شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بررسي پديده اي نوظهور ميان روابط عمومي هاي ادارات: مديران حقيقي، عملكردهاي مجازي
جمعه، 28 آذر 1399 - 01:03 کد خبر:45777
با تبديل مخاطبان فيزيكي به مراجعات آنلاين و توليد محتوا بطور يكجانبه و عملكرد ضعيف برخي سازمان ها مخاطبان را از پي جويي اخبار، بي انگيزه نموده و حجم انتشار اخبار زرد را مضاعف كرده است.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| با ظهور ويروس كرونا و اجبار جوامع بشري به رعايت فاصله گذاري ها و حفظ شرايط قرنطينه و در كل تغيير الگوي زندگي، و از ديگر سو نيازهاي گوناگون انسانها كه پيوسته در عرصه اجتماعات برآورده و تامين مي شوند، باعث شد كه تصميم گيران، چاره اي انديشيده و براي اجابت اين خواسته ها، برخي از اين تعاملات اجتماعي رادر بستر شبكه هاي اجتماعي مهيا نمايند. از دانش آموزان و برنامه شاد تا اداريان و وِبينارها همه، پاسخ سنجيده اي بود براي انجام اجتماعات با حفظ پروتكل هاي بهداشتي. اما اين پديده، مانند ساير پديدهاي اجتماعي داراي وجوه و سويه هاي ديگري نيز بوده و از گزند آفت افراط و تفريط مصون نمانده است.


در ادامه و با جايگزين شدن شيوه ها و فناوري هاي نوين ارتباطي، كم كم غالب روابط‌عموميهاي ادارات، پوسته سنتي خود را شكافته و وارد عرصه روابط عمومي آنلاين شدند. در اين مسير، بسياري از ادارات خدمت رسان مجالي تازه يافتند تا با انعكاس بخشي از زحمات شبانه روزي خود، مردم را با بيلان كاري خود آشنا كنند.

 

 از ديگر سو با تبديل مخاطبان فيزيكي به مراجعات آنلاين و توليد محتوا بطور يكجانبه و عملكرد ضعيف برخي سازمان ها مخاطبان را از پي جويي اخبار، بي انگيزه نموده و حجم انتشار اخبار زرد را مضاعف كرده است. در اين بين، برخي از ارگان ها، براي پُر نمودن بيلان كاري خود، بدون مَد نظر قرار دادن ارزش خبري، از هر رويداد كم اهميت، خبري تهيه كرده و به خورد افكار عموم مي دهند و با اين اقدام، اخبار مهم آن دسته از ادارات تلاشگر و خدمت رسان را به حاشيه مي رانند.

 

اخبار بازديدهاي گاه و بي گاه، بدون داشتن بازخورد و خروجي كه به نظر مي رسد صِرف در معرض ديد عموم مردم بودن شخص اول آن ارگان (اعم از مديران انتخابي و انتصابي) است، نتيجه اي جز بي اعتمادي به رسالت خطير اطلاع رساني روابط عمومي ها در پي نخواهد داشت. بازديدهايي كليشه وار كه يك روابط عمومي با تدبير خواهد دانست كه نه تنها خبر نيستند كه بواسطه مضرات اجتماعي آن، ضدِخبر بوده و به مرور، جنبه تخريبي آن دامان مدير مربوطه را خواهد گرفت و پس از چندي، بر همگان محرز خواهد شد كه اين بانگ دُهُل وار، حكايت از تهي بودن منبع آن دارد.


در پايان بايد گفت در شرايط بحراني كنوني،كه دلسوزان و خدمتگزاران در جبهه مقابله با كرونا و سلامت جامعه درحال مجاهدت مي باشند، شايسته تر آن است كه فارغ از بازديدهاي بي نتيجه و بدون خروجي  به فكر مدافعان سلامت جامعه بوده و در گفتار و كردار قدردان اين قشر زحمتكش باشند.
 

رويش زاگرس/ محمد باقري