شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سخنان بزرگان، جملات حكيمانه و پند هاي زيبا
چهارشنبه، 15 خرداد 1392 - 21:17 کد خبر:3574

 

راه آشتي را كسي بايد بيابد كه خود سبب جدايي شده است .  ارد بزرگكسي كه از ابتدا نا بينا به دنيا آمده است معني تاريكي را نمي فهمد زيرا هرگز روشنايي را تجربه نكرده است. خردمند بوداييبگذار آبها ساكن شوند تا عكس ماه و ستاره ها را در وجود خود ببيني. مولاناهر قدر به ديگران احترام بگذاريم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگكسي كه بر جايگاه خويش منم زد بخت از وي روي بر خواهد تافت . فردوسي خردمندنبوغ يعني يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن . اديسونآنكه مدام  به كار ديگران سرك مي كشد و كنجكاو است تا ببيند آنها چه مي كنند مانند سايه ايي بر ديوار است كه مدام بدنبال ما مي دود بدون آنكه از خود اختياري داشته باشد . ارد بزرگدانش پزشكي در عرض چند سال گذشته چنان پيشرفت حيرت انگيزي كرده است كه امروز براي يك پزشك غير ممكن است در بيمار خود عضو سالم پيدا كند . اريل وينسونخدايا ! مرا از دوستانم محافظت بفرما . چون مي دانم چكونه خويشتن را در مقابل دشمنانم حفظ كنم ! . ولتربراي آنكه به فرودستي گرفتار نشويي ، دست گير آدميان شو . ارد بزرگمأيوس مباش زيرا ممكن است آخرين كليدي كه در جيب داري ، قفل را بگشايد. تروتي ويكخيلي وقت شناس بود . تو مي توانستي آفتاب را با او تنظيم كني ! . كريستوفر فريپندار و ديدمان بر روشنايي باشد و راستي ، بدينگونه راه هاي آينده ، روشن است و هموار . ارد بزرگمن جز يك چيز نمي دانم و آن اين است كه هيچ چيز نمي دانم . سقراطدر جواني آنگاه كه رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم. پائولو كوئيلوآنكه با آدمهاي گستاخ گفتگو مي كند ، دير و يا زود به شر آنها گرفتار آيد . ارد بزرگهر آنچه را كه مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد كه قادر به انجام آن هستيد شروع كنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد . گوتهاين ذهن است كه ذهن را جلب مي كند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ك.گ.يونگكين خواهي از خاندان يك بدكار ، تنها نشان ترس است ، نه نيروي آدمهاي  فرهمند . ارد بزرگكسي كه نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست كه به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيسعادت ديگران بخش مهمي از خوشبختي ماست . ارنست رناناگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي بسوي بهروزي بردارد .  ارد بزرگزماني دراز نگرانيم كه چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي كنيم اين است تمايز هوشمندانه . فرويدما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم كنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس كنيم كه به جهان باز مي گرديم همانطور كه همه موجودات ديگر باز مي گردند.
همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين كليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسهآسودگي آدمي ، به گنج و دينار نيست كه به خرد است و دانش . ارد بزرگهيچكس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش كند، اما دست كم بايد اين حق را به دل داد كه هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد. رومن رولانهركسي كه بداند كه نداند از همه داناتر است يك چيز را خوب مي دانم و آن اين است كه هيچ نمي دانم هر كه بداند درست چيست، دست به نادرست نمي زند . سقراطآنكه همه چيزش را به جهان مي سپارد و خود سخن تازه ايي ندارد نبايد مدعي داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگجرم اين است كه ندانيم زندگي خيلي ساده تر از اينهاست كه ما فكر مي كنيم . فردريش نيچهشما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. كيم وو چونگدر دوي زندگي ، هميشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و هميشه با خود بگو تنها يك گام پيشترم ، تنها يك گام . ارد بزرگانسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از اين است كه سلامت باشد و بيكار بنشيند . كازوبونانسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال ميتواند حتي بر وبا و طاعون غلبه كند . ناپلئون بناپارتواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است . ارد بزرگبه گرسنگي مردن بهتر كه نان فرو مايگان خوردن . سعديما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينكه چگونه آنها را تعبير كنيم، مؤثر هستيم . نيچهبا ، رفته گان به جهان ديگر، نتوان همراه شد ، كه  اين كوشش و همراهي عمر را  بباد مي دهد . ارد بزرگهركس همان گونه است كه فكر مي كند پس مراقب افكار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال كار كردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را كوك كرد . جي.پي.واسوانيميان دانستن و دريافت كردن فاصله زيادي است. دانستن دشوار نيست اما دريافت كردن دشوار است. شو كينگهيچ پير جهان ديده اي منكر برآيند زهرآلود ، دارايي حرام در زندگي آدمي نيست . ارد بزرگدشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي كارها كند كه هيچ دشمني نتواند . سعديبي خردي اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادي و رهايي است . فردوسي خردمندميهماني هاي فراوان  از ارزش آدمي مي كاهد ، مگر ديدار پدر و مادر . ارد بزرگموفقيت تنها يك چيز است اين كه : زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد. كريستوفرمورليهستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يك عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي كوهي . گواتما بوداآنكه براي وجود خويش ارزشي نمي پندارد ، شان و فر كسي را نگه نمي دارد . ارد بزرگهيچ كس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد .گوتهزندگي بخت آزمايي بزرگي است كه فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد» ضرب المثل سانسكريتنمي توان اميد داشت ، آدم هاي كوچك رازهاي بزرگ را نگاه دارند. ارد بزرگدرختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشك و مردم نادان مي شكنند وخم نمي شوند. يوستين گوردرانسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود كه فرآيند فرديت كامل شود، وقتي كه ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي كنند و مكمل يكديگر باشند . ك.گ.يونگرويا پردازي كه عملگرا هم باشد مي تواند سرچشمه دگرگوني هاي بسيار گردد . ارد بزرگجامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . كوروشموفقيت روي ستون هاي شكست شكل مي گيرد . سري چينمويآگاهي تنها راه رسيدن به آزادي ست . ارد بزرگاگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي كنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! . توكارامبعضي صليب را روي گور خود مي گذارند و برخي آنرا لنگر كشتي مي سازند . كولستونآدم هاي بزرگ به خوشي هاي كوتاه هنگام تن نمي دهند .  ارد بزرگعجيب است كه ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم. فضا و ساختمان اتم را كشف مي كنيم اما از ماهيت خودمان اطلاعي نداريم يا درك درستي نداريم . يوستين گوردرمهم نيست كه چقدر منزوي هستيد و چه مايه احساس تنهايي مي كنيد، اگر كار خود را حقيقتاً و خودآگاهانه انجام دهيد، ياران ناشناخته مي آيند و شما را طلب مي كنند. ميگوئل سرانويبخت آدمي به گذشتگان ، آيندگان و جهان كهكشان ها گره خورده است . ارد بزرگما انتخاب كرده ايم كه به بخش هايي از وجود خود اجازه بودن ندهيم و درنتيجه مجبور هستيم انرژي رواني بسياري را صرف پنهان نگه داشتن آنها بكنيم. دبي فوردمبارزه است كه قدرت مي آورد نه استراحت. استائلتاراج و شورش هيج گاه بهانه تاراج  و شورش ديگر نيست . ارد بزرگكسي كه زياد سفر مي كند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ميگوئل د اونامونولازم نيست گوش كنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد آرام و ساكن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشكش خواهد كرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد . فرانتس كافكاگذشت را مي توان در مورد آدمها به كار گرفت اما بايد دانست اين درس از آن آدمهاست نه كشورها ، سكوت در مقابل وحشي گري دشمن هيچگاه درست نيست . ارد بزرگ«كارما» گواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و كردارمان تارهاي پيله‌اي است كه پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو كانانداداناي فرزانه بي‌آنكه گام سپارد، مي‌داند بي‌آنكه بنگرد، مي‌بيند بي‌عمل، سامان مي‌دهد . لائو تسهنرمدلي و نرمش منش آدمي است و سنگدلي و سختسري منش اهريمن.  ارد بزرگبيشتر كساني موفق شده اند كه كمتر تعريف شنيده اند . اميل زولادو اشتباه بسيار بزرگ يكي اين است كه قبل از موعد اقدام به عمل كنيم و ديگري اين است كه فرصت مناسب را از دست بدهيم . كوئيلوفروتني در برابر گردنكشان اشتباهي بزرگ است . چرا كه اين كار آنها را گستاختر و بي پرواتر مي نمايد . ارد بزرگآنكه كارهايم به دست اوست، يار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگي بري است و به هر موجودي مهر مي ورزد. او به سويم مي آيد . اگاواد گتيااگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي . كنفسيوسفروتني زماني هويدا مي گردد كه آدمي از كوهستان وجودش پايين آمده و يا در حال فرود آمدن است . ارد بزرگغفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد! . منسيوسآنگاه كه هنر خوار مي گردد جادو ارجمند مي شود . فردوسي خردمندخوش نامي بزرگترين فر و افتخار هر آدمي است . ارد بزرگانديشه كردن به اين كه چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين كه چرا گفتم. سعديبه راستي كه شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند كه ميان تهي هستند اما اندكي از آنان نيز با سكوت خود نشان مي دهند كه الهي هستند. تاولرشايستگان با گذشت هستند و بخشنده . ارد بزرگفصيح ترين زبان عمل است . شكسپيراز ديروز بياموز براي امروز زندگي كن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتنهيچ كس و هيچ چيز نمي تواند از پويندگي ما جلوگيري كند . ارد بزرگاي سالك ، يكي يكي ، قدم به قدم . راهي نيست . راه با پيمودن پديد مي آيد . با پيمودن است كه راه را مي سازي ، و اگر واپس بنگري ، هر آن چه ميبيني ، فقط رد گام هايي است كه روزي پاهايت دوباره آنها را مي پيمايد . اي سالك ، راهي نيست ، راه با پيمودن پديد مي آيد . آنتونيو ماچادو

 

 

