينه تبليغات روي آورده و با عدم وصول به خواسته هاي خود به ناگهان متوجه سر فصل مهمي از دنياي كسب وكار مي گردند كه نياز به تشكيل زير ساختهاي علمي مديريتي دارد: برند و برندسازي.

به وجود آمدن برند برپايه سير تحول خواهي كسب و كار به امري بديهي تبديل شده است، كسب سهم بيشتري از بازار يك كالا با وجود تعدد كالاهاي هم جنس، نياز به تعريف احساسي از يك خدمت، ساخت بصري يك كالا، تعريف سير حركتي فروش در بازار و اجراي عملياتي دارد. ايجاد فضاي رقابتي ناشي از برند سازي موجب توليد بيشتر با كيفيت بهتر گرديده علاوه بر رونق اقتصادي، مشكلات بيكاري جامعه را نيز پوشش داده و اشتغالزايي مولد را ايجاد مي كند، گرچه مهمترين اصول برندينگ در بخش روابط عمومي سازمان نقش مهم و ويژه اي را بازي مي كند، اما به ياد داشته باشيم هيچ روابط عمومي نمي تواند بر پايه هاي سست يك ساختاربرنديگ، بازار تقاضاي مشتري تشنه خدمت را پوشش دهد.

نمونه بارز اين نوع نگاه اشتباه مثال بارز و معروفي دارد: شركت نوكيا، شركتي كه خود را زماني قدرت بلامنازع بازار گوشيهاي همراه مي دانست با اتكاء به تبليغات و امكانات در خور توجه خود در اين زمينه، هيچ شكستي را براي محصولاتش متصور نبود، لذا تنها با عدم برنامه ريزي مناسب در نوآوري، آنچنان از صحنه بازار توليدات الكترونيكي خارج شد، كه حتي بازگشت مجددش و تلاش دوباره براي كسب درصدي هر چند كوچك از بازار و بدست آوردن مجدد اعتبار ش را نيز با توجه به ذهنيت منفي ايجاد شده در ذهن جامعه، آنطور كه بايد ذره اي هم بدست نياورد.

ايجاد ارزش، ساخت تمايز، تشكيل ساختارهاي ارتباطي ومعرفي مناسب خدمت در بازار، وظيفه مدير برنديست كه مسئوليتش نه تنها در سختي كار، بيشتر از سايرمديران يك سازمان مي باشد، بلكه به واسطه نياز به نوآوري و ايجاد سبك پذيرش در مشتري و در برابر احساس نياز به خريد محصول در بازار تقاضا، مديري اثرگزار درحد يك مديرعامل است. با اين تفاوت كه تمركزش بر بخش منابع انساني و يا هماهنگي با آن بايد بيشتر هم باشد. به ياد داشته باشيم به وجود آمدن برندهاي موفق داخلي زمينه ساز فضاي كسب و كار بازاري مهيج و پويايي خواهد بود، كه با رشد توليد ناخالص كمك شاياني به دورشدن اقتصاد از اتكاء به نفت و فرآورده هاي نفتي مي نمايد. اما اين اثر بخشي چرا جدا از كليه تعاريف، هزينه كردها، برنامه ريزيها، عملياتهاي اجرائي و نو آوريهاي به كار گرفته شده ديده نمي شود؟ چرا بازخورد آن عليرغم شنيده شدنش در فضاي خبر احساس نمي گردد؟ اثربخشي عملياتي ناشي از ساخت يا تقويت برند چرا در برخي محصولات جوابگو نيست؟

در حقيقت عدم اجراي متناسب كارها به موازات يكديگر و عدم وجود اطلاعات كافي از عمق تقاضاي بازار هدف، منجر به خطايي استراتژيك مي شود: اينكه بخش برند هر تشكيلاتي به خصوص در كشورمان معمولا به زير مجموعه اي از بخش روابط عمومي واگذار مي شود، اشتباهي متدوال شده كه ناشي از عدم درك صحيح از ساز و كار ساخت برندينگ مي باشد، حال آنكه روابط عمومي يكي از بخشهاي مديريت برند است كه شانه به شانه حوزه بازاريابي به ايفاي نقش مي پردازد و تدوين و تكوين راهبردهاي اجرائي صحيح ساختار آن را شكل مي دهد.

اينكه كل مفهوم برندينگ را در قالب روابط عمومي تعميم دهيم ناشي از ديدگاه افراطي انتخاب اهالي خبر و خبرنگاري به عنوان مدير روابط عمومي و يا انتخاب مديراني صرفا اداري بدون ارتباط با مراكز خبر و خبرنگاران است، در نتيجه تمركز فقط بر يكي از اركان برندسازيست، اينكه محل جلوه و تكامل هر برند در روابط‌عمومي هر سازمان اتفاق مي افتد جاي شكي نيست اما صرف تهيه خبر و آگاهي رساني و انعكاس آن با گستره اي در ميان اصحاب مطبوعات ناقص بودن پروسه ساخت برند را نمايان مي كند، روابط عمومي بخشي از همگام سازي ارتباطات همسان در شكل دهي و البته بازاريابي هر برند است.

 

لذا مي طلبد هم خبرنگاران خبره اي كه بر مسند روابط عمومي تكيه مي زنند در قالب مديريت استراتژيك سازمان خود سطح اقدام هماهنگ جهت ساخت و به حركت در آوردن برندينگ را بياموزند و هم استراتژيستهايي كه بر پايه ديدگاه راهبردي خود از مفاهيم عميق اطلاع رساني و خبر سازي آگاه نيستند، در حوزه مربوط به كالاهاي خود و جامعه خبري به روز آن در حدي كامل كسب سواد خبري نمايند. اين مهم كه توازن خبري و بازار يابي درايجاد تحول موثر در معرفي هر خدمتي، زمينه ساز رشد و نمو آن خدمت خواهد شد تنها با بينش صحيح برنامه ريزي شده از سوي يك استراتژيست واقف بر ابزار روابط عمومي قابل دفاع در بازار رقابتيست.

ديده شدن يا نشدن يك كالا در حد بخشي از جامعه هدف آن، به عدم تعيين استراتژي تعريف و تبليغ در زمان مناسب آن خدمت به بازار فروش باز مي گردد. لذا بكار گيري تلفيقي از شاكله يك برند هم ديد عميق خبري و اطلاع رساني را مي طلبد و هم تعيين استراتژيك تغيير روند بازار را.
 

منبع: agrofoodnews