شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : جناب آقاي رئيس جمهور؟!؟ "با مردم صحبت كنيد"
چهارشنبه، 13 مرداد 1400 - 16:25 کد خبر:47573
حقيقت آن است كه مقامات و روساي جمهور ما؛ در خصوص زبان بدن؛ رعايت پروتكل‌هاي تشريفاتي بين المللي و استانداردهاي مربوطه‌؛ فن بيان و سخنوري؛ تسلط به زبان خارجي خصوصا انگليسي صحبت كردن و... ضعف هاي اساسي دارند و علي الظاهر اهميتي هم برايشان نداشته است.شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| در مراسم تنفيذ رياست جمهوري جناب آقاي رئيسي ( 1400/5/12 )؛ رهبري معظم انقلاب اسلامي نكاتي را در ابعاد مختلف بيان كردند از جمله موضوع مهم ""ارتباطات با مردم"". حقيقتا دولت‌هاي ما تاكنون خواسته يا ناخواسته اهميت چنداني به مقوله جايگاه؛ نقش؛ اهميت و كاركرد "روابط‌عمومي و ارتباطات" نداده اند و اين خود عامل بسيار مهمي در آسيب ديدن سرمايه اجتماعي كشور بوده كه متاسفانه جايي مورد حساب و كتاب و بازخواست و ارزيابي قرار نگرفته است.؟!؟!


موضوع روابط‌عمومي و ارتباطات با مردم؛ همواره يكي از اشكالات و نقاط ضعف دولت‌ها بوده كه از اتفاق؛ مجموعه نهاد رياست جمهوري بيشتر از هر جاي ديگري از ضعف آن آسيب ديده است. موضوع روابط‌عمومي و زيرشاخه هاي آن نظير تشريفات و سنجش افكار و... آنطور كه بايد و شايد در دست حرفه اي ها و متخصصان واقعي اين حوزه نبوده است.

 

زماني كه جناب آقاي علي لاريجاني رئيس مجلس بودند؛ بارها و بارها در ديدارهاي رسمي با مقامات خارجي مي‌ديديم كه ايشان تسبيح بدست هستند.؟!؟! در زمان رياست جمهوري جناب آقاي احمدي نژاد؛ بارها و بارها شاهد بوديم كه ايشان در چندين ديدار متفاوت با مقامات خارجي در يك روز؛ فقط و فقط از يك كت و شلوار استفاده مي‌كردند.

 

حقيقت آن است كه مقامات و روساي جمهور ما؛ در خصوص زبان بدن؛ رعايت پروتكل‌هاي تشريفاتي بين المللي و استانداردهاي مربوطه‌؛ فن بيان و سخنوري؛ تسلط به زبان خارجي خصوصا انگليسي صحبت كردن و... ضعف هاي اساسي دارند و علي الظاهر اهميتي هم برايشان نداشته است.

 

خوب همه اينها در ارزيابي و برداشت و سنجش شخصيتي ديگران نسبت به ما نقش مهمي دارند كه حتما بايد روساي جمهور آموزش‌هاي لازم و كافي در حوزه روابط‌عمومي و ارتباطات را طي نمايند. تاكيد چند باره رهبري معظم انقلاب بر موضوع ارتباط با مردم و در ميان مردم بودن و صحبت كردن با مردم؛ دقيقا تاكيد بر برخورداري از يك روابط‌عمومي و ارتباطات حرفه اي و كارآمد است كه اميد مي‌رود جناب آقاي رئيسي واقعا بدان توجه ويژه داشته باشند.


پس رياست جمهوري بايد:

1- خودش روابط‌عمومي و ارتباطات؛ تشريفات؛ زبان بدن؛ زبان خارجي؛ فن بيان و سخنوري و... را بخوبي بداند يا فرا بگيرد.


2 - نهاد رياست جمهوري از يك تشكيلات قوي حرفه اي روابط‌عمومي و ارتباطات برخوردار گردد.


3 - رئيس جمهور محترم ؛ يك فرد متخصص؛ خوش اخلاق‌؛ جامع نگر؛ خوشنام و با ظاهري آراسته را به عنوان سخنگوي دولت برگزيند.