شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : حاكميت چابك و انطباق‌پذير در واكنش به بحران: درس‌‎هايي از همه‌گيري كوويد-19
شنبه، 9 مرداد 1400 - 10:32 کد خبر:47553
يك حاكميت انطباق‌پذير موفق هم به سرعت بالاي تصميم‌گيري و هم تحليل‌هاي مستحكم و مستدل دارد كه اين نياز هم در ساختارهاي متمركز تصميم‌گيري و هم در ساختارهاي غيرمتمركز احساس مي‌شود به‌طوري كه چه در ساختارهاي بوروكراتيك سياسي و چه در سيستم‌هاي نوآور علمي كارآيي دارد.

مارين يانسن- هايكو وندرورت
دانشكده فناوري، سياست و مديريت، دانشگاه صنعتي دلفت، هلند
 


چكيده
تمام كشورها در سرتاسر دنيا در فضايي مملو از ابهام و با دسترسي محدود به اطلاعات مجبور شده‌اند تا به همه‌گيري كوويد-19 واكنش نشان دهند و همين محدوديت‌ها و ابهامات موجب شده تا توانايي و قابليت آنها براي چابك بودن و انطباق‌پذيري بويژه در حوزه‌هايي مانند زمان‌بندي اقدامات سياسي، تصميم‌گيري درباره سطح تمركزگرايي، استقلال در تصميم‌گيري و ايجاد تعادل بين تغييرات و ثبات در رفتارها زير سوال برود.

 

ما در اين مقاله قصد داريم تا مشاهدات‌مان در ارتباط با واكنش‌هاي كشورها در برخورد با همه‌گيري كوويد-19 را از منظر چابكي و انطباق‌پذيري حاكميتي مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم و ابزارهايي را ارائه دهيم كه با استفاده از آنها بتوان چابكي و انطباق‌پذيري حاكميتي را پس از فرو نشستن گرد و غبار ناشي از عرض اندام كوويد-19 در جهان مورد سنجش و ارزيابي دقيق قرار دهيم.

 

در اين ميان بايد گفت در حالي كه چابكي حاكميتي عمدتا به سرعت واكنش نشان دادن در درون ساختارها ارتباط پيدا مي‌كند، انطباق‌پذيري بر تغييرات در سطح سيستم و از طريق حكومت دلالت دارد. به هر روي، ساختارهاي نهادي كنوني و ابزارهاي موجود تا حدي مي‌توانند انطباق‌پذيري و چابكي را براي حاكميت به‌دنبال بياورند و مكمل همديگر محسوب مي‌شوند اما بايد دانست كه در برخي موارد نيز اين دو ويژگي با هم تداخل پيدا مي‌كنند و به همين دليل هم هست كه تحليل‌هاي ما حكايت از ماهيت تناقض آميز حاكميت انطباقي دارد.

 

در واقع، يك حاكميت انطباق‌پذير موفق هم به سرعت بالاي تصميم‌گيري و هم تحليل‌هاي مستحكم و مستدل دارد كه اين نياز هم در ساختارهاي متمركز تصميم‌گيري و هم در ساختارهاي غيرمتمركز احساس مي‌شود به‌طوري كه چه در ساختارهاي بوروكراتيك سياسي و چه در سيستم‌هاي نوآور علمي كارآيي دارد.

واژه‌هاي كليدي: حاكميت انطباق‌پذير، حاكميت چابك، سازمان چابك، واكنش، انطباق‌پذيري، همه‌گيري، كوويد-19، سارس

1- واكنش نشان دادن به همه‌گيري كوويد-19
2- حاكميت چابك و انطباق‌پذير در عرصه تئوري
3- حاكميت چابك و انطباق‌پذير در عرصه عمل: واكنش هلند به كوويد-19
4- مسايل مرتبط با انطباق‌پذيري
5- بحث: كاربردهايي براي تئوري و عمل
6- نتيجه‌گيري
منابع

 

 

لينك دانلود:  http://kpri.ir/product/حاكميت-چابك-و-انطباق‌پذير-در-واكنش-به/