شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نتايج نظرسنجي "پيش بيني ارتباطات در بحران سلامت سال 2021" منتشر شد
پنجشنبه، 4 دی 1399 - 10:30 کد خبر:45829
در نظرسنجي اخير_ پيش بيني ارتباطات در بحران سلامت سال 2021_ پاسخ دهندگان اظهار داشتند تا حدودي خود را براي بحران آماده كرده اند، اما برنامه مشخصي در رابطه با بحراني خاص ندارند، و فقط تا اندازه اي در برابر بحران هاي پيش بيني نشده سلامت جهاني كه در سال 2020 اتفاق افتاد، آمادگي دارند.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| پاسخ دهندگان به نظرسنجي اخير راگان ارزيابي خود را از واكنش به بحران، نحوه آماده سازي خود براي سال 2021 و نگراني كاركنان به اشتراك گذاشتند.

قبل از همه گيري كرونا، اكثر سازمان ها برنامه هاي ارتباطي براي زمان بحران مدون كرده اند. هرچند تنها تيم هاي معدودي اين برنامه ها را به مرحله اجرا درمي آورند و به طور منظم به ارزيابي ريسك مي پردازند و تعداد اندكي برنامه مشخصي براي شرايط همه گيري دارند.


در نظرسنجي اخير_ پيش بيني ارتباطات در بحران سلامت سال 2021_ پاسخ دهندگان اظهار داشتند تا حدودي خود را براي بحران آماده كرده اند، اما برنامه مشخصي در رابطه با بحراني خاص ندارند، و فقط تا اندازه اي در برابر بحران هاي پيش بيني نشده سلامت جهاني كه در سال 2020 اتفاق افتاد، آمادگي دارند.


اگرچه سازمان ها بايد از نظر مكاني برنامه ريزي كرده باشند، پيچيدگي اين مرحله از برنامه ريزي چيست؟ آيا پروتكل ها مبتني بر تحليل ها و ارزيابي ها به كمك ابزارهاي شنيداري و داده ها هستند، يا طبق اصول و قواعد گذشته اجرا مي شوند؟

 

اكثر پاسخ دهندگان (74%) تجزيه و تحليل ها را مهم دانستند، يك چهارم از افراد تجزيه و تحليل را خيلي مهم نداسته اند. با اين وجود اكثر افرادي كه در ارتباطات فعاليت داشتند، واكنش خود را موثر دانسته اند.


بدين ترتيب شما براي سال 2021 چه برنامه اي داريد؟

 

 40 درصد از پاسخ دهندگان بيان داشتند كه در حال تدوين برنامه اي براي سال 2021 هستند، 15 درصد ديگر گفتند هيچ برنامه اي ندارند، 9 درصد گفتند منتظر هستيم ببينيم چه اتفاقي مي افتد، و 8 درصد ديگر اصلا چيزي در اين مورد نمي دانستند. وقتي درمورد بودجۀ بحران سوال شد، 13 درصد افزايش بودجه را پيش بيني كردند، 7 درصد كاهش بودجه و 54 درصد هيچ تغييري اعمال نكردند.


موضوعي كه بيش از همه كاركنان را پس از ماه‌ها دوركاري نگران مي كند مسئله ثبات شغلي (40%)، كوويد-19 (27%)، امنيت اقتصادي و فرسودگي و استرس شغلي (19%) است. رشد شغلي به عنوان كمترين فشار بحرانهاي پيش روي كاركنان رتبه بندي شده است - اگرچه فعالان حوزه ارتباطات مي بايست اين ارقام را حتي پس از واكسيناسيون در ايالات متحده و سراسر جهان با دقت بررسي كنند.


نويسنده: Ted Kitterman

مرجع انگليسي: www.publicrelationstoday.com

مرجع فارسي: شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)

Dec. 18, 2020