شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ارتباطات در مديريت برنامه
چهارشنبه، 9 تیر 1400 - 09:32 کد خبر:41220
ارتباطات، عمل انتقال اطلاعات از شخص به شخص ديگر است. ما در هر كاري كه انجام مي دهيم ارتباط برقرار مي كنيم. در حقيقت، ما نمي توانيم از برقراري ارتباط با ديگران جلوگيري كنيم. ارتباطات، ابزاري اساسي در مديريت برنامه هاست. در واقع، براي برقراري ارتباط موثر، مديران برنامه بايد فرايند ارتباط را به خوبي بشناسند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ارتباطات، عمل انتقال اطلاعات از شخص به شخص ديگر است. ما در هر كاري كه انجام مي دهيم ارتباط برقرار مي كنيم. در حقيقت، ما نمي توانيم از برقراري ارتباط با ديگران جلوگيري كنيم.

ارتباطات، ابزاري اساسي در مديريت برنامه هاست. در واقع، براي برقراري ارتباط موثر، مديران برنامه بايد فرايند ارتباط را به خوبي بشناسند.

فرآيند ارتباطات سه عنصر اصلي دارد:

فرستنده
كانال
گيرنده

فرستنده
فرستنده شخصي است كه مكالمه را آغاز مي كند. در واقع، اين شخص است كه اين ايده را كه او قصد انتقال به ديگران را دارد تصور كرده است. فرستنده پيام را با استفاده از كلمات يا نمادها، علائم و غيره به گيرنده منتقل مي كند. كيفيت رمزگذاري بستگي به دانش، مهارت و سوابق فرستنده دارد. پس از اتمام مراحل رمزگذاري، پيام آماده شده است تا از طريق كانال ارتباطي براي گيرنده ارسال شود.

كانال
كانال ارتباطي براي انتقال پيام از شخص به شخص ديگر استفاده مي شود. فرستنده رسانه اي را انتخاب مي كند كه از طريق آن مي خواهد پيام (يا او) خود را به گيرنده منتقل كند. علاوه بر اين، انتخاب رسانه مي تواند به عوامل زيادي از جمله فوريت پيام، رابطه بين فرستنده و گيرنده و سبك ارسال كننده بستگي داشته باشد.

گيرنده
گيرنده شخصي است كه پيام را دريافت مي كند. او (يا او) سعي مي كند پيام را به بهترين شكل رمزگشايي كند. در حقيقت، ميزان رمزگشايي پيام به عوامل زيادي از جمله دانش گيرنده از موضوع و تجربه بستگي دارد. علاوه بر اين، سطح اعتماد و ارتباط بين فرستنده و گيرنده مي تواند در اثربخشي ارتباطات تأثير بگذارد.

يادت باشه
سرانجام، هنگامي كه گيرنده پيام را دريافت كرده و آن را به درستي تفسير كند، همانطور كه توسط فرستنده در نظر گرفته شده بود، وي (يا او) مي تواند بازخوردي را براي فرستنده ارسال كند. بازخورد به فرستنده اجازه مي دهد تا از كارآيي پيام (يا او) خود مطلع باشد.

 

منبع: francescopecoraro

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)