شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شش گام براي توسعه روابط عمومي
پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 09:24 کد خبر:36410
متخصصان به شما خواهندگفت كه يك مجموعه روابط عمومي كه به درستي برنامه ريزي شده است، اغلب از تبليغات موثرتر مي باشد. اين آموخته شما را در تشكيل و توسعه هسته مجموعه فعاليت هاي روابط عمومي‌تان در شش مرحله آسان كمك خواهدكرد:

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| متخصصان به شما خواهندگفت كه يك مجموعه روابط عمومي كه به درستي برنامه ريزي شده است، اغلب از تبليغات موثرتر مي باشد. اين آموخته شما را در تشكيل و توسعه هسته مجموعه فعاليت هاي روابط عمومي‌تان در شش مرحله آسان كمك خواهدكرد:

گام اول: هدف هاي روابط عمومي يا برنامه رسانه اي خود را تعريف كنيد و بنويسيد از چه طريقي شما مجموعه فعاليت هاي  روابط عمومي تان را طراحي خواهيد كرد؟ آيا اين فعاليت ها طراحي خواهد شد به منظور:
- ايجاد نظريه كارشناسي ميان همكاران تان، مطبوعات يا مشتريان و ارباب رجوع بالقوه شما؟
- ايجاد حسن نيت ميان مشتريان، عرضه كنندگان مواد اوليه يا جامعه تان؟
- ايجاد و تقويت نام تجاري شما و تصوير يك شركت حرفه اي؟
- اطلاع رساني و ايجاد ادراكات خوب درخصوص شركت و فعاليت؟
براي اينكه برنامه رسانه اي يا روابط عمومي شما موفق باشد، اولين و مهمترين چيز تعيين و تعريف اهداف تان است. با يك هدف روشن در ذهن، شما زمينه اي براي تكميل اين آموخته ها فراهم خواهيدكرد.

گام دوم: اهداف كوتاه مدت خود را در دستيابي به اين اهداف بلندمدت تعريف نماييد. مشخص بودن، قابل اندازه‌گيري بودن، نتيجه گرا بودن و داراي چارچوب زماني بودن اهداف كوتاه مدت، با اهميت است.

گام سوم: تعيين كسي كه مخاطب موردنظر شما است. شما مي خواهيد با اين مجموعه  فعاليت ها به چه كسي دسترسي داشته باشيد؟ شما مي خواهيد پيام اصلي تان چه باشد؟

گام چهارم: برنامه اي زماني براي مجموعه فعاليت هاي روابط عمومي خود آماده نماييد. با منطبق كردن برنامه روابط عمومي با ساير تلاش هاي بازاريابي و فروش، هم افزايي ايجاد نماييد.

گام پنجم: برنامه تاثير در ديگران با گفتار يا نوشتار را آماده نماييد. از چه وسايل ارتباطي براي رساندن پيغام هاي تان به عموم استفاده خواهيد نمود؟ براي مثال ممكن است شامل موارد زير باشد:
- نشريات
- مقالات
- داستان هاي موفقيت مشتريان
- كنفرانس مطبوعاتي، مصاحبه، يا سفرهاي تبليغاتي

- فضاي مجازي
سه روش را از ليست انتخاب كنيد و تحقيق و توسعه روشتان را آغاز نماييد.

گام ششم: معياري به منظور پيگيري نتايج فعاليت هاي روابط عمومي قرار دهيد. بعد از هر مجموعه فعاليت، نتايج را مرور كنيد. آيا شما بايد اصلاحاتي را در برنامه اوليه لحاظ نماييد؟ اگر اين طور است، چگونه و چرا؟