شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي؛ طبل بزرگ زير پاي چپ...
سه شنبه، 10 دی 1398 - 10:19 کد خبر:41258
آنان كه خدمت زبر پرچم يا همان سربازي را گذراندند نيك به ياد دارند براي انجام رژه و هماهنگي گروه رژه رونده با گروه موزيك، مي بايد با صداي طبل بزرگ پاي چپ خود را به زمين فرود آورند تا اين هارموني و هماهنگي جلوه بصري و شنيداري مناسبي پيدا كند. غرض از يادآوري اين مطلب نگاهي گذرا به روابط‌عمومي است، جايي كه بايد در يك دستگاه اداري و سازماني اين هارموني چنان باشد كه هم صدايي طبل و پا بتواند گوش نواز و مناسب جلوه نمايد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| آنان كه خدمت زبر پرچم يا همان سربازي را گذراندند نيك به ياد دارند براي انجام رژه و هماهنگي گروه رژه رونده با گروه موزيك، مي بايد با صداي طبل بزرگ پاي چپ خود را به زمين فرود آورند تا اين هارموني و هماهنگي جلوه بصري و شنيداري مناسبي پيدا كند.


غرض از يادآوري اين مطلب نگاهي گذرا به روابط‌عمومي است، جايي كه بايد در يك دستگاه اداري و سازماني اين هارموني چنان باشد كه هم صدايي طبل و پا بتواند گوش نواز و مناسب جلوه نمايد.


چه اينكه اگر به هر دليل اين نظم فرو ريزد نه آن صدا و نه آن تصوير خوشايند كسي نخواهد بود.


شايد نقش روابط عمومي را بايد در اين ويژگي ملاحظه و مورد امعان نظر قرار داد.


ضرورت هماهنگي و برنامه ريزي در روابط عمومي در واقع كوبيدن همان گام چپ است تا براي مخاطبان درون و برون سازمان تداعي گر سپردن امور سازماني در بعد اطلاع رساني و غيره براي روابط عمومي باشد.


اين روابط عمومي است كه مي تواند با كار كارشناسي دقيق و موشكافانه شرايطي را فراهم آورد كه چهره يي موجه براي سازمان خود در نزد مخاطبان بسازد.


چه خوب است مديران با بها دادن به روابط عمومي ها اين هارموني را بوجود آورده و بيش از پيش بر نقش روابط عمومي به خودباوري رسيده و موجبات ارتقا و بقاي سازمان خود را در نزد مخاطبان و افكار عمومي فراهم سازند.