آنكه دم خور آدمي است كه بدگويي همواره با او پيوسته است ، خيلي زود اسير وهم و سياهي دل مي گردد . ارد بزرگبه دنبال نكات مثبت و نقاط قوت ديگران باشيد تا آن ها را پيدا كنيد. آن گاه ديگر بيست دقيقه با او باشيد يا بيست سال تفاوتي نخواهد داشت زماني را كه در اين حال سپري كنيد ، با عشق سپري مي شود زيرا در تمام طول اين مدت شما در جست و جوي همين عشق بوديد و همين عشق بود كه بدان دست مي يافتيد . باربارا دي آنجليساگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. توماس مانميدان پيمان هاي گسسته ، همچون مردابي دهشتناك است كه بايد از آن گريخت . ارد بزرگتنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالدانسان همان چيزي است كه باور دارد . آنتوان چخوفهيچ آغازي را مزاري نيست چرا كه همواره در حال دگرگوني و رشد است . ارد بزرگاز كدامين ستاره بر زمين افتاديم تا در اينجا يكديگر را ملاقات كنيم.؟ . فردريش نيچهگرز برزگ زندگي ممكن است سرم را بشكند اما گردنم را خرد نمي كند. مثل چينيتنها آشيانه خرد ، راستي و درستي ست . ارد بزرگكسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند. مثل آرژانتينيكسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند. آلمانييك آموزگار خام مي تواند  شاگردان خويش را براي همه زندگي سرگردان كند . ارد بزرگتنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد. پوسه نهزمان براي هيچ كس نه متوقف مي شود نه بر مي گردد ونه اضافه مي شود . شيللرراه هاي آينده ابتدا در انديشه خردمندان رسم مي گردد سپس مردم با كوششي بسيار آن راه ها را خواهند ساخت. ارد بزرگاگر مي خواهي خوب باشي بايد اول معتقد باشي كه بد هستي . اپيكتوسوجود موانع ، تنهابه اين معني است كه بايد عزم خود را براي رسيدن به هدفهاي ارزشمند، جزمتر كنيد . آنتوني رابينزهرگز درباره چيزي نگو آن را از دست داده ام ، بلكه فقط بگو آن را پس داده ام . اپيكتوسفريادرس پاكزاد است ، او گوشش پيشتر تيز شده و آماده كمك رساني ست . ارد بزرگكسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست. ژاپنيمن آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد درآن بگذرانم. كترينگپيوند ما تنها با زندگان نيست همه ما پيوندي ابدي با نياكان و اسطوره هاي سرزمين خويش داريم . ارد بزرگاگر از كسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي كه از ما نيست نمي‌تواند افكار ما را مغشوش كند . هرمان هسهچشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست ميكند اگر همه بغير از خودم كور بودند , من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم نه به مبل عالي . بنيامين فرانكلينآزادي در بي آرزوئي است. بودادر عالم دو چيز از همه زيباتر است : آسماني پرستاره و وجداني آسوده. كانتبزرگترين فر و داشته بي باكان روزگار ، دلهايست كه به آنها اميد بسته اند . ارد بزرگاگر پرسند كيستي بايد هنرهاي خويش را بشماري . بزرگمهرهيچ كس به اندازه ابلهي كه زبانش را نگه مي دارد به يك مرد عاقل شباهت ندارد. سنت فرانسيسطبيعت زيبا آدميان را در گذر زندگي همواره شاداب و جوان نگاه مي دارد . ارد بزرگتپه اي وجود ندارد كه سراشيبي نداشته باشد. مثل اسكاتلنديكسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد. محمدعلي كليخود را مي توان نابود ساخت ! نخست با گردن نهادن بر پيشگاه ناداوري فرمانروايان و ديگر تن دادن به رسوايي و بدنامي . ارد بزرگتنها كساني تحقير مي شوند كه بگذارند تحقيرشان كنند. الكس هيلهر ملتي دو نوع دشمن خوني دارد . دسته اي كه به قانون پشت پا مي زنند و دسته ديگر كساني كه با دقت بيش از حد آن را اجرا مي كنند . آلفرد كاپوآنكه خودخواه است توان ستايشگري و مهرورزي ندارد او بسيار تنهاست . ارد بزرگاختلاف طبقاتي از ضروريات جامعه است چون عامل اشتياق به پرورش حالت هاي والاتر كمياب تر دورتر و عامل چيرگي بر نفس مي شود . فردريش نيچهبهترين راه براي اثبات صفاي ذهني ما نشان دادن خطاهاي ان است . نهر آبي كه ناپاكيهاي بستر خود را نمايش مي دهد به ما مي فهماند آب پاك و صاف است . پوپنامداران ماندگار آناني اند كه سرشتي نيكو و دلي سرشار از مهر دارند . ارد بزرگمن واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد. بيل كازبييكي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است. لوبونبزرگداشت در هر كجا مي تواند باشد از خانه تا مدرسه و از روستا تا شهر . ارد بزرگجامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خو اندن، كار روزانه اش مي باشد. سقراطاگر مي خواهي بنده كسي نباشي، بنده هيچ چيز نشو. ژاك دوالكوهستان را بنگر ، به تو مي گويد نوك بلند و خيره ساز آن ، از پس دامنه ايي گسترده ، آسمان را به زانو درآورده است . ارد بزرگاز خصوصيات زمان ما اين است كه متأسفانه فقط افراد پست و پليد ، صاحب اراده و پشتكار مي باشند . آلفرد كاپوبر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او. هميلتوننكات سخت هم اساسي ساده دارند . ارد بزرگدانش به تنهائي يك قدرت است. فرانسيس بيكندوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند. دور وبلاگر هنجار ها و كارآگان سست باشند همان بهتر كه باژ را بدهي . ارد بزرگشاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر كوچكي نيست. نيچهاگر نمي خواهي در حق تو داوري شود درباره ديگران داوري نكن . ابراهام لينكلنسخت ترين كارها ، يافتن رايزن است چرا كه رايزنهاي بزرگ دور از ديدگان مردم ، در انديشه هاي دور در حال پروازند . ارد بزرگاز تمام صفاتي كه براي پرورش جان و جسم شما سودمند است هيچ يك به سودمندي تصميم و اراده نيست . پوشهاگر دانش ما اين همه به بي طرف بودن خود مي نازد، از آن روست كه جز كنجكاوي ناسالمِ ناتوانان چيز ديگري ندارد . فردريش نيچههمسران ، اگر رازهاي زندگي خويش را بيرون نبرند خيلي كمتر به غم جدايي گرفتار آيند . ارد بزرگهر جدايي يك نوع مرگ است و هر ملاقات يك نوع رستاخيز . شوپنهاورمرد بزرگ تنها به خود متكي است و جز از خود از هيچكس چيزي طلب نمي كند ولي مردان كوچك از ديگران توقع دارند . پاتريك هانريآدمها ميوه هاي درختاني هستند كه ريشه اي از ديرينه دارند . ارد بزرگمصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد يافت . آبراهام لينكلنمي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد. روسوگردن فرازان به خرد روي آوردند و گردن كشان به نابخردي . ارد بزرگدانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد. ناپلئون هيلهر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد. كارلايلبراي رسيدن به بلنداي بخشندگي بايد از آز وجود خويش بگذري . ارد بزرگبه انسان تندرستي و ثروت بدهيد ، او هر دو را در جستحوي سعادت از دست خواهد داد . پوشهاگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگوربخاطر داشته باشيد كه حواس خود را به هر چه متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم . آنتوني رابينزآدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است. موريس مترلينگروزهاي سخت گامهاي آينده ما را استوارتر و تندتر مي كند . ارد بزرگلبخند زن دردو موقع آسماني و فرشته مانند است : يكي هنگامي كه براي اولين بار با لبخند به معشوق مي گويد دوستت دارم وديگر هنگامي كه براي اولين بار به روي نوزادش لبخند مي زند . ويكتور هوگوبهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارتبه توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است. روسواگر خرسند و رضا باشي زندگي به دلخواه مي سپاري . بزرگمهرباران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدميان مهرورزي كه مي بارند و كينه توزاني كه خشك و بي نشانند . ارد بزرگآنكس كه زورمند و قوي است ، مي تواند با مشت تواناي خود دهان ضعيفي را در هم بشكند در حاليكه بايد بداند كه مشت درشت تري هم در آستين قويتري پنهان است . پوشهبه نظر من ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم . آندره ژيدمردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنكه بردباري سنجشي درست نيست ! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سكوتها ... ارد بزرگاگر ما (( بي دل و جان )) هستيم ؛ دست كم نسبت به زندگي چنين نيستيم ؛ بلكه ؛ اكنون با همهء انواع (( تمنيات )) روبروييم . با خشمي ريشخند آميز در آنچه (( آرمانها )) مي ناميمشان ؛ در حال غور و تامل هستيم. ما خويش را خوار مي شماريم تنها از آن رو كه لحظاتي وجود دارند كه نمي توانيم آن انگيزش نامربوطي را كه (( آرمانگرايي )) نام دارد ؛ مهار نماييم. تاثير نازپروردگي بيش از اندازه ؛ نيرومند تر از خشم فرد بي دل و جان است . فردريش نيچهدانايان با عمل زندگي مي كنند , نه با انديشه عمل . كارلوس كاستاندااندوخته اي با ارزشتر از تندرستي ، نمي شناسم . ارد بزرگتا زمانيكه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتي كه در اين دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چينيبهتر است ثروتمند زندگي كنيم تا اينكه ثروتمند بميريم. جانسونشغل تنها زماني ارزش و اعتبار دارد كه آزادانه پذيرفته شود . آلبركاموتا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش دهيم . كارل يونگاگر مي خواهي كسي را بزرگ كني ، پيوسته از او به دشمني ياد كن . ارد بزرگتنها زندگي ارزشمند است كه صرف ديگران شود . آلبرت انيشتندر دردها دوست را خبر نكردن خود يك عشق ورزيدن است. علي شريعتيعشق نور است كه هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن مي سازد . باربارا دي آنجليسصاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئونپيران جهان ديده براي گفتگو  با جوانان مانع تراشي نمي كنند . ارد بزرگوضع و حال مردمان تنگ فكر به وضع و حال بطريهاي تنگ دهن مي ماند ، هرچه كمتر در خود داشته باشند با سر و صداي بيشتري آن را به خارج مي ريزند . پوپمردان موفق امروز ، كودكان جسور ديروز بوده اند. دسراييليتقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي كه ندارند ، تلف مي كنند . سامول جانسونما ندرتاً درباره آنچه كه داريم فكر مي كنيم ، درحاليكه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم كه نداريم . شوپنهاوربارزترين و گرامي ترين گرايش گاندي ، ميهن پرستي او بود . ارد بزرگخدا به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نمي كند . اسكاول شيناگر شاه به تو مهربان باشد دلير و گستاخ مشو ، از آنكه طبع شاه چون آتش است و دل شير از آن مي هراسد . بزرگمهراز سفر كرده ، ارزش سرزمين مادري را بپرس . ارد بزرگآرزومند آن مباش كه چيزي غير از آنچه هستي باشي، بكوش كه كمال آنچه هستي باشي . دي سلزاگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اكلينزبزرگواري ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . ارد بزرگاگر ندانيد كه به كجا مي رويد , چگونه توقع داريد به آنجا برسيد ؟ باسيل اس.والشخشم با ديوانگي آغاز مي شود و با پشيماني پايان مي پذيرد . فيثاغورثآدمياني كه انتخابات نيك را بي ارزش مي انگارند و آناني كه دانسته در بازي انتخابات نادرست راي مي دهند هر دو به يك اندازه به سرزمين خويش پشت كرده اند . ارد بزرگوقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر كنيم . مارك توايناگر انتظار و توقع نداشته باشي همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگورهيچ يك از تمايلات نفس انساني خطرناكتر از تمايل به تنبلي نيست . اسمايلزميرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . ارد بزرگزيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است . گوتهمراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايي را كه بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد. جرج برنارد شاو
 

 

