شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كارگاه هاي آموزشي روابط عمومي در حوزه سناريو نويسي و تكنيك هاي حل مساله در روابط عمومي
دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 02:09 کد خبر:41347
دو كارگاه آموزشي روابط عمومي با عناوين "برنامه ريزي بر پايه سناريو" و "تكنيك هاي حل مسئله در روابط عمومي" با تدريس پروفسور سعيد خزائي عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تهران و رييس انجمن آينده نگري ايران روز دوشنبه 5 اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| دو كارگاه آموزشي روابط‌عمومي توسط موسسه كارگزار روابط عمومي برگزار مي‌شود.

به گزارش شارا، دو كارگاه آموزشي روابط عمومي با عناوين "برنامه ريزي بر پايه سناريو" و "تكنيك هاي حل مسئله در روابط عمومي" با تدريس پروفسور سعيد خزائي عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تهران و رييس انجمن آينده نگري ايران روز دوشنبه  5 اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.
 

 

استاد: پروفسور سعيد خزائي
استاد تمام دانشگاه تهران
رييس انجمن آينده نگري ايران

 


 

اول: صبح
كارگاه برنامه ريزي بر پايه سناريو

- اصول اساسي تفكر سناريويي
- منطق هاي سه گانه سناريو
- انواع روشها و رويكردها در برنامه ريزي سناريويي (سناريوهاي كمي، كيفي/ قياسي، استقرايي/ دروني، بيروني، رو به جلو، رو به عقب/ زمان برشي، تاريخي ...)
- سناريوهاي شهودي و مراحل هشت گانه خلق سناريو
- نگاشت شبكه اي سناريو (SUM)
- موردكاوي هاي ملي و فراملي سناريو
- پيش بيني پذيري سناريو
- سناريو، اهداف ضرورتها و بايستگي ها
- پيش بيني، برنامه ريزي و سناريو
- عوامل شناختي و برنامه ريزي سناريويي
- سوگيري و سفسطه ها و معناسازي
- پرتگاه هاي اخلال در قضاوت سناريو
- چرا سازمانها آينده را درك نمي كنند؟
- تصميم گيري و مديريت شهودي
- تصميم گيري پويا و آينده
- حوزه هاي كاربرد سناريو
- سازمانها، گذرهاي سازماني و فهم آينده
- تفكر سناريويي/ سامانه اي

دوم: عصر
كارگاه تكنيك هاي حل مسئله در روابط عمومي
- مروري بر روشها و تكنيك هاي حل مسئله
- توصيف پركاربردترين روشهاي حل مسئله
- تجربه و نوآوري در سازمان
- مسايل نوآيند و حل مسئله
- عدم قطعيت و حل مسئله
- ويژگي حل مسئله و مهارت مديران (از چرا تا چگونه)...
 


تلفن هاي تماس: 88617676-88617577
وبسايت: www.shara.ir-www.irancpr.ir

 

مهارت هاي حل مسئله وروابط عمومي

در نگاهي تازه و معاصر به ساحت روابط‌عمومي در سازمان ها بايد اذعان كرد كه روابط عمومي سامانه هشدار سريع راهبردي، رصدخانه و چشم هميشه بيدار سازمان هاست؛ سازمان هايي كه در عصر عدم قطعيت و محيط هاي آشوبناك معاصر با چالش ها و مسائل نوپديد و بي سابقه اي دست به گريبان هستند. سازمان ها و نهادها همواره از تجارب و تخصص هاي خود براي رويارويي با چالش ها و دشواري ها بهره گرفته اند؛ در محيط هايي كه پويايي فزاينده اي نداشته است و تغييرات تدريجي و كنترل پذير بوده اند، سازمان و روابط عمومي آن با بهره گيري از تجارب پيشين، دشواري ها و مسائل را بر پايه الگويي خطي، تناوبي و تكرار پذير، مديريت مي كردند.


افزايش سرعت تغيير و شتاب گيري تحولات موجبات آن را فراهم ساخته است كه بسياري از پارادايم ها، پندارها و روش شناسي هاي سنتي در سراشيب زوال و ترديد قرار گيرند. ديگر نمي توان مسايل و موضوعات نوپديد را با روشهاي سنتي گذشته حل كرد، زيرا سازمان ها در درك و فهم موضوعاتي كه از آن تجربه اي ندارند، عاجز هستند. ناپيوستگي ها، شوك ها و شگفتي ها بيش و پيش از آن كه نيازمند وجود تجربه و دانش سازماني باشند، محتاج توانايي سازمان ها و كاركنان به حل خلاقانه مسأله هستند. به ديگر عبارت، دنياي مديريت و به تبع آن، دنياي روابط عمومي از رويكردي كه اصطلاحاً آن را "روند – بنياد" مي ناميم گذر كرده و پاي به عرصه اي نهاده است كه مي توان آن را "رويداد – محور" ناميد.


روندها همواره مبتني بر دانش و تجربه و داده هاي گذشته بوده است، روندها كمابيش پيش بيني پذير و بدون غافل گيري بوده اند و به بيان روشن تر، ادامه خطي دنياي حال و گذشته بوده اند، اما دنياي "رويداد – محور" دنياي غير تناوبي، پيش بيني ناپذير و شگفتني سازي است كه غلبه بر مسايل و چالش هاي آن بيش و پيش از آن كه نيازمند تجربه و روال انديشي باشد، نيازمند خلاقيت و نوآوري است؛ و بي سبب نيست كه مجمع جهاني اقتصاد، مهمترين مهارت از ميان مهارت هاي دهگانۀ مديريت را "مهارت حل مسائل پيچيده" مي داند. در محيط غير تناوبي و نوآيندي كه فراروي روابط عمومي ها است، چالش ها، دشواري ها و مسايلي چهره مي نمايند كه سابقه اي تاريخي نداشته اند و به ناچار تنها رويكرد مؤثر براي غلبه بر آن ها، بهره گيري از روش هاي حل مسأله است، روشهايي كه از طرح "چرا ..." گذر كرده و به طرح پرسش هاي "چگونه ..." مي رسند."چرا " پرسشي معطوف به گذشته است كه ريشه رويدادها را در سوابق جستجو كند و در مقابل، "چگونه" در پي حل مسايل آينده است.


روش هاي حل مسأله كه مي توان از آنها با نام روشهاي اتاق فكري ياد كرد، مجموعه روش هايي است كه مي كوشد موضوعات و چالش هاي نوآيند را از طريق خرد جمعي، روش هاي مشاركت جويانه و بهره گيري تفكر جمعي، بررسي كند. در جهان معاصر و همچنين در سالهاي پيش رو، روابط عمومي ها نيازمند مجهز شدن به اين روش ها براي غلبه بر جريان توفنده موضوعات نوظهوري هستند كه سازمان ها و كاركنان را در دايرۀ تأثير خود قرار مي دهند.


هم اينك اين روشها، از جمله ذهن انگيزي، نقشه ذهني، شش كلاه تفكر، دواير خلاق و.... ازجمله مهارت هاي كليدي حل مسأله در روابط عمومي ها و سازمان ها هستند.