شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي دو
یکشنبه، 4 مهر 1400 - 11:00 کد خبر:36526
در دوره 2، اگر هر فردي يك خود انتشار باشد پس يك عامل تاثيرگذار نيز هست و با اين توضيح، اگر يك عامل تاثيرگذار باشد پس يك فرد روابط عمومي است.

· اصولاً روابط عمومي با جامعه بزرگتري از آن رسانه هاي سنتي كه ما با آن ها كار مي كرديم سر و كار دارد و از طريق اينترنت به فرد فرد اعضاي جامعه دسترسي پيدا مي كند. همچنين روابط عمومي با رسانه ها مثل محل پخش اخبار رفتار نمي كند زيرا اين رسانه ها هستند كه بايد به پيشنهاد مشتريان مان علاقه نشان دهند. (تام بايرو)


· روابط عمومي 2 صورت رشد يافتۀ روابط عمومي است.
روابط عمومي امروزه فقط شامل گزارش هاي رسانه ها نيست، بلكه در مورد تمام مكالمات موجود مي باشد.


هرچند كه روابط عمومي 2 هنوز خيلي به روابط عمومي سنتي شبيه است، با اين حال ابزار و روش هايي دارد كه به افراد روابط عمومي كمك مي كند تا بخشي از مخاطبان و مكالمات جديد باشند. روابط عمومي بيش از هر وقت ديگري مشاركتي شده است. (ميشل پارينكوف)


· روابط عمومي 2 نامگذاري دوباره روابط عمومي است براي اينكه درك صنعتي رسانه هاي جمعي را نشان دهد. تغيير الگو- واقعاً هم تغيير الگو است زيرا روابط عمومي دگرگون شده است- در اين است كه افراد روابط عمومي مجبور هستند به گذشته آن بازگردند، و بخشي از مكالماتي فراتر از رسانه اي شوند. يعني بايد كم كم از نقش دروازه باني در بيايند و پلي باشند كه مخاطبان قديم و جديد را به هم مي پيوندد.
(جرمي پير)

· در دوره 2، اگر هر فردي يك خود انتشار باشد پس يك عامل تاثيرگذار نيز هست و با اين توضيح، اگر يك عامل تاثيرگذار باشد پس يك فرد روابط عمومي است. امروزه هر فردي قادر به بهبود و تاثير بر جامعه اش است. پس روابط عمومي 2 درباره شهرت است كه هر روز مهم تر،ضروري تر و رايج تر مي شود. تفاوت اينجاست كه اكنون كنترل اوضاع از شركت ها به دست مصرف كنندگان افتاده است. شركت ها ديگر نمي توانند مواردشان را پنهان كنند – آنها ناچارند كه به سمت مكالمه و ارتباط با مشتريان شان پيش روند. (دونا سوكوسكي)