شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آنچه بايد بدانيم!/ تاكتيك ها
یکشنبه، 11 مهر 1400 - 11:34 کد خبر:36097
هيچ سازمان آگاهي كه به ارتباطات راهبردي, مديريت مساله و موقعيت يابي روابط عمومي مي پردازد، چنين كارهايي را به صورت تصادفي يا از روي هوس انجام نمي دهد. اين سطح تحليل به ارزيابي دقيقي از مشكلات و چالشهايي نياز دارد كه هر سازمان كه در پي برقراري, حفظ و بهسازي روابط سودمند متقابل با گروههاي ذينفع يا جويندگان منافع باشد با آنها روبرو خواهد شد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تاكتيك ها بخشي از يك سلسله مراتب از عواملي هستند كه حرفه روابط عمومي را تعريف مي نمايند. مي توان در بالاي هرم عوامل راهبردي اين حرفه، گزينه هاي اخلاقي، فلسفه هاي مديريت، برنامه روابط عمومي و گزينه هاي برنامه ريزي راهبردي تجاري كه نيروي محرك مشاوره روابط عمومي است را قرار داد.

 

هيچ سازمان آگاهي كه به ارتباطات راهبردي, مديريت مساله و موقعيت يابي روابط عمومي مي پردازد، چنين كارهايي را به صورت تصادفي يا از روي هوس انجام نمي دهد. اين سطح تحليل به ارزيابي دقيقي از مشكلات و چالشهايي نياز دارد كه هر سازمان كه در پي برقراري, حفظ و بهسازي روابط سودمند متقابل با گروههاي ذينفع يا جويندگان منافع باشد با آنها روبرو خواهد شد.

 

 اينها مي توانند مخاطبان علاقه مند به وضعيت مسايل يا مشتريان, اهداكنندگان يا ذينفعان سازمان باشند.


تاكتيكها ابزاري هستند كه كارگزاران براي اجراي راهبرد‌هايي كه توسط مديران, از جمله مديران روابط عمومي ايجاد شده اند‌, به كار مي گيرند.