شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: دكتر حسينعلي افخمي
سه شنبه، 19 آذر 1398 - 12:22 کد خبر:41041
كارشناسي ارشد M.Sc, 1367, روزنامه نگاري بين المللي, دانشگاه سيتي لندن دكتري, 1368, علوم ارتباطات اجتماعي , دانشگاه ليدزسوابق تحصيلي
كارشناسي ارشد M.Sc, 1367, روزنامه نگاري بين المللي, دانشگاه سيتي لندن
دكتري, 1368, علوم ارتباطات اجتماعي , دانشگاه ليدز


عناوين دروس
ارتباطات بين المللي، كارشناسي
ارتباطات سياسي، كارشناسي
اصول روابط عمومي، كارشناسي
طرح وبرنامه ريزي در روابط عمومي، كارشناسي
كارآموزي روابط عمومي، كارشناسي
جامعه شناسي سياسي ارتباطات جمعي، كارشناسي ارشد M.Sc
روزنامه نگاري بين المللي، كارشناسي ارشد M.Sc
نظريه رسانه ها (مطالعه تطبيقي)، كارشناسي ارشد M.Sc
نظريه ها و مفاهيم ارتباطات، كارشناسي ارشد M.Sc
نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي، كارشناسي ارشد M.Sc
نظريه‌ ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي، كارشناسي ارشد M.Sc
زمينه ‌هاي ‌علوم‌ ارتباطات، دكتري
زمينه هاي علوم ارتباطات، دكتري
زمينه‌هاي‌علوم‌ارتباطات، دكتري

فعاليت‌هاي اجرايي
مدير گروه، 1386/11/15، ايران
مدير گروه، 1386/11/01، 1388/11/01، ايران
مدير گروه، 1386/11/01، ايران

تحقيقات در دست انجام
تدوين برنامه دوره كارشناسي ارشد روابط عمومي

كتاب‌هاي تاليفي
افخمي حسينعلي، لغتنامه ارتباطات و حوزه هاي وابسته، تاليف، انتشارات جامعه شناسان، 1387/01/01

كتاب‌هاي ترجمه شده
افخمي حسينعلي، فركلاف نرمن، گفتمان رسانه ها، ترجمه، سمت، 1387/12/01
افخمي حسينعلي، دانزباخ ولفگانگ، دانشنامه بين المللي ارتباطات، ترجمه، انتشارات دانشگاهي، 1389/07/01
افخمي حسينعلي، دانشنامه بين المللي ارتباطات جلداول، ترجمه، None، 1390/01/01
افخمي حسينعلي، حمدان محمد، فرهنگ جامع واژگان روابط عمومي، ترجمه، كارگزار، 1390/10/01
افخمي حسينعلي، دروازه باني، ترجمه، پژوهشهاي ارتباطات، 1392/01/01
افخمي حسينعلي، زابلي زاده اردشير، سرابي مجيد، انتقال پيام تئوري هاي تاثيرات موجود بر محتواي رسانه، ترجمه، None، 1393/03/31
افخمي حسينعلي، تبليغات و اقناع، ترجمه، همشهري، 1394/04/01
افخمي حسينعلي، فهم نادرست اينترنت، ترجمه، انتشارت اطلاعات، 1397/07/01

مقالات چاپ شده در نشريات داخلي
افخمي حسينعلي، اطلاع رساني و فرهنگ سازماني، فرهنگ عمومي، 81، 32، 1381/07/01
افخمي حسينعلي، آموزش روابط عمومي، مجله هنر هشتم، 81، 27، 1381/07/01
افخمي حسينعلي، احزاب سياسي، مطبوعات حزبي و روزنامه هاي مستقل، جامعه شناسي ايران، 80، 6، 1381/12/01
افخمي حسينعلي، نظام مطلوب تبليغات بازرگاني در ايران، اطلاعات سياسي - اقتصادي، 85، 225-6، 1385/01/01
افخمي حسينعلي، روابط عمومي الكترونيك، توسعه مديريت، 22، 1386/01/01
افخمي حسينعلي، صرفه جويي و مصرف بهينه آب در كتابهاي درسي مدارس، مجله جهاني رسانه، 6، 1387/10/01
حبيب زاده ملكي اصحاب، افخمي حسينعلي، نادرپور محمدرضا، بهربر سروش، بررسي نقش دوگانه رسانه هاي جمعي در پيشگيري و وقوع جرايم، انتظام اجتماعي، 1، 2، 1388/04/01
افخمي حسينعلي، عبدالله عليرضا، مطالعه تطبيقي ساختار و نحوه پوشش اخبار ايران در تارنماهاي ملي و بين المللي (تحليل محتواي مطالب سياسي تارنماهاي خبري ايرنا، بي بي سي فارسي و صداي فارسي آمريكا)، مجله جهاني رسانه، 4، 2، 1388/07/01
افخمي حسينعلي، حبيب زاده حبيب زاده، نادرپور نادرپور، رسانه ها و پيشگيري از جرم، دانش انتظامي، 4، 1388/10/01
افخمي حسينعلي، عبدالله عليرضا، بازتاب اخبار هسته اي در تارنماهاي بين المللي، مجله جهاني رسانه، 6، 1388/10/01
افخمي حسينعلي، عبداللهي نژاد عليرضا، مطالعه تطبيقي ساختار و نحوه پوشش اخبار ايران در تارنماهاي ملي و يبن المللي، مجله جهاني رسانه، چهارم، 2، 1388/12/01
افخمي حسينعلي، جبارلوي بهرام، بررسي نقش راديو در فرآيند توسعه روستايي ايران، پژوهش هاي راديو، 1، 1، 1389/01/01
افخمي حسينعلي، جبارلوي بهرام، رهنمودهاي حاصل از عهدنامه مالك اشتر براي تنظيم خط مشي ارتباطي حكومت ها با شهروندان، پژوهشنامه علوي، 1، 2، 1389/07/01
افخمي حسينعلي، ملكي نيك، اسلام هراسي در اروپا، رسانه، 1، 73، 1389/10/01
افخمي حسينعلي، سلسله محسن، پوشش تلويزيوني اخبار كشورهاي اسلامي، فصلنامه علوم اجتماعي، 1390/01/01
چگيني سهيلا، مهديزاده محمد، افخمي حسينعلي، سعيدي رحمان، رابطه كاربرد رسانه هاي جديد با انتظارات مخاطبان از تلويزيون ملي، پژوهش هاي ارتباطي، 28، 67، 1390/07/01
چگيني سهيلا، مهدي زاده طالشي سيد محمد، افخمي حسينعلي، سعيدي رحمان، رابطه كاربرد رسانه هاي جديد با انتظار مخاطبان تلويزيون، پژوهش هاي ارتباطي، 18، 67، 1390/07/01
افخمي حسينعلي، سلسله محسن، تحليل روند اخبار بين المللي پيش از بيداري اسلامي، دانش سياسي، 7، 14، 1390/10/01
افخمي حسينعلي، موسوي الميرا، بازنمايي تصوير دوستان و دشمنان در مطبوعات، مجله جهاني رسانه، 7، 1، 1391/01/01
عبداللهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، ارتباطات سياسي در ايران: فراتحليل مقاله هاي علمي موجود، جستار هاي سياسي معاصر، 3، 1، 1391/04/01
افخمي حسينعلي، عبداللهي نژاد عبداللهي نژاد، فراتحليل مقالات علمي موجود، جستار هاي سياسي معاصر، 3، 1، 1391/07/01
افخمي حسينعلي، سلسله محسن، مقايسه انعكاس خبرهاي مربوط به كشورهاي اسلامي و جهان در شبكه هاي تلويزيوني بين المللي، فصلنامه علوم اجتماعي، 20، 58، 1391/07/01
افخمي حسينعلي، مولايي محمد مهدي، طالبيان حامد، پيامدهاي سناريوهاي فناوري اطلاعات بر سبك زندگي شهروندان ايراني، مجله جهاني رسانه، 23، 3، 1391/07/01
عبداللهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، ارتباطات سياسي در ايران؛ فراتحليل مقاله هاي علمي موجود، جستار هاي سياسي معاصر، سال سوم، 1، 1391/07/01
محمدي سعيده، افخمي حسينعلي، نگرش مبلغان ديني درباره پيامك و وبلاگ و ميزان استفاده آنها، مطالعات و تحقيقات اجتماعي ايران، 2، 1، 1392/01/01
عبدالهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، خبرگزاري ها و فناوري هاي جديد رسانه اي (مطالعه تطبيقي كاركردهاي رويترز، آسوشيتدپرس، پي.تي.آي و ايرنا در عصر اينترنت با تاكيد بر عملكرد خبرگزاري جمهوري اسلامي)، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 14، 21، 1392/01/01
افخمي حسينعلي، سلسله محسن، بررسي مصرف اعتياد آور تلفن همراه، جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران، 2، 4، 1392/01/01
عبداللهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، خبرگزاري ها و فناوري هاي جديد رسانه اي (مطالعه تطبيقي كاركردهاي رويترز،آسوشيتدپرس، پي.تي.آي و ايرنا در عصر اينترنت با تأكيد بر عملكرد خبرگزاري جمهوري اسلامي)، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 14، 21، 1392/01/18
كياء علي اصغر، افخمي حسينعلي، بروجردي علوي مهدخت، رسولي محمد رضا، سعيدي رحمان، پرونده ماه: نشست: رويكردهاي مديريتي و آسيب شناسي تحقيقات روابط عمومي، كتاب ماه علوم اجتماعي، 1، 61، 1392/02/01
زابلي زاده اردشير، افخمي حسينعلي، استفاده از نظريه چارچوب بندي در تبيين اثرات اخبار (مفاهيم و پژوهش ها)، پژوهش هاي ارتباطي، 20، 2، 1392/04/01
افخمي حسينعلي، استفاده از نظريه چارچوب بندي در تبيين اثرات اخبار، پژوهش هاي ارتباطي، دوم، 74، 1392/04/01
افخمي حسينعلي، تقي زاده عباس، بررسي مقايسه اي سواد رسانه اي دانش اموزان دبيرستاني شهر كرمان، فصلنامه علوم اجتماعي، اول، 62، 1392/07/01
افخمي حسينعلي، بررسي مصرف اعتياد اور تلفن همراه، جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران، اول، 5، 1392/07/01
تقي زاده عباس، افخمي حسينعلي، بررسي مقايسه اي سواد رسانه اي دانش آموزان مطالعه موردي دانش آموزان دختر و ژسر سال چهارم دبيرستان هاي شهركرمان، فصلنامه علوم اجتماعي، 1، 62، 1392/07/01
افخمي حسينعلي، سواد رسانهاي مديران و كاركنان روابط عموميهاي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كشور و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه راديو و تلويزيون، 21، 21، 1392/10/01
عبداللهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، حسيني پاكدهي عليرضا، مهدي زاده طالشي سيد محمد، آسيب‌شناسي ساختار مالكيت و نحوه اداره ايرنا در پرتو مطالعه تطبيقي با خبرگزاري‌هاي آسوشيتدپرس، فرانس پرس، رويترز و پي.تي.آي، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 10، 35، 1393/04/02
عبداللهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، حسيني پاكدهي عليرضا، مهدي زاده طالشي سيد محمد، آسيب شناسي ساختار مالكيت و نحوه اداره ايرنا در پرتو مطالعه تطبيقي با خبرگزاري آسوشيتد پرس،رويترز و پي.تي.آي، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 10/1، 35، 1393/05/14
عبداللهي نژاد عليرضا، افخمي حسينعلي، برگزاري ها و بازارهاي رسانه اي؛ بررسي وضعيت حضور ايرنا در بازارهاي رسانه اي در مقايسه باآسوشيتدپرس، فرانس پرس، رويترز و پي.تي.آي، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال يازدهم، 40، 1394/09/30
افخمي حسينعلي، اسكندري علي، تحليل ساختاري سينماي اسطوره اي دوران گذار انقلاب(1357-1360)؛مطالعه موردي تحليل روايت فيلم«خونبارش»، مجله جهاني رسانه، 12، 2، 1396/07/01
عبداله زاده مهدي، افخمي حسينعلي، بروجردي علوي مهدخت، نقش روابط عمومي در ارتباطات درون سازماني، نشريه مطالعات روابط عمومي، سال اول، 2، 1396/07/01
افخمي حسينعلي، دشتگلي هاشمي مانا، تحليل گفتمان انتقادي فيلم هاي تبليغاتي نامزدهاي پيروز كارزارهاي انتخاباتي بررسي موردي دوره هاي هفتم و نهم انتخابات رياست جمهوري ايران، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال سيزدهم، 49، 1396/10/01
عزيزي فريد، اتابك محمد، افخمي حسينعلي، بازي هاي رايانه اي و بازنمايي زنان: تحليل نشانه شناختي مجموعه بازي السا، مطالعات رسانه هاي نوين، 4، 14، 1397/06/01

همايش‌هاي بين المللي
Afkhami Hosein Ali, IAMCR 2013 Conference Dublin, announcer, Framing US Presidential Election of 2012 in Iranian Press, 2013/06/25, 2013/06/29
Afkhami Hosein Ali, EPOP 2014 Conference, announcer, 2014/09/12, 2014/09/14
Afkhami Hosein Ali, IAMCR: Montreal 11-16 July 2015, brief article, complete article, TV News Coverage of Islamic Countries, 2015/07/11, 2015/07/15
افخمي حسينعلي، انجمن بين المللي ارتباطات و تحقيقات رسانه ها، خلاصه مقاله، بررسي مصرف اعتياد آور تلفن همراه، 1392/04/08، 1392/04/08
افخمي حسينعلي، لستر-انگلستان، ارائه پوستر، كنفرانس سالانه انجمن بين المللي ارتباطات و رسانه، 1395/05/05، 1395/05/09

همايش‌هاي داخلي
Afkhami Hosein Ali, Media Education:A Comparative Contextual Analysis, brief article, Media Education:A Comparative Contextual Analysis, 2006/09/15, 2006/09/16
Afkhami Hosein Ali, The Role of Promotional Culture in Water Consumption, brief article, The Role of Promotional Culture in Water Consumption, 2007/07/13, 2007/07/16
Afkhami Hosein Ali, shabestari shabestari, Role of Radio in Rular Development, brief article, Role of Radio in Rular Development, 2009/05/20, 2009/05/22
افخمي حسينعلي، دومين كنگره سالانه، سخنران، 1395/08/15، 1395/08/15
افخمي حسينعلي، گراميداشت هفته پژوهش 95، سخنران، 1395/09/25، 1395/09/25

طرح هاي كاربردي برون دانشگاهي
شرح درس رشته روابط عمومي، 1381/01/01
طراحي برنامه درسي دوره كارشناسي روابط عمومي، ساير، 1381/08/01
سنجش رضايتمندي خدمت گيرندگان از گمرك ايران، طرح ملي، 1383/03/01
تحليل محتواي متون علمي صنعت آب و فاضلاب در كتاب هاي درسي مدارس، ساير، 1385/10/01
تحليل محتواي مفهوم آب در متون كتابهاي درسي مدارس، 1385/10/01
سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي فرهنگي آب، 1385/10/01
تحليل محتواي متون درسي مدارس و مفهوم آب، ساير، 1385/11/01
بررسي تاثير فعاليت مروجان فرهنگ مصرف بهينه آب بر تغيير نگرش و رفتار دانش آموزان تهران، ساير، 1385/11/01
تحليل محتواي اخبار سياسي ايسنا در دولتهاي هشتم و نهم، ساير، 1386/08/01
سنجش نگرش دانشجويان خارجي نسبت به كشور ميزبان، ساير، 1386/09/01
برنامه درسي ارشد روابط عمومي، 1386/12/21
طراحي برنامه درسي كارشناسي ارشد روابط عمومي، ساير، 1387/09/01
داوري آثار و نمونه‏هاي ارائه شده به جشنوارۀ روابط عمومي‏هاي برتر بر اساس معيارها و استاندارهاي متداول،، كاربردي، 1390/02/01
بررسي نقش دوگانه رسانه هاي جمعي در پيشگيري و وقوع جرايم

پايان نامه/رساله (كارشناسي ارشد)
تصوش فصلنامه هاي تخصصي ملي و بين المللي، ملايي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1388/06/31
رسانه هاي شهروندي در ايران، پدرام الوندي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1388/11/08
وبلاگ خواني، پرسه زني در فضاي مجازي، اسرين سالاري، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1388/11/27
بررسي چگونگي بازنمايي زنان در سينماي ايران، رسولي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1388/12/19
ارتباطات سلامت و تلويزيون، روشنك عاطفي منش، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/01/01
بررسي وضعيت روش شناسي تحقيق در رساله هاي دانشجويان علوم ارتباطات، اكرم اسداللهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/04/12
تحليل محتواي فصل روش شناسي پايان نامه هاي ارشد، اكرم اسداللهي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/04/28
بازتاب هنر در مطبوعات(بررسي مقايسه اي و تحليل محتواي مطالب هنري روزنامه باني فيلم, اعتماد و كيهان)، اكرم اميني، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/06/23
تحليل محتواي پيامهاي اقناعي شركت گولدكوئيست، فريد عباسي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/06/29
بررسي سطح سواد رسانه اي مديران روابط عمومي دولتي، پيام آزادي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/06/31
بازتاب پوشش خبري انتخابات رياست جمهوري، دانشجو، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/06/31
بازنمايي گرايش سياسي كاربران ايرانسل در شبكه هاي اجتماعي، 1389/12/13
عوامل مرتبط با ميزان اعتماد شهروندان تهراني به تلويزيون، محمد صاحب بياني، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/04/22
بررسي مقايسه اي سواد رسانه اي دختران و پسران دانش آموز در مدارس كرمان، عباس تقي پور، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/04/28
بازنمايي تصوير دوستان و دشمنان در مطبوعات، الميرا موسوي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/21
بازنمايي تصوير دوستان و دشمنان، دانشجو، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/21
موانع توسعه مطبوعات غيردولتي در ايران، ناصر غضنفري، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/21
بازنمايي الگوهاي سبك زندگي در سريالهاي تلويزيوني، كيوان لطفي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/27
بازتاب سخنان مقام رهبري در ديدار با خودروسازان در مطبوعات، زهرا ميرحسيني، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/28
انگاره مستضعف در مطبوعات، محمد حسيني مقدم، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/30
پوشش خبري انتخابات دهم در تارنماهاي خبري، محمد مجيدزاده، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/10/28
نشانه شناسي گفتگوهاي راديويي، مريم السادات طبسي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/10/28
بررسي اعتماد مخاطبان به خبر در تلويزيون ايران، سردار خالدي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/09
بررسي عوامل مرتبط ..، محسن نوري، 1390/11/11
بررسي اعتماد مخاطبان جوان شهر قم به اخبار تلويزيون، محسن نوري، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/11
مقايسه بازتاب اشغال افغانستان توسط آمريكا و شوروي در كيهان و اطلاعات، مژده ملازاده، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/12
بررسي علل توقيف مطبوعات، صديقه قويدل، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/15
بررسي مقايسه اي تحليل امنيت و ...برنامه هاي زنده، مريم السادات طبسي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/15
بازتاب قانون هدفمندكردن يارانه ها در مطبوعات سراسري، محمود عزيزي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/16
دلالت هاي معنايي در فيلم هاي سينمايي، مرتضي عزيزي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1393/11/06
بازنمايي زن در آثار سينمايي تهمينه ميلاني، مستانه محمدي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1394/11/26
نقش روابط عمومي در ارتباطات درون سازماني،، مهدي عبداله زاده، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1395/06/21
سنجش ميزان استفاده و رضامندي از كاربرد رسانه هاي اجتماعي، زهرا طغرلي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1395/06/28
بازتاب پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در مطبوعات: تحليل محتواي مطالب روزنامه هاي وطن امروز، رسالت ، كيهان ، ايران ،اطلاعات،آرمان و شرق، زهرا خسروي فارساني، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1395/11/28
تحليل گفتمان سرمقاله هاي مطبوعات در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي(بررسي هفت روزنامه وطن امروز، رسالت، كيهان، ايران، اطلاعات ، شرق و آرمان )، مهناز اسماعيلي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1395/11/30
تحليل نشانه شناختي آگهي هاي خدمات عمومي، يگانه بيرقي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/27
بازنمايي طبقات اجتماعي در تبليغات بازرگاني، طاهره كرماني زاده، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/27
تحليل نشانه شناختي آگهي هاي خدمات عمومي، يگانه بيرقي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/27
بازنمايي طبقات اجتماعي در تبليغات بازرگاني، طاهره كرماني زاده، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/27
رضايتمندي مشتريان از محتواي فروشگاههاي اينترنتي(مورد فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)، فاطمه محمد خانلو، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/27
مطالعه پديده خشونت كلامي در شبكه هاي اجتماعي مجازي؛ مطالعه موردي اظهار نظرهاي دنبال كنندگان (فالورها) در صفحات اينستاگرام هنرمندان ايراني، نوشين مجلسي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/28
بررسي جايگاه شفافيت، فاطمه كريمخان آشتياني، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/28
روابط عمومي الترونيك: مطالعه روابط عمومي سازمان هاي تابعه شهرداري تهران، راضيه البرز سرچقائي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/28
بررسي جايگاه شفافيت در مطبوعات، فاطمه كريمخان آشتياني، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/06/28
بازتاب ملي شدن صنعت نفت در روزنامه هاي كيهان ، اطلاعات و باختر امروز، مسعود عليدادي تلخابي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/11/17
بازتاب ملي شدن صنعت نفت در روزنامه هاي كيهان ، اطلاعات و باختر امروز، مسعود عليدادي تلخابي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/11/17
پوشش اخبار آمريكاي لاتين در مطبوعات ايران، رويا خبازيان، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/11/28
بررسي نقش رسانه هاي جديد در ميزان مشاركت راي اولي ها در انتخابات رياست جمهوري1396، پريسا زيوري كامل، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1396/12/22
بازنمايي ترامپ بر روي جلد مجلات تايمز و نيوز ويك، بهاره اسماعيل زاده، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/06/26
تحليل محتواي اپليكيشن هاي موبايلي سلامت محور، سيده مرجان حسيني، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/06/26
بازتاب فيلتزينگ تلگرام در مطبوعا ايران، مهران دوستي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/06/26
نقش مطبوعات در كودتاي 28 مرداد، مجيد صادقي، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/06/27
نشانه شناسي تبلغات سياسي مطبوعات در كارزار انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري، مريم عسگراني، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/06/31
تحليل محتواي مقايسه اي مطالب روزنامه كيهان، نيوشا جمشيديان، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/10/12
ساختار محتواي آگهي هاي بازرگاني افغانستان با تاكيد بر نحوه حضور زنان، محمد هاشم مهرزاد، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/11/14
بازنمايي زنان در تبليغات بازرگاني فضاي مجازي، كيميا شالباف شيرواني، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/11/27
پوشش اخبار سوخت و انرژي در شانا و بازتاب آن در مطبوعات، سكينه امين زاده، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1397/11/30
مقايسه پوشش مطبوعاتي مطالب مرتبط با موضوع حقوق بشر در مطبوعات كشور قبل و بعد از دوم خرداد 1376، حسن عرب كرماني، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)

پايان نامه/رساله (PhD)
نظام مطلوب تبليغات بازرگاني در ايران، دانشجوي دكتري، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1382/09/17
بررسي ملاحظات مربوط به طراحي نظام مطلوب تبليغات بارزگاني در ايران از ديدگاه كارشناسان تبليغات كشور، دانشجوي دكتري، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1384/04/14
آسيب شناسي روابط عمومي ايران، اسماعيل قديمي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1387/07/15
فرهنگ سياسي و عوامل اجتماعي آن، حسين كردي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1388/11/28
چشم انداز مطبوعات آرماني در ايران، شعبانعلي بهرامپور، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1389/04/14
بازتاب افغانستان در مطبوعات ايران، علي ياوراكبري، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/01/01
رسانه هاي جديد و مخاطبان تلويزيون، سهيلا چگيني، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/01/01
رسانه هاي جديد و مخاطبان تلويزيون، سهيلا چگيني، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/04/21
بررسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي سازماني با تاكيد بر نقش روابط عمومي و ارائه الگوي مناسب، اصحاب حبيب زاده، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/04/21
نقش مديريت ارتباطات در افزايش اثربخشي در صنعت خودروسازي ايران، حميدرضا مهرعلي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/29
بررسي تطبيقي پوشش خبري شبكه هاي تلويزيوني فراملي، محسن سلسله، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/30
بررسي تحول گفتمان سياستهاي بين المللي اطلاعات و ارتباطات، رضاحقي، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/06/30
بازنمايي اعتراضات مردم كشورهاي عربي در شبكه هاي خبري بين المللي، اردشير زابلي زاده، كاربردي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/15
بازنمايي اعتراضات مردم كشورهاي عربي در شبكه هاي خبري بين المللي، اردشير زابلي زاده، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/15
بازتاب افغانستان در مطبوعات ايران، علي ياوراكبري، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/16
بازتاب افغانستان در مطبوعات ايران، علي ياور اكبري، درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي (ره)، 1390/11/16
بازتاب افغانستان در مطبوعات ايران: تحليل محتواي روزنامه هاي اطلاعات ، كيهان و جمهوري اسلامي ايران(