شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنج راه بدست آوردن اعتبار
چهارشنبه، 7 مهر 1400 - 13:08 کد خبر:36305
مهارت‌هاي ارتباطي نقش بسيار مهمي در به دست آوردن اعتبار ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال، افرادي كه با دقت به ديگران گوش مي‌دهند و نظرات‌شان علمي و خرمندانه است، نسبت به كساني كه خوب به صحبت‌هاي ديگران گوش نمي‌دهند و بدون فكر كردن صحبت مي‌كنند، از اعتبار بيشتري برخوردار هستند.


5- شكل دادن به شخصيت
 اگر اعتبار را به شكل يك هرم در نظر بگيريم، شخصيت شما و داشتن اصول اخلاقي ثابت، پايه‌هاي آن را تشكيل مي‌دهند.
 
 4- تخصص خود را گسترش دهيد
 هرچه تخصص بيشتري داشته باشيد و بتوانيد بيشتر اين تخصص را به ديگران نشان دهيد، اعتبار شما افزايش مي‌يابد.
 
 3- شفاف عمل كنيد
 مردم به آنچه كه با چشم خود مي‌بينند اعتماد خواهند كرد. وقتي كه شفاف و صادق عمل كنيد، افراد ديگر نيت و قصد شما را حدس نمي‌زنند و نيات شما را در اعمال‌تان مي‌بينند.
 
 2- به درستي با ديگران ارتباط برقرار كنيد
 مهارت‌هاي ارتباطي نقش بسيار مهمي در به دست آوردن اعتبار ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال، افرادي كه با دقت به ديگران گوش مي‌دهند و نظرات‌شان علمي و خرمندانه است، نسبت به كساني كه خوب به صحبت‌هاي ديگران گوش نمي‌دهند و بدون فكر كردن صحبت مي‌كنند، از اعتبار بيشتري برخوردار هستند.
 
 1- حرفه‌اي عمل كنيد
 حرفه‌اي بودن يكي از عناصر مهم اعتبار است، چرا كه به ديگران نشان مي‌دهد كه شما حقيقتاً براي روابط و كار خود اهميت قائل هستيد. (chetor)