شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : براي سازماندهي گفتار خود از يك نقشه ذهن استفاده كنيد
چهارشنبه، 17 شهریور 1400 - 09:48 کد خبر:41312
تكنيك هاي مختلفي وجود دارد كه مي توانيد براي سازماندهي سخنراني خود از آنها استفاده كنيد. به عنوان مثال مي توانيد از يك نقشه ذهن استفاده كنيد. 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| تكنيك هاي مختلفي وجود دارد كه مي توانيد براي سازماندهي سخنراني خود از آنها استفاده كنيد. به عنوان مثال مي توانيد از يك نقشه ذهن استفاده كنيد.


نقشه ذهن چيست؟
نقشه ذهن يك نمودار است كه بيانگر افكار تصادفي فرد در مورد يك موضوع خاص است. براي توصيف روابط بين تكه هاي كل استفاده مي شود. به طور كلي، يك نقشه ذهن يك روش ساده براي ايده هاي طوفان مغزي به طور طبيعي و بدون نگراني از نظم و ساختار است.

چگونه مي توان گفتار خود را به راحتي و به سرعت ايجاد كرد
در ابتدا بايد بدانيد كه در يك نقشه ذهن، مبحث اصلي در مركز صفحه چاپ مي شود و براي ايستادن به گردش در مي آيد.

روي كاغذ جداگانه يك نقشه ذهن براي يكي از ايده ها ايجاد كنيد. اين ايده در وسط صفحه است كه توسط عناصر خاصي از آن ايده احاطه شده است.


منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)