خرد در بستري طوفان زده رشد نمي كند . ارد بزرگبهتر است روي پاي خود بميري تا روي زانو‌هايت زندگي كني. روديقطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ برويد. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود پونگهيچ كس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو كند. اينشتينتاريخ حقيقتى است كه سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است كه سرانجام به تاريخ مى پيوندد. جين كاكتيوستايش ، هنگام نو رُستن را .  ارد بزرگابله هميشه دنبال ابله بزرگتر مي گردد كه او را تحسين كند . بوالواز شاعر نخواهيد خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطونخرد و دانش ابزار پيراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپايگان نمي شوند . ارد بزرگبيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند. امرسونبه‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جواني‌ تاهل‌ اختيار كردن‌، كاري‌ است‌ كه‌ هرگز كسي‌ از انجام‌ آن‌ پشيمان‌نخواهد شد. بوسترآغاز هر روز، نو شدني دوباره است ، و زماني براي پويايي بيشتر . ارد بزرگنيك بخت ترين مردم كسي است كه كردار به سخاوت بيارايد و گفتار به راستي . بو علي سيناما همان ميشويم كه تمام روز به آن مي انديشيم. نايتينگليك آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش كشوري را دگرگون سازد . ارد بزرگهيچ چيز نمي تواند بر عشق حكومت كند، بلكه اين عشق است كه حاكم بر همه چيز است. لافونتنخوشبختي كيفيت ذهني است كه انديشه از آن لذت ميبرد. ماكسول مالتزانديشمند يگانه است و اگر از ترس سكوت نمود با آدمهاي ديگر هيچ فرقي ندارد . ارد برگبراي شب پيري در روز جواني بايد چراغي تهيه كرد . بلو تاركحكمت درختي است كه ريشه آن در قلب است و ميوه آن در زبان . بطلميوسآموزگاري ، عشق است چنين جايگاهي هيچگاه به دست غير مباد. ارد بزرگبخيل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار . بزرگمهرمرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل كارنگياستوارترين پيمانها آنهايست كه با انديشه مان پذيرفته ايم . ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتههمه زيبايي هاي بي پيرايه ازعشق سرچشمه مي گيرند،اماعشق از چه چيز سرچشمه مي گيرد؟ عشق از جنس چيست ؟ اين فرا طبيعي از كدامين طبيعت جاري شده است؟ زيبايي زاده ي عشق است. عشق زاده ي توجه و اعتناست ، توجه اي ساده به ساده ها . توجه اي متواضعانه به هر آنچه كه متواضع و بي پيرايه است . توجه اي زنده به همه ي زندگي ها . بوبنتا چيزي از دست ندهي چيز ديگري بدست نخواهي آورد اين يك هنجار هميشگي است . ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونبراي شب پيري در روز جواني چراغي بايد تهيه كرد . پلوتاركبراي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم . ارد بزرگزماني‌ كه‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ كنم‌ و او را از دست‌ بدهم ‌. بوسترانسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسكيوآنكه هميشه لبخندي بر لب دارد شادي را به همگان هديه مي دهد . ارد بزرگمشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باتراكسي كه از هيچ چيز كوچكي خوشحال نمي شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيكوربخشيدن تخت و اورنگ به خويشاوندان ، از زبوني است . ارد بزرگاز اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد. كنفسيوساطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عيب جويي . ژوبرهيچ گاه براي آغاز دير نيست ، همين بس كه به خود بگويم اين بار كار ناتمام را ، پايان مي دهم . ارد بزرگآرامش مدام نيز كسل كننده است. گاهي طوفان هم لازم است . فردريش نيچهفقط به نداي كودك درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... كريستيان بوبنبخت همچون مرغي در گوش ما زمزمه مي كند و ما را با خود به سوي مي كشاند كه باورش را هم نمي كرديم . ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيك معاشرت كن تا خودت هم يكي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتهنگام گسست و بريدن از همه چيز ، مي تواني بسياري از نداشته ها را در آغوش كشي . ارد بزرگكوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي بزرگ پر از اشك . ژوزف روبراستي كه ابلهان انسانهاي خوشبختي هستند ، زيرا كه هرگز پي به تنهايي خود نمي برند . ژان يل تولهتنها كسي كه موجب خواري هميشگي ما مي گردد خود ما هستيم . ارد بزرگهركس بايد روزانه يك آواز بشنود ، يك شعر خوب بخواند و در صورت امكان چند كلمه حرف منطقي بزند . گوتهتواضع بيجا آخرين حد تكبر است . لابرويرفريب بي گناه ، خفتي هولناك در پي دارد . ارد بزرگهيچكس بدبخت تراز كسي نيست كه هميشه خوشبخت است . هلنديآنها كه غائب اند ، كمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتههر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو ارمغان مي آورد . ارد بزرگبا هر كه بدي كردي تا دم مرگ از او بينديش . نيچهبخاطر داشته باشيد كه حواس خود را به هر چه متوجه كنيم همان را به دست مي آوريم . آنتوني رابينزبراي آنكه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي كنيم . سيسرونآدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود . ارد بزرگمن هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد. توماس اديسونهر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتسبا ولخرجي تنها مال نمي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود مي شود . ارد بزرگزمانيكه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. ولي تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. كنفسيوسموفقيت به همان اندازه شكست خطرناك است. لائو تزوقهرمان هاي آدمهاي كوچك ، همانند آنها زود گذرند . ارد بزرگبراي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي. دالاي لامابا داشتن اراده قوي مالك همه چيز هستيد . گوتهحقيقت داروي تلخي است كه ثمرات شيريني دارد . گانديعلت اينكه زنبورها اين قدر وزوز مي كنند اين است كه بلد نيستند حرف بزنند . ژرژسيونگاهي براي رسيدن به پيشرفت مي بايست راه سخت كوهستان را برگزينيم  .  ارد بزرگمفيدترين وسيله يك دفتر كار، سبد دورريختني‌هاست . ماكلولم فوربسبهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارتنخستين كسي كه در برابرش بايد كُرنش كني خويشتن خويش است . ارد بزرگاز گفتن نمي‌دانم نهراس . مارك مك كورميكخرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست . فردوسي خردمندبراي كسب گنج سكوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . ارد بزرگگناه افشا شدن يك راز به گردن كسي است كه اولين بار آن را به ديگري سپرده است . كنكوربله ، در هر چهار يا پانصد سال يكبار ، وحشيگري براي جامعه بشري از جمله واجبات است ، در غير اين صورت دنيا از فرط تمدن خواهد تركيد . كنكورخرد ابتدا به انديشه پناه مي برد . ارد بزرگحقيقت سرچشمه ايست كه علي الدوام جاريست و سرزمين افكار را سيراب مي كند و هيچوقت بر نمي گردد ، زيرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابي كثيف مي شود . ميلتونتنها با اشخاص موافق معاشرت كنيم,چرا كه كسي به مخالف احتياج ندارد. ميوستآنكه زيبايي خرد را نديد ، گرفتار زيبايي آدميان شد و بدين گونه از هر چه داشت تهي گشت . ارد بزرگپيوسته بايد مواظب سه چيز باشيم . وقتي تنها هستيم مواظب افكار خود ، وقتي با خانواده هستيم مراقب اخلاق خود و وقتي كه در جامعه مي باشيم مواظب زبان خود . مادام داستالاگر مي خواهيد صلح را حفظ كنيد با داشتن برتري و مزايا حاضر به پيكار باشيد اين نكته در كتابهاي بسياري به كار رفته ولي در عمل هنوز ناشناخته و مجهول است. كونديلاكمرداني كه بيشتر از جايگاه و هنجار زنان پشتيباني مي كنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند . ارد بزرگاشخاص موفق از عمل باز نمي ايستند. اشتباه مي كنند، اما دست نمي كشند. كنراد هيلتونخواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثررآبادي يك كشور ار روي نسبت آزاديش سنجيده ميشود نه از روي حاصلخيزيش . مونتسكيوتجربه ها درسهاي خويش را به هزار رنگ و گونه پديدار ساخته و ياور ما مي گردند . ارد بزرگاگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بيچاره ترين موجود روي زمين است. كانتاگر كمتر به غير ممكن عقيده مند باشيم خيلي كارها خواهيم كرد. مال اشربربزرگترين دام نقادان ، خودستايي است . ارد بزرگ
 

 

هركه سخن نسنجد از جوابش برنجد. سعدياگر مي‌بيني كسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن. ديل كارنگيشيريني يكبار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي‌ارزد. سقراطآن كس كه آفرينندگي و نو آفريني مي خواهد. در نيك يا بد. ناگزير نخست مي بايد با نيست و نابود كردن ارزشها آغاز كند . فردريش نيچهامروزه ، انتخابات آزاد تنها راهكار ادامه زندگي سياسي فرمانروايان است . ارد بزرگبه ما مي آموزند كه به خاطر بسپاريم ، چرا نمي آمزند كه فراموش كنيم ؟ هيچكس نيست كه زماني در زندگي خود به اين معتقد نشده باشد كه حافظه همانگونه كه نعمت است بلا و لعنت نيز هست . ف – ا – دوريويچصاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئونمقياس ارزش انسان اهميتي است كه به وقت خود ميگذارد . رالف امرسونپادشاهي كه مردمش از او فروتر بنشينند در فزوني و برتري نيست او در ته چاه كبر و خود بيني فرو افتاده است . ارد بزرگگناهكاران هميشه در دادگاه وجدان خويش مبرا هستند! . ژورنالكار ما نماينگر قابليت هاي ماست . گوتههيچ چيزي براي ياد گرفتن كوچك و هيچ چيزي براي انجام دادن بزرگ نيست . ويليام وان هورنانتخابات آزاد ، دشمن هيچ يك از باورهاي توده مردم نيست . ارد بزرگهيچ كس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعديبيا...
همان گونه كه هستي بيا دير مكن...
گيسوان مواجت آشفته
فرق مويت پاشيده.
بيا دلگير مشو
بيا همان گونه كه هستي
بيا دير مكن
چمن ها را پايمال كرده به سرعت بيا.
اگر چه مرواريد هاي گردنبندت بيفتد و گم شود.
باز بيا و دلگير مشو
از كشتزارها بيا،
تندتر بيا...
ابرهايي كه آسمان را پوشيده است مي بيني
در طول رود كه در آن ديده مي شود.
دسته پرندگان وحشي در پروازند.
بادي كه از روي چمن ها مي گذرد و هر آن شدت مي گيرد باد آن را خاموش خواهد كرد
چه كسي مي تواند ترديد داشته باشد كه به ابروان و مژگانت سرمه نپاشيده اي
زيرا ديدگان طوفانيت از ابرهاي باراني هم سياه ترند
اگر هنوز حلقه ي گل بافته نشده، چه مانعي دارد؟
اگر زنجير طلايت هم بسته نشده آن هم بماند
آسمان از ابر آكنده است دير شده همان گونه كه هستي بيا...
بيا فقط بيا...(بخشي از نامه ي رابيندرانات تاگور به همسرش)مشعل نبوغ فروغ نيابد مگر آن زمان كه نور حقيقت بر آن بتابد . كنت دوسكورفرمانروايان بي خرد ، مردم را شاگرد خويش مي پندارند . ارد بزرگوظيفه هنرها توصيف موارد خاصي از واقعيت نيست بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزئي قرار دارند . به عنوان مثال يك نقاشي زني خاص و فرزندش را به عنوان شمايل حضرت مريم و عيسي مسيح نشان مي دهد اما براي اينكه اين تصوير به مثابه هنري والا تلقي شود بايد نشان دهنده چيزي از جوهر عشق مادري باشد . تابلوهاي نقاشي بسياري از حضرت مريم و كودك وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصويري مي آفرينند كه به نظر مي رسد عامل ملكوتي موجود در عطوفت مادرانه را ترسيم مي كنند. به عبارتي آنچه در يك پرده نقاشي عالي مطرح است ايده يا تصوري است كه تنها در يك مورد به خصوص (در اينجا عشق مادرانه) تجلي مي يابد و اين مورد خاص را تعالي مي بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر مي رود. شوپنهاورانسان براي پيروزي آفريده شده است، او را ميتوان نابود كرد ولي نميتوان شكست داد. ارنست همينگويكشوري كه گروه هاي هدفمند سياسي ندارد انتخابات هر روز بيشتر به پستي مي گرايد . ارد بزرگبكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري . آندره ژيدانسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند كه خيال مي‌كند ديگران را فريب داده است. لارشفوكوبي شرم ترين فرامانروايان آنهايي هستند كه ناكارامدي و اشتباهات خود را به مردم نسبت مي دهند . ارد بزرگاگر بت‌ها را واژگون كرده باشي كاري نكرده‌اي، وقتي واقعا�' شهامت خواهي داشت كه خوي بت‌پرستي را در درون خويش از ميان برداري. نيچهتعليم به احمق ها همانقدر بي ثمر است كه بخواهيم با صابون ذغال را سفيد كنيم . كيتزديوان سالاران بر اين باور نباشند كه انتخابات حقي است كه آنها به مردم مي دهند ! . ارد بزرگآنكه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه كه هست داند هرگز به سرحد كمال نرسد . فارابيمحبت همه چيز را شكست مي دهد و خود شكست نميخورد . تولستويانديشه و سخن ريش سفيدان برآيند بردباري ، مردمداري و سرد و گرم چشيدگي روزگار است .  ارد بزرگفرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگي غذا بدهي هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستويآنكه مي‌خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي‌كنند . نيچهآنهايي كه از زادگاه خود مي روند تا رشد كنند  با سپري شدن  روزگار مي فهمند بزرگترين گنج زندگي را از دست داده اند و آن  زادگاه و ميهن است . ارد بزرگكسانيكه با افكار خوب و عالي دمساز هستند ، هرگز تنها و بي مونس نيستند . فيليپ سيدليآن كس كه نداند ؛ خواست خويش را در چيزها چگونه بگمارد ؛ دست كم معنايي بر آن خواهد افزود ... و از آن ؛ اين پندار زاده مي شود كه گاهي در آن خواست بنياد باوري بوده است . فردريش نيچهريش سفيدان ، زنجير ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ريش سفيد ، گذشته اي كم رنگ دارد و  آيين هاي به جاي مانده ، به هزار گونه ، تفسير مي شود . ارد بزرگاي بشر گرچه خلق شده اي ولي برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي . كارلايليك زن قشنگ و نيكو صورت در نظر زيباست ، ولي يك زن خوب و نيكو سيرت در قلب انسان جاي دارد . ناپلئونكسي به فرجام زندگي آگاه نيست ، خداوند هم نيازي به عبادت بنده ندارد . فردوسي خردمندبايستي با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو كنيم . فيثاغورثچه بسيار گردن كشاني كه به آني دچار  زبوني شدند . ارد بزرگهر كه خود را نصيحت نكند به نصيحت ديگران محتاج خواهد گشت . سعدياگر زماني دراز به اعماق نگاه كني آنگاه اعماق هم به درون تو نظر مي‌اندازند . نيچهزيبائي در فرا رفتن از روزمره‌گي‌هاست . ورنر هفتهلبخند بيش از چند لحظه دوام ندارد ولي خاطره آن جاوداني است . آبراهام لينكونآنانكه از رسيدن به ريشه ها هراس دارند ، در روزمرگي دست و پا مي زنند .  ارد بزرگمبين كه ميگويد ببين چه ميگويد . سعديدر وجود مردم دنبال عيب نگرد كه رسوايشان كني وخودت را بي اعتماد . سعديمردم همواره گوش به نداي بخشندگان دارند . ارد بزرگمرا اندكي دوست بدار ولي طولاني . كريستوف مارلواگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند . زكرياي رازيما ندرتاً درباره آنچه كه داريم فكر مي كنيم ، درحاليكه پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم كه نداريم . شوپنهاورشخص بايد لايق ستايش باشد ولي از آن بگريزد . فنلوناگر باژ دادي ايمين مباش ! كه اين درد را درماني دگر است. ارد بزرگانسان چيزي است كه بر او چيره مي بايد شد . فردريش نيچهانسان نمي تواند از غرايز خود فرار كند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي گردد . فردريش نيچهكوهستانها و دره هاي بي انتها در درون آدمها مي بينم . ارد بزرگاشخاصي كه بدبختانه به لذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند . فنلونگويند بهشت است همان راحت جاويد جايي كه به داغي نتپد دل، چه مقام است . بيدلآنكه پوزش نمي داند چيست! مناسب دوستي نيست . ارد بزرگراز خوشبختي در اين است كه كاري را كه مجبور به انجام آن هستيد دوست بداريد . هاكسليمادر جلوه حق است رضايت خداست بايد خدا را راضي نگاه داشت. اناتول فرانسهمين قدر كه براي بدست آوردن آرزوئي اراده كنيم ، يك گام بلند در راه نيل بدان برداشته ايم . سي فوسترخودستايي مايل است كه بوسيله شما اعتماد به خود را بياموزد . وي از نگاههاي شما تغذيه مي كند و در دستهاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را مي بلعد . نيچهبزرگداشت ، دروازه اي از بهشت  است . ارد بزرگكساني خوشبخت هستند كه فكر و انديشه شان بسوي چيزي غير از خوشبختي خودشان است. استوارت ميلآرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود كه همه‌ي انسان‌ها برابرند. مارتين لوتر‌كينگاگر بزرگي و عظمت را آرزو مي كني آن را فراموش كن و دنبال حقيقت برو ، آنگاه به هر دو خواهي رسيد ، هم حقيقت و هم عظمت ... سنگابهترين وسيله براي كاهش دشمنان ازدياد دوستان است . انوره دوبالزاكنامداري بي نيك نامي ، به پشيزي نمي ارزد . ارد بزرگبهترين مصلح كسي است كه اصلاح را از خود شروع كند . جرج برنارد شاوتقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را ، در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي كه ندارند ، تلف مي كنند . سامول جانسونچه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي كه هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميكل آنژزبان عضويست كه وزنش اندك و كم ولى عبادت و گناهش بسيار بزرگ است » .زبان با يك تهمت نابجا ، يا يك دروغ ، قدرت دارد آبروى پنجاه ساله انسان بى گناهى را بريزد ، يا مال و جان بى تقصيرى را بر باد دهد .و زبان مى تواند با گفتار الهى بين دو نفر را اصلاح نموده ، آبروى مسلمانى را حفظ كند ، و مال و عرض مؤمنى را از خطر برهاند آرى ! اين است طاعت بزرگ او . غزالي طوسيستايشگر هميشه بر ستايش شونده در حال پيشي گرفتن است . او ياد مي كند و دلدار برآورده مي سازد . ارد بزرگانسان عاقل هميشه ازبدگويي هايي كه ازاو مي شونداستفاده مي كند. ژرژساندبزرگترين عيب آن است كه از عيب خويش اگاه نباشيم. توماس كارلايلخود را ، تا هنگاهي همراه داري كه دلداده نشده ايي ، دلبسته با خويشتن خويش بيگانه است. ارد بزرگآموزش انديشه كردن : در مدارس ؛ اندك نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم كه منطق به عنوان يك نظريه ؛ كار و تكنيك ؛ دارد به سستي مي گرايد . فردريش نيچهانسان دانا به جاي آنكه در انتظار رسيدن يك فرصت خوب در زندگي باشد خود آن را به وجود مي آورد . فرانسيس بيكنهمسران بايد يكديگر را ستايش كنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و... ستايشگري براي همه هست . ارد بزرگبه شخصي كه به هيچكس اعتماد ندارد اطمينان نداشته باشيد! .شكسپيربدترين چيز اين است كه شخص خودش را تعريف كند. افلاتونسرود طبيعت ضرباني ملايم و كشيده دارد . ارد بزرگانديشه كردن كه چه بگويم به از اينكه بگويي چرا گفتم . سعدياميد در زندگي بشر آنقدر اهميت دارد كه بال براي پرنده! . آرتور شوپنهارنخستين دروازه بي باكي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . ارد بزرگچيزي ساده تر از بزرگي نيست آري ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسونبه نتيجه رسيدن امور مهم ، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امري به ظاهر كوچك بستگي دارد. چاردينيآنجا كه بيم و هراس سايه افكند شادي را جايي نسيت! . ارنست اپيكورآنچه هستيد شما را بهترمعرفي مي كند تا آنچه مي گوييد . بزرگمهركسي كه مي ماند و نمي پرد به يك راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. ارد بزرگبا شوهر خود نيز مثل‌ يك‌ كتاب‌ رفتار كنيد. فصلهاي‌ خسته‌كننده‌ آن‌ را اصلا نخوانيد . سوني‌ اسمارتنشاط و خوشدلي ، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوشخيالي و فرار از مشكلات نيست بلكه نشانه هوش و ذكاوت شماست . آنتوني رابينزاگر ميخواهي قدر پول را بداني قرض كن! . نيكلا شامفرهر كس با استعدادهايي خلق شده كه بايد آنها را به كار بندد . به كار بستن آنها ، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است . گوتهبزرگترين سعادت فرار از فلاكت است. اليوتاستخوان بندي فرياد ، پاسخي ست به هزاران ستم بي صدا . ارد بزرگاگر ميخواهي خوشبخت باشي جز آنكه برايت مهياست آرزو نكن . لارو شفوكواميد دارويي است كه شفا نمي دهد ولي درد را قابل تحمل ميكند! . مارسل آشارانديشمند همواره بدنبال پيدا كردن راهي مناسب براي بهبود زندگي آدميان است . ارد بزرگانتقام دليل سبكي عقل و پستي روح است . سقراطمن انديشه خود را در معرض اين فكر مسخره رندانه قرار نمي دهم كه هرچه بر سر آدمي مي آيد ، خير و صلاح اوست ، بلكه بر آنم كه هر كسي از پيشامد به بهترين وجه استفاده كند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل كرده است . كمبرلندآموزگار بالهاي بزرگي ست كه دانش آموز را به فراي آنچه مي داند مي برد ، آن فرا اگر روشني باشد دودمانهاي آينده را شكوهي شگفت انگيز فرا خواهد گرفت . ارد بزرگبي خردي است، كه بگويم كسي بدي را بي بهانه (دليل )انجام مي دهد . فردوسي خردمنداگر به جاي اسلحه با معلم به جنگ دنيا مي رفتيم ، همه دشمنان نابود مي شدند . بيسماركجام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مكن . ارد بزرگتاريخ تكرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورل
 

 

موفقيت نيز ناشي از آغازگري و ابتكار ، پشتكار و بيان واضح عشق و محبت عميق قلبي است. آنتوني رابينزپيشرفت آدمي زماني بدست مي آيد كه بر كردار و رفتار خود فرمانروا باشد . ارد بزرگهرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده كركس نميشود. اين خصلت در ميان هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان. ويكتورهوگوخدايا: به هركه دوست مي داريش بياموزكه: عشق از زندگي كردن بهتر است و به هركه دوست تر مي داريش بچشان كه: دوست داشتن از عشق برتر است. علي شريعتيهر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر كنيد ، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن چيز در خود احساس خواهيد كرد . باربارا دي آنجليساز آنچه باعظمت است يا بايد هيچ نگفت يا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن يعني به دور از آرايش وآلايش . فردريش نيچهپيش نياز دلير بودن بدني ورزيده نيست ، گاهي آدمهاي سبكبار، پشت كوهستان را هم به خاك ماليده اند . ارد بزرگبه من بگو قبل از آمدن به اين دنيا كجا بودي؟ تا بگويم بعد از مرگ كجا مي‌روي . شوپنهاوربايد زياد مطالعه كنيد تا بدانيد كه هيچ نمي دانيد منتسكيوانسان هر قدر بيشتر بداند به همان اندازه نقطه هاي استتار بدست مي آورد . ل – فوئر باخخردمندان همچون عقاب ها ديدي گسترده دارند و بردبارند . ارد بزرگخردمند آن نيست كه چون در كاري مي‌افتد بكوشد تا از آن كار بيرون آيد، خردمند آنست كه بكوشد در كاري نيفتد . نصيحه الملوكبه كارهاي زشت عادت مكن زيرا ترك آن دشوار است. ضرب‌المثل فارسيمانند علما بنويس و مانند توده مردم حرف بزن. ضرب‌المثل هندياينكه بعضي ها مي ترسند يا افسرده مي شوند به اين علت است كه آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئوليت احساس شان بابت احساس بدي كه دارند مسئوليت را از سر خود باز مي كنند چون براي شان راحت تر است كه ديگران را مسئول زندگي خود بدانند تا بگويند:باعث بروز چنين احساساتي خودم هستم. وين دايرفزون خواهي براي داشته هاي ما زيانبار است . ارد بزرگعقل بي عاطفه خطرناك است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نيست، آدم كامل آنست كه هم عقل دارد و هم عاطفه . ويليام تناگر مراقب سلامت خود نباشيد، مشكل است كه بتوانيد از عواطف خود بهره مند شويد . آنتوني رابينزالماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان كشف كرد. ويكتور هوگوآدم ماديگرا ، جاده هاي احساسش كم رفت و آمد است . ارد بزرگافزوني دانش گذشته، افزوني تاريخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حاليكه انسان بايد قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربياورد. البته اگر بتوانيم خوب ياد بگيريم كه تاريخ را وسيله اي براي زندگاني قرار دهيم . فردريش نيچهتو، جدا از ديگران نيستي ، قضاوت در مورد كارهاي خوب ديگران هم دست كمي از قضاوت در مورد كارهاي بدشان ندارد. وين دايرآگاه بر داشته هاي خود بيناست . ارد بزرگجمال اگرچه مايه شرافت است ولي مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاورارزش مرد به ارزشي است كه براي وقت خود قائل مي شود . آلبرت هوباردتنها ابزار موفقيت كه قطعا به آن نياز داريد ، صرف نظر از اينكه كارتان چيست ، اين است كه بيشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار مي رود كارايي داشته باشيد و خدمات عرضه كنيد. آگ ماندينوفريبكاري زرنگي نيست كه رسواي ست . ارد بزرگدوستان عبارت از خانواده اي هستند كه انسان اعضاي آن را به اختيار خود انتخاب كرده است . آلفونس كارانسان عاقل هميشه از بدگويي هايي كه از او ميشود استفاده ميكند. ژرژبانهاستعداد آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش كاهش يافت آنچه هست نمايان مي شود . فردريش نيچهسرچشمه خوار كردن ديگران ، از بي شرمي و بي ادبي ست . ارد بزرگانسان جائزالخطاست بخشاينده خداست. الكساندر پوپكلمه "نه" در زبان يك زن به معني جواب منفي نيست. سر فيليپ سيدنيبيش از حد عاقل بودن كار عاقلانه اي نيست . مارونشادي زمان و مكان نمي خواهد كافي است دل بخواهد. مارسل پروستچه بيچاره اند مردمي كه ، قهرمانشان بزدل است . ارد بزرگتجربه بهترين درس است هر چند حق التدريس آن گران باشد. كارلايلنشان دوست نيكو آن است كه خطاي تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشكار نكند. پور سينافرمانروايان اگر خويي صوفيانه داشته باشند همواره دشمنان سرزمين خويش را افزون نموده و گستاخ تر مي كنند . ارد بزرگجواني ستاره اي است كه فقط يكبار در آسمان عمر طلوع مي كند . ژوبرتيا درست حرف بزن يا عاقلانه سكوت كن . ژرژ هربرتزندگي و بخت در يكديگر تنيده شده اند تا جايي كه گاهي بر اين باور مي شويم : بخت ما در دست خود ماست ! . ارد بزرگبراي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي . دالاي لاماهمة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است . مارك تواينفروتني و گذشت خويي مردان و زنان پاكدل است . ارد بزرگآئينه را بگير و تماشاي خويش كن سوي چمن به عزم تماشا، چه ميروي؟ . هلالي جغتائيموفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است . وينستون چرچيلشايستگان چهره ايي گشاده دارند ، نگاهي مهربان ، دستي نوازشگر و نوايي پندآموز . ارد بزرگكار خودتان را انجام دهيد ، اما نه فقط در حد وظيفه بلكه اندكي بيشتر و از روي سخاوت . همين مقدار اندك به اندازه تمام كار ارزش دارد. دين بريگزآنچه والا بودن يك فرد را ثابت مي كند كرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلفي دارند ، والايي در ايمان به هدف و آرمان است . فردريش نيچهخنده در وراي خود رازها در سينه دارد . ارد بزرگبراي انكه در زندگي دچار لغزش نشوي همواره قلب خود را پاك نگه دار. كارلايلبدبختي مي تواند به ما بياموزد كه خوشبخت باشيم. ژول رومنبشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات مصيبت و عذاب كشيده ، بهترين دليلش هم اين است كه در بين تمام آنها فقط او مي تواند بخندد . نيچهفاش نكردن اسرار مردم دليل كرامت و بلندي همت است. سقراطبسياري بخاطر برآيند هنجارهاي دروني اشان بين نماي سپيد  و پاكي در اشتباهند . ارد بزرگبهترين سياست صداقت است. سروانتسزمانيكه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. ولي تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . كنفسيوسارزش پيمان شكن ، باندازه كفن هم نيست .  ارد بزرگاميد جزيي از خوشبختي است. ژوبرحقيقت انكارناپذير است. بدخواهي ممكن است به آن حمله كند. ممكن است ناداني آن را به استهزا بگيرد. اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود. سر وينستون چرچيلموفقيت به همان اندازه شكست خطرناك است . لائو تزواگر كسي يكبار به تو خيانت كرد ، اين اشتباه اوست . اگر كسي دوبار به تو خيانت كرد ، اين اشتباه توست . دالايي لاماتنها آغاز ها را بايد جشن گرفت چرا كه شيره جهان در رشد و زايندگيست . ارد بزرگديروز تاريخ است . فردا راز است . امروز يك هديه است . دالايي لاماهر كجا كه هستي ، هر كجا خودت را يافتي ، از هر آنچه كه داري لذت ببر ، به تمامي لذت ببر . هر جا كه هستي و از هر چه كه در دسترس است ، احساس سپاس و نيايش داشته باش . دالايي لامادانش را مي آموزي اما خرد ، برآيند انديشه و آموخته هاي ماست . ارد بزرگغضب ، نابيناترين ، شديدترين و زشت ترين ناصحان است . دسه گورچراغ مايه دفع تاريكي است ، بدي جوهر تاريكي در زندگي آدمي است ، كه از آن دوري بايد جست .فردوسي خردمنددانش آموزان جوانه هاي برخواسته از وجود آموزگاران اند كه با آسمانها مي آميزند و ريشه گاهشان همان خاك پر ارزش است . ارد بزرگآنكه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شك همه محصول آن را درو مي كند . دموستنعمري را تلف كردم تا بفهمم فهميدن همه چيز لازم نيست . رنه كوتيآنچه در انسان بزرگ است اين است كه او پل است نه غايت . فردريش نيچهانديشمنداني همواره نا آشنا مي مانند كه راه سخن گفتن با مردم خويش را نمي دانند . ارد بزرگطول كشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشك ، يا نافرماني بيمار . زكرياي رازيدو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اينكه بيشتر بشنويم و كمتر بگوييم . ديوژنفريادهاي دردناك و ستمديده ، شمشيرهايست كه هر آن به گونه ايي انتقام مي گيرند . ارد بزرگمهم نيست كجا متول�'د شدم و چگونه و كجا زندگي كرده ام. مهم اين است كه در آنجا كه بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوكيفشور و هيجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را كنار مگذار . لخ والساگذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده مي كند . دوگلاس مك آرتورخوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال كنيد از شما فرار مي كند ولي اگر آرام بنشينيد روي سر شما خواهد نشست . داويد هيومپيوندمان را با ياد آوري سرشت نيكمان نيرومندتر سازيم . ارد بزرگآن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناك و جدي بودن هاي غمناك . فردريش نيچهادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور ميكند . مونتسكيوخوشبختي، فاصله ي اين بدختي تا بدبختي بعدي است . چارلي چاپلينمن اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ژان روستاناگر آرمان برايمان هويدا باشد ابزار هاي رسيدن به آن را خيلي زود خواهيم يافت . ارد بزرگاين جهان سراسر افسانه است جز نيكي و بدي چيزي باقي نيست . فردوسي خردمنداشتغال به هر كاري بهتر از تنبلي و بيكاري است . اسمايلززن ها جنگ ها را شروع مي كنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند . ارنست همينگوييك مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد. ژرژ هربرتتنها آرمانهاي بزرگ است كه  به ما بينشي فرا دنيوي مي دهد . ارد بزرگتا بدبختي را نشناسيم هيچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختي را ياد نمي گيريم . داويد وايتبراي ياد گرفتن آنچه مي خواستم بدانم احتياج به پيري داشتم ، اكنون براي خوب به پا كردن آنچه كه مي دانم ، احتياج به جواني دارم . ژوبرتعشق همچون توفان سرزمين غبار گرفته وجود را پاك مي كند و انگيزه رشد و باروري روزافزون مي گردد . ارد بزرگآن انديشه هايي را دوست دارم كه با خون نوشته شده باشند
آدمي بهر تنها زيستن مي بايد يا حيوان باشد يا خدا. ارسطو مي گويد: انگارهء سومي نيز هست بودن يكجاي هر دوي آنان ... آن هم فيلسوف وار ..حقايق همه ساده اند. اين نه مگر دروغي است دو چندان كه آن را بر ساخته اند؟ . فردريش نيچهوقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد . امرسونكسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانريآدمي به خاطر نياز به مراقبت و كمك ديگران با آنها ارتباط برقرارمي كند . فردريش نيچهدشواري ، به هدف ما ارزش مي بخشد . دشواري بيشتر ، ارزش فزونتر . ارد بزرگهيچ چيز عوض نمي شود ! شما ديدتان را عوض كنيد رمز كار اين است . كالوس كاستاندامن با عشق به تو تنها به ميعادگاهم مي آيم ، اما اين من ، در ظلمت كيست كنار مي آيم تا از او دوري كنم ، اما نمي توانم از او بگريزم ، او وجود كوچك خود من است ، آقا و سرور من . حيا و شرمندگي نمي شناسد و شرمنده ام كه همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابيندرانات تاگوركتاب زندگي گذشتگان ، جان تاريك را روشني مي بخشد . فردوسي خردمندنماز عشق ترتيبي ندارد چرا كه با نخستين سر بر خاك گذاردن ، ديگر برخواستني نيست . ارد بزرگدوصد گفته چون نيم كردار نيست . ضرب المثل فارسيخدا را شكر كنيد كه نعمات و موهبت هايش به علت بينش محدود ما متوقف نمي شود . كاترين پندربراي هر كس زمان معيني وجود دارد كه قابل انتقال نيست . كلود مونهگاهي هدف خود ، سد ديد آدميست بايد دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هويداست .  ارد بزرگهنرمند، اشيا را با خورشيدي روشن مي كند كه از آن طبيعت نيست . ديده روپول با شادماني كم داخل كيسه مي شود ولي با غم زياد از ان خارج مي گردد . مولير

 

ريشه آدم هاي سست بنياد همانند درختان ريشه در مرداب ، لرزان است . ارد بزرگهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براونخردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند . بزرگمهررايزن نبايد سودي روشني در راهي كه نشان مي دهد داشته باشد . ارد بزرگهدف از زندگي اين است كه از يك حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يك تخصص يا زمينه خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران حرمت نفس خود را حفظ كنيم . ناتانيل براندناشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. گوتهبراي‌ ازدواج‌ كردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. كريستين‌مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل كارنگيدر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتهاگر از خطاهاي خود درس نگيريم ، ممكن است در آينده نيز آنهارا تكرار كنيم . آنتوني رابينزبه كوهستان مي نگرم ، درونم سرشار از نيرو مي شود كوهها سر فرود مي آورند ، و مي گويند : باز ما را درخواهي نورد . ارد بزرگعشق يگانه منبع نيرو و قدرت واقعي شماست . باربارا دي آنجليسفرق انسان با حيوان در كنترل هواي نفس و هوسهاست . سقراطپشيماني، اولين گام براي پوزش است. ارد بزرگهر چه كمتر به زندگي وابسته شويم زنده تر خواهيم بود . ريماناگر ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند هيچگاه به ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند . خواجه نصرالدين توسيبزرگداشت ، بخشش بي رياي مهر است مهري كه با آن مي توان بوي بهار را هميشه همراه داشت . ارد بزرگچون به كسي اجازه دادي كه در حضورتو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مكن و بمان تا سخنش را به پايان برد . بزرگمهرجهان هيولاي انرژيست كه آغاز و پايان ندارد وتنها خود را دگرگون مي سازد . فردريش نيچهافكار عمومي جايگاه آدمها را مشخص مي كنند نه بر تخت نشينان . ارد بزرگتنها شرط رسيدن به پيروزي داشتن اراده قوي است شرايط ديگراهميتي ندارد. گوتهمشغول نبودن با زنده نبودن يكي است. ولتركسي را كه دوست داري آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمي گردد وگرنه بدان كه از اول مال تو نبوده است. شكسپيرفرهنگ هاي همريشه ، انگيزه اي توانمند است كه موجب همبستگي كشورها در آينده مي گردد . ارد بزرگدر طول زندگيم هيچگاه از كساني كه با نظر من موافق بودند چيزي نياموختم. مالرواز اين نكته مشوق تر نمي توان كه بشر داراي داراي قدرت انكار ناپذيري است كه مي تواند با يك مجاهدت آزادي زندگي خود را اعتلا دهد اگر كسي در جهت رويا و تخيل هاي خويش راه برود و كوشش كند و آن زندگاني اي را كه در عالم خيال براي خود مجسم كرده است فراهم سازد با موفقيتي كه در لحظه هاي عادي غير منتظره است مواجه خواهد شد. هنري تروبهترين آموزگار استاد ، شاگرد اوست . ارد بزرگشكوه دنيوي همچون دايره‌اي است بر سطح آب كه لحظه به لحظه به بزرگي آن افزوده مي‌شود و سپس در نهايت بزرگي هيچ مي‌‌شود. ويليام شكسپيرآنان كه گذشته را به خاطر نمي آورند مجبور به تكرار آن هستند. جرج سانتاياناسوار بر روان خويشتن خويش باشيد ، پادشاهي بر سپاهي بي گزند ، اگر نگاهتان بر بوسه گاه زمين آسمان گره خورده باشد هيچ فراز و فرودي دلتان را نمي لرزاند .  ارد بزرگتو ثروتمند نيستي مگر آنكه چيزي داشته باشي كه با پول نتوان خريد. كارت بروكسهمه مي‌خواهند بشريت را عوض كنند، دريغا كه هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند. لئو تولستويمرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . ارد بزرگما از جنس روياهايمان هستيم. ويليام شكسپيردر بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي‌كنند به اندازه كافي عاقلند. رنه دكارتآزادي باجي به مردم نيست ! چرا كه مال و داشته آنهاست. ارد بزرگمانند آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باش ، رمز زندگي همين است. موليرهر وقت خواستي در كار كسي شيطنت كني، اول خودت را به جاي او بگذار! . ژول ورنجفتت اگر پريد براي پريدن عجله نكن .  ارد بزرگپيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري، آنست كه بعد از هر زمين خوردني برخيزي. مهاتما گاندياگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي كه پارس مي‌كند سنگ پرتاب كني، هرگز به مقصد نمي‌رسي. لارنس استرنبخشش ميزان فر و شكوه آدمي را نشان مي دهد . ارد بزرگنقيض يك قضيه صادق يك قضيه كاذب است، اما نقيض يك حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است. نيلس بوراگر زندگي با تو سرناسازگاري دارد تو با او سازش كن. اسپارتداناي روشندل كسي است كه به فرمان ديو از راه يزدان پاك جهان آفرين برنگردد. بزرگمهردر هر سرنوشتي ، رازي مهم فرو نهفته است  .  ارد بزرگدر زندگي بايد دو عامل را هدف زندگي قرار داد :
1- رسيدن به آنچه كه مي خواهي
2- لذت بردن از آن
لوگان پيرسال اسميتكاش نادر شاه همچنان زنده بود و مي توانستم در ركابش براي سربلندي ايران شمشير بزنم . كريم خان زندسرآمد اين جهاني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زيباتري در برابر شماست . ارد بزرگصرفه جويي بخودي خود هنر و منبع درآمد است. سه نه كدرباره آدمها از سوالاتي كه مي‌پرسند قضاوت كن نه از جوابهايي كه مي‌دهند. ولتربسياري از جنگها و آوردهاي مردمي از روي نبود شناخت و آگاهي آنها نسبت به يكديگر بوده است . ارد بزرگبراي يك زندگي خوب: مثل سگ كاركن، مثل اسب بخور، مثل روباه فكر كن و مثل خرگوش بازي كن. جرج آلنقشنگترين چيزهاي دنيا نه قابل ديدن و نه حتي قابل لمس كردن هستند. بلكه بايد آنها را با قلب خود حس كنيد. هلن كلرشناخت ما از درون خويش آن اندازه هست كه بتوانيم انتخابي درست در بدترين زمانها داشته باشيم بايد به نتيجه گيري خود احترام بگذاريم . ارد بزرگبيست سال بعد، بابت كارهايي كه نكرده‌اي بيشتر افسوس مي‌خوري تا بابت كارهايي كه كرده‌اي. بنابراين روحيه تسليم‌پذيري را كنار بگذار. از حاشيه امنيت بيرون بيا. جستجو كن. بگرد. آرزو كن. كشف كن. مارك توايناز دواج قرارداد دونفره اي است كه در همه دنيا اعتبار دارد. مارك تواينهنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و كوتاه ست . ارد بزرگنبوغ ، جوهر تفكر است . ژان پل ساترآنكه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنكه شهامت خود را باخت پاك باخته است . سروانتساگر براي رسيدن به آرزوهاي خويش زور گويي پيشه كنيم ، پس از چندي كساني را در برابرمان خواهيم ديد كه ديگر زورمان به آنها نمي رسد . ارد بزرگافراد منطقي خودشان را با دنيا تطبيق مي‌دهند. افراد غير منطقي سعي مي‌كنند دنيا را با خودشان تطبيق دهند. پيشرفت بستگي به افراد غيرمنطقي دارد. جرج برنارد شاوآنچه را مي‌شنوم، فراموش مي‌كنم. آنچه را مي‌بينم، به خاطر مي‌سپارم. آنچه را انجام مي‌دهم، درك مي‌كنم. كنفوسيوسهمواره تنهايي ، توانايي به بار مي آورد .  ارد بزرگ«موانع»، آن چيزهاي وحشتناكي هستند كه وقتي چشمتان را از روي هدف بر مي‌داريد، به نظرتان مي‌رسند. هنري فوردتمام حقايق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان يك چيز بديهي پذيرفته شده‌اند. آرتور شوينهاورآنكه همراه است و ياور ، هر نفس اش بهايي بي انتها دارد . ارد بزرگمدام براي انجام وظايف و كارهاي اصلي خود وقت ايجاد كنيد . هر روز براي انجام كارهاي فردا برنامه ريزي كنيد . چند كار كوچك را كه بايد حتما انجام شوند همان اول صبح انجام دهيد . سپس بلافاصله به سراغ وظايف اصلي و مهم برويد و كار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهيد. بردروم ريپورتسديو كين و ديو سخن چيني گزنده است . سخن چين هرگز جز به دروغ لب نمي گشايد . گفتارش هميشه بي فروغ است .دو روي و سخن چين از مهر يزدان بي بهره اند و از او در هراسند . بزرگمهرآنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روي نداده ، مي توان به ميل خويش بنا نمود . ارد بزرگتو چيزها را مي بيني و مي پرسي: چرا؟ من خواب چيزهائي را كه وجود ندارند مي بينم و مي گويم: چرا كه نه؟ جرج برنارد شاوهر چيزي زيبائي هاي مخصوص به خودش را دارد ولي هركسي نميتواند آنها را ببيند. كنفوسيوسآن كه پند پذير نيست ، در حال افتادن در چاله سستي و زبوني است . ارد بزرگعاشق بودن به همان اندازه طبيعي است كه نفس كشيدن و زنده بودن . باربارا دي آنجليسآنكه پريدن نميداند نبايد بر پرتگاه آشيانه بسازد. نيچهصدا زنده است يا مرده؟ رنگ ها بخشي از پيكره اي زنده اند يا مرده ؟ ! آذين بند و رخت چطور؟ !!!
اگر كسي در اين پرسش ها خوب بنگرد خواهد ديد همه آنها داراي روان و نيرو هستند . يك آواي زيبا مي تواند شما را از خود بي خود كند ، رنگي ويژه مي تواند شما را آرامش و يا  به خشم در آورد و يا پديده هاي  بي جاني همچون نامه و جامه و …  به صد زبان با شما گفتگو مي كنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگي اند …  ارد بزرگغرور خود را نگهدار ولي براي او زيست نكن. كارن استيونسانديشه دريايي است كه مرواريد آن فلسفه و فرزانگي است . يحيي برمكياهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند . ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است . ونيسنت لمبارديعده اي بزرگ زاده ميشوند، عده اي بزرگي را بدست مي آورند و عده اي بزرگي را بدون آنكه بخواهند با خود دارند. شكسپيرپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . ارد بزرگاگر با خونسردي گناهان كوچك را مرتكب شديم ، روزي مي رسد كه بدترين گناهان را هم بدون خجالت و پشيماني مرتكب مي شوبم . شوپنهاورزندگي از سه جزء تشكيل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بيائيد تا از گذشته براي حال استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه زندگي آينده بهتر باشد. شكل دادن به زندگي وظيفه خودمان است . به صورتي كه آنرا بسازيم ، اين بازسازي مايه زيبايي و يا مايه شرمساري ما مي شود. ويرآدم خردمند ، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد . ارد بزرگاگر كوه با همه سنگيني و عظمت و صلابت كه وي راست فرمان شاه را سبك دارد تيره راي خيره سري بيش نيست . بزرگمهرانديشه هاي ما ، آري و نه گفتن هاي ما ، و اگر و اما گفتن هاي ما ، همه با همان ضرورتي از درون ما رشد مي كنند كه ميوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خويشاوندند ، و همه از يك اراده، يك وضع جسماني، يك خاك ، و يك خورشيد نشان دارند . فردريش نيچهبدانديش هميشه ، كارش گره  مي خورد . ارد بزرگغير ممكن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيهنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت عالي خود كاذب مي نمودند. شوپنهاوربا احساس مي شود پند و اندرز داد اما سامان دهي به كشور نياز به هنجار و چهارچوبي توانمند دارد . ارد بزرگانسان برتر از ابرانسان بسيار دور است . فردريش نيچهآيا زندگي آنقدر عزيز ، و صلح آنقدر شيرين است كه به بهاي زنجير و اسارت خريداري شود ؟ . پاتريك هانرينقد و ارزيابي بي كينه ، پاداشي است كه ارزش آن را بايد دانست .  ارد بزرگنخستين قانون موفقيت تمركز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يك نقطه متمركز كنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد . ويليام ماتيوسبرترين دانش ها يزدان پرستي است . بزرگمهرخودخواه ، تجربه سخت تنهايي را ، پيش رو دارد . ارد بزرگبرگهاي كتاب به منزله ي بالهايي هستند كه روح ما را به عالم روشنايي پرواز مي دهند . ولتروظيفه اصلي و اساسي كلمه قدرت اين است كه در خوشبختي بشر بكوشد. هانري دورلئاندوست بجاي چتريست كه بايد روزهاي باراني همراه شما باشد . پل نرولايگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آن است كه تقسيمش كنيم . پول شررنقادي كه در انتهاي ارزيابي خويش ، راه و شيوه درست را نشان نمي دهد ياوه گويي بيش نيست . ارد بزرگبخش عمده ي تاريخ حدس است و بقيه تعصب. ويل دورانتاصولا زماني پوچي براي چيزي معنا پيدا ميكند كه بيايم براي آن ، هدفي تعريف كنيم .و اگر بدانيم هدفي در كار نيست، به پوچي هم نخواهيم رسيد . فردريش نيچهناتوان ترين آدميان، آناني هستند كه نيروي بدني خويش را به رخ ديگران مي كشند . ارد بزرگمهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است. وينسنت لمبارديمفاهيم سازه هاي مغزي اند حال آنكه ايده ها مقدم بر فكر بشري هستند . در حقيقت درك مغزي ما از ايده ها مفهوم را مي سازند لذا مفاهيم را راهي به قلمرو ذاتها نيست . شوپنهاورزمين هر روز هزاران هزار  گل زيبا به ما ارزاني مي دارد اما كمتر كسي زمين را مي بيند . ارد بزرگانديشه هاي ما در غرفه هاي بيشمار دماغ با زنجير ناپيدا به يكديگر پيوسته اند . چون يكي از آنها بيدار شود ، هزار تاي ديگر نيز سر بر مي دارند . پوپاين ذهن است كه ذهن را جلب مي كند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ك.گ.يونگكسي كه نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست كه به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيآن چه دلخواه همه است جز تن درستي نيست ، كه اگر كسي روزي از آن محروم شد آرزويي جز بدست آوردنش ندارد . بزرگمهرآدم خودباور ، هيچ گاه براي رسيدن به ماديات ، ارزشهاي آدمي را زير پا نمي گذارد . ارد بزرگهر جا كه عشق بزرگي خانه كرده است خشم بزرگي نيز مسكن دارد . آلن لاكيناجحاف نكردن و آسيب نرساندن به ديگران براي رسيدن به برابري ريشه و بنياد جامعه است ولي اين خواست نفي زندگي ست چون زندگي بهره كشيدن از ديگران است كه ناتوان ترند . فردريش نيچهشورشهاي آدميان ، با بسامدهاي پر توان كيهاني خيلي زود به سامانه درست خويش باز مي گردد . ارد بزرگقهرمان واقعي كسي است كه سبب خوشي ديگران مي گردد. مونترلانآنها كه غايبند ، كمال مطلوب اند . حاضرين معمولي و پيش پا افتاده اند . گوتهازدواج كتابي است كه فصل اول آن به نظم است و بقيه فصول به نصر . پورلي نيكولاسزبان شاعر، تنها برآيند يك كار نقد يا تحليل نيست. سنتز واقعيت است با خيال و افسانه. سنتزي كه توسط حواس – در رابطه ي متقابل با عقل – صورت مي گيرد. يانيس ريتسوسآدمهاي فرهمند به نيرو و توان خويش باور دارند. ارد بزرگوظيفه هنر تجلي ايده هاست. شوپنهاورشاهكارها با گذشت زمان كهنه نمي شوند ، اين بماند ، در هر زماني بسته به موقع و مقام جلوه و جمالي دوباره مي يابند چنان كه گويي به تازگي مطرح شده اند . پرويز ياحقيسامان از پس ساختار درست هويدا مي گردد . ارد بزرگ
 

 

دنيا را نگه‌داريد. مي‌خواهم پياده شوم. آنتوني نيوليمن از عشق بدم مي آيد ، براي اينكه يك بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم . مارك تواينفرزند نانجيب ، آتش عمر پدر است . ارد بزرگكسي كه هميشه مي خواهد اشتباه ديگران را ثابت كند , آنها را از خود دور مي كند . ناپلئون هيلانديشيدن تا زماني كه با عمل همراه نباشد , خلاقانه نيست . استونسرزميني كه اسطوره هاي خويش را فراموش كند به اسطورهاي كشورهاي ديگر دلخوش مي كند فرزندان چنين دودماني بي پناه و آسيب پذيرند . ارد بزرگبزرگترين اشتباهي كه كسي مرتكب مي شود , اين است كه دائم از اشتباه كردن بترسد . آلبرت هوباردهر چه موانع جدي تر و سخت تر باشد , لذت تلاش و پيروزي بيشتر است . اريك باتروورتچه فريست زندگي را آنگاه كه : برآزندگان را نشناسي ؟ و در خود بپيچي ؟ . ارد بزرگروند رشد، پيچيده و پر زحمت است و در درازاي عمر ادامه دارد. اسكات پكدر جستجوي نور باش، نور را مي‌يابي. آرنت
اگر بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو حاكم باشد . سه نه كصديق ترين ،بي توقع ترين،مفيدترين و دائمي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است. مارك توايناگر نتوانيم به تبار خويش ساماني درست دهيم ، مانند اين است كه در خانه ايي بي ديوار زندگي مي كنيم  . ارد بزرگيكي از راههاي خوشبختي اين است كه نسبت به كوچكترين نعمت ها شكرگزار باشيم . هرشلاگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد سعي و عمل ديگر معني نداشت . مترلينگموفقيت براي اشخاص كم ظرفيت مقدمه گستاخي است . ضرب المثل ايتاليايييك انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده . زيگ زيگلربرآزندگان خواهند ساخت سرآيندگان از پس آن خواهند سرود و زمين آيندگان را بارور مي سازند . ارد بزرگكسي كه مي تواند انجام مي دهد و كسي كه نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گاروديشما هماني هستيد كه فكر مي كنيد . كلمنت استوناگر باور داشته باشي كه مي تواني , حتما مي تواني . ناپلئون هيلكوشش هاي سياسي براي جوانان ، مردابي مرگبار است . ارد بزرگكمي عقل سليم، اندكي اغماض و قدري خوش خلقي داشته باشيد، آن وقت خواهيد ديد در اين دنيا چقدر آسوده و خوشبخت ايد. سامرست مواموقتي جوانتر بودم همه چيز را به خاطر مي‌آوردم، حالا مي‌خواست اتفاق افتاده باشد يا نه! . مارك تواينكودكي كه گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن نخستين گام هاي  قهرماني است  .  ارد بزرگيك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد , نه اينكه در انتظار آنها بنشيند . فرانسيس بيكنشجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي . استون كشوري كه داراي پيشوايي بي باك است همه مردمش قهرمان و دلير مي شوند . ارد بزرگبراي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد . ضرب المثل آلمانيدروغ آيين اربابان و بردگان , و حقيقت خداي انسان هاي آزاد است . ماكسيم گوركيريشه كارمند نابكار ، در نهاد سرپرست و مدير ناتوان است .  ارد بزرگيك اراده خم نشونده ، بر همه چيز، حتي بر زمان قالب مي آيد. شاتو بريانزرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاهري آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشهاي اخلاقي نهاد . رابيندرانات تاگورنشاط و خوشدلي ، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافيان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوشخيالي و فرار از مشكلات نيست بلكه نشانه هوش و ذكاوت شماست . آنتوني رابينزشايد مانند كودكي باشيم كه در كنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي مي كند اما غافل ار آنيم كه دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي كران در مقابل ديدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار عظيم و شگفت انگيز نهفته است . نيوتنمهم ترين رازهاي نهان سياست بازان ، چيزي جز پيگري انديشه مردم كوچه و بازار نيست . ارد بزرگدوستي براي خود برگزين كه به گاه سختي و درماندگي مددكارت باشد. بزرگمهروقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير من بود . جكسون براونكسي كه همسر و كودك خويش را رها مي كند ، در پي خفت ابديست . ارد بزرگاگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد . گوتهوقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد ، خدا با او در كنار تنور ايستاده است . كريستيان بوبنگيتي همواره در حال زايش است و پويشي آرام در همه گونه هاي آن در حال پيدايش است . ارد بزرگمن بين ديوانگي و مست فرقي نمي بينم جزاينكه ديوانگي مدت طولانيتري دارد . سه نه كزندگي رنج و درد نيست هديه ايي است براي شاد بودن . مادر گيتي جام زهر بر دهان كودك خويش نمي گذارد ، او مي پروراند براي بهروزي و خوشبختي .هيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي كه دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين كه اگر تنهايت گذاشت نشكني و اگر شكستي باز هم ناميد نشو  چرا كه آرام جان ديگري در راه است . ارد بزرگگاه لازم است كه انسان ديدگان خود راببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است . نيوتوننفرت همان خشم و غضب است كه روي هم انباشته شده است . سيسرونبرنامه داشتن ويژه گي آدمهاي كارآمد است . ارد بزرگكسي كه فكر نمي كند ، به ندرت دم فرو مي بندد . نيوتنهرگز نمي توان با آدمهاي كوچك كارهاي بزرگ انجام داد. سيسرونآدمهاي ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند .  ارد بزرگاگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت يك لبخند و يا نوازشي عاشقانه كنيم . شكسپيراستعداد در فضاي آرام رشد ميكند و شخصيت در جريان كامل زندگي . گوتهنم نم باران ، سبب بيداري خاك گشته و آن را شكوفا مي كند ، خرد هم ناگهان پديد نمي آيد زماني بس دراز مي خواهد و رواني تشنه باران . ارد بزرگبيش از هر چيز نخست بدان كه چه ميخواهي . فوخبردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا . لومبارديتندرستي پرشگاه روان بيدار است براي گشودن دروازه هاي پيروزي . ارد بزرگده چيز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نكوهيده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدي كه زر بر سپاه خويش نپراگند ، مرد سپاهي كه از پيكار بهراسد ، دانشمندي كه چون چيزي در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشكي كه خود بيمار و دردمند شود . تنك مايه اي كه به دروغ به سرمايه و دارايي خويش نازد ، سفله اي كه بر هر كس كه چيزي دارد رشك برد ، خردمندي كه زود خشم بود ، و به چيز كسان طمع ورزد ، كسي كه رهنمايي از نادان اميد دارد ، و آنكه كارگاه و يا بنيادي عظيم را به كاهلي سپارد ، و بي خردي كه خردجوي نباشد . بزرگمهرروزنامه شگفت انگيزترين عجايب جهان نوين است . خانواده اي كه لااقل يك روزنامه را نخواند و در آن دقيق نشود در قرن نوزدهم زندگي نمي كند . برودوسدشمن ! دشمن است ، فريب زبان چرب دشمن را مخور . ارد بزرگدل اهل دانش وقتي شاد مي گردد كه بردبار بوده و مردم بي شرم را به خويش نزديك نكند. بزرگمهراگر خاموش بنشيني تا ديگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست كه سخن بگويي و خاموشت كنند.سقراطپيران انديشمند به ريشه ها مي پردازند نه به شاخه ها . ارد بزرگعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصائب زندگي لبخند بزند . شكسپيراز استثنائـات است كه كسي را بـه خاطر آنچه كه هست دوست بدارند . اكثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت مي دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او ... گوتهنادر شاه افشار توانست از خراب آبادي كه دشمنان برايمان ساخته بودند كشوري باشكوه بسازد نام او هميشه براي ايرانيان آشنا و دوست داشتني خواهد بود . ارد بزرگماهي و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو مي گيرند . اسپانيولياگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند. زكرياي رازيميهن پرستي و آزاديخواهي كليد درمان بسياري از ناراستي هاست . ارد بزرگچه قدر نشنيدن ها و نشناختن ها و نفهميدنها كه به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است. علي شريعتينهال دوستي واقعي ، آهسته رشد مي كند. ژرژ واشنگتناگر كسي ترا آنطور كه ميخواهي دوست ندارد به اين معني نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسيا ماركزبا گفتن واژه هايي همانند نمي توانم ! و يا نمي شود ! هر روز پس تر مي رويد . ارد بزرگآنان كه از خود عشق ساطع مي كنند با عشق زندگي مي كنند و با عشق نيز نفس مي كشند ، ديگران را به سمت خود مي كشانند . باربارا دي آنجليسدر درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آميزي نهفته است.گوتهشانس هرگز كافي نيست . اندرو متيوسقابليت انعطاف داشته باشيد . تنها همين يك خصوصيت كه بتوانيد شيوه كار خود را تغيير دهيد موفقيت شما را تضمين مي كند . آنتوني رابينزيك اراده قوي بر هر سد و مانعي هر قدر هم قوي ، حتي بر زمان نيز غلبه مي كند. بالزاكنخستين گام بهره كشان كشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايي آنها . ارد بزرگزناشويي عبارتست از سه هفته آشنايي ، سه ماه عاشقي ، سه سال جنگ و سي سال تحمل . ويليام تنانسان در همان لحظه كه تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است . والتركوچك كنندگان دايره انتخابات ، با بن و ريشه آن دشمن اند . ارد بزرگدر روز عشاق براي دوستت كارتي بفرست و روي آن بنويس : « از طرف كسيكه فكر ميكند تو بينظيري » . براونجريان زندگي چيزي جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست . مارك تواينيكي از بزرگترين خوشبختي ها ، خدمت بيشتر به مردم است . ارد بزرگاساسا ، خوشبختي فرزند نامشروع حماقت است. همه كساني كه در جست و جوي خوشبخت بودن هستند بي خود تلاشي در بيرون از خويش نكنند اگر بتوانند " نفهمند" مي توانند " خوشبخت " باشند. علي شريعتيآزادي متعلق به يك نفر نيست ، مال همه است . اسپنسردودمان بي نيا و مرد كهن ، به هزار آيين اهريمني گردانده مي شود . ارد بزرگهر كس مرتكب اشتباهي شده ، اكتشافي هم نكرده است . گاليلهپاكدامني و استفامت از تمام پيمانها و سوگند ها محكمتر است . مادام نكرمرد بزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد. كنفوسيوسبا ديگران آنگونه رفتار كن كه ميخواهي با تو رفتار شود . براونخردمندان همچون باران بر انديشه هاي تشنه مي بارند و دگرگوني هاي آينده را موجب مي گردند . ارد بزرگنياسائيد ، زندگي در گذر است . برويد و دليري كنيد ، پيش از آنكه بميريد ، چيزي نيرومند و متعالي از خود بجاي گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد . گوتهكسيكه پشت الاغ باد به غبغب بيندازد ، چون اسب سوار شود پاك ديوانه خواهد شد . ارسطاطاليسخارهاي كوچك زخم به جان نمي زنند ، بلكه با او مي آميزد براي روزهاي سختر . ارد بزرگهيچ چيز در زندگي شيرين تر از اين نيست كه كسي انسان را دوست بدارد. من در زندگاني خود هر وقت فهميده ام كه مورد محبت كسي هستم, مثل اين بوده است كه دست خداوند را بر شانه خويش احساس كرده ام . چارلز مورگانمحبت را به هيچ چيز تشبيه نتوان كرد زيرا كه هيچ چيز دقيق تر و لطيف تر از محبت نيست. سمنون محباگر شخصي باعث رنجش شما مي شود، به اين دليل است كه خود در اعماق وجود خود رنج مي كشد و رنج او لبريز مي شود. بنابراين او مستحق مجازات نيست بلكه نيازمند كمك است. اين همان پيام او براي شما است. تيك نات هانخردمندي كه بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمي شود . بزرگمهربارش باران تپش زندگي و مهرباني است . ارد بزرگبايد بر فريب حواس خود پيروز شويم . فردريش نيچهلبخند، حتي زمانيكه بر لبان يك مرده مي نشيند ، بازهم زيباست . كريستيان بوبنبراي آنكه كسي را با ادب بناميم و يا وارون براين ، بايد كمي درنگ كرد و زمان را به كمك گرفت . ارد بزرگمن آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم . كترينگبراي آنكه عمر طولاني باشد ، بايد آهسته زندگي كنيم . سيسرونتندرستي پاداش نيك زيستي ست . ارد بزرگحكيمان مال را از براي آن دارند كه محتاج لئيمان نگردند . ارسطا طاليستنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونوالهجوانان ! زندگي خردمندانه مي خواهند ، كهنسالان بايد آگاهي بخش انديشه هاي آنان باشند نه بازيگران زندگي آنان . ارد بزرگبه گونه اي زندگي كنيد كه وقتي فرزندانتان به ياد عدالت ، صداقت و مهرباني مي افتند ، شما در نظرشان تداعي شويد . جكسون براونهركس بايد روزانه يك آواز بشنود ، يك شعر خوب بخواند و در صورت امكان چند كلمه حرف منطقي بزند . گوتهبا ترشرويي به ميان مردم رفتن ، تنها از بيماران ساخته است .  ارد بزرگتواضع بيجا آخرين حد تكبر است . لابرويرهيچكس بدبخت تراز كسي نيست كه هميشه خوشبخت است . هلنديبه هنگام نكوهش هنگامه باران ، به بهره اش نيز بيانديش . ارد بزرگآنها كه غائب اند ، كمال مطلوب اند و حاضرين معمولي و پيش و پا افتاده اند . گوتهفقط به نداي كودك درون خويش گوش بسپار نه هيچ ...... كريستيان بوبنادب خويش را هيچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنكه مورد ريشخند باشي ! ارد بزرگسعادت ديگران بخش مهمي از خوشيختي ماست . رنانبا مردمان نيك معاشرت كن تا خودت هم يكي از آنان به شمار روي . ژرژهربرتروزهاي سخت بهايي ست كه بايد براي سرافرازي پرداخت . ارد بزرگكسي كه براي خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است. او كتي را بر بدن دارد كه كسي را ياراي پاره كردن آن نيست. هنري لانگ فلوبراي اينكه بزرگ باشي نخست كوچك باش. ضرب‌المثل هنديبراي اينكه پيش روي قاضي نايستي، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگليسيتقريبا هر چيزي كه وجود دارد در معرض تاويل است؛ زندگي خود چيزي نيست جز ستيزه و جدال ارزش ها و مبارزه براي تاويل انديشه ها و آرمان ها . فردريش نيچهبازده روزهاي سخت ، بسيار بيشتر از دوران سرخوشي ست . ارد بزرگاگر قدرت نداريد كه با نيروي خود مشكل ها را در هم بشكنيد لااقل مرد باشيد كه در برابر حوادث بايستيد . حسن صباحغذا را سبك كن تا ازمرض ايمن شوي . جالينوس حكيمدر سرزمين هرز سرشاخه هاي سبز نمي رويد . حميد مصدقبخشنده از دست نمي دهد او همواره در حال بدست آوردن است . ارد بزرگبايد دنبال شادي ها گشت ولي غمها خودشان ما را پيدا مي كنند . فردريش نيچهزمين نيز مانند ما در جستجوي خوراك است و از اين مردم مي‌خورد و مي‌آشامد . ابوالعلاء معرياگر پي به شكوه و گستره خرد خويش ببريم هيچ گاه به گردن كشي روي نمي آوريم . ارد بزرگبا تقوي و خوبي ميتوان سعادت آفريد . زنونزندگان، مردگاني هستند كه در تعطيلات به سر مي برند. موريس مترلينگتا چهل سالگي كه مغزم خوب كار مي‌كرد به رياضيات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگي كه ذهنم ضعيف شده‌بود به فلسفه روي آوردم و در اواخر كه به‌كلