شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آنچه بايد بدانيم!/ روابط عمومي
سه شنبه، 13 مهر 1400 - 11:46 کد خبر:35891
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روابط عمومي در برگيرنده تحقيق و تجزيه و تحليل، سياست گذاري، برنامه ريزي، ارتباطات و توجه به بازخورد ارسالي ازعموم مردم است.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روابط عمومي در برگيرنده تحقيق و تجزيه و تحليل، سياست گذاري، برنامه ريزي، ارتباطات و توجه به بازخورد ارسالي ازعموم مردم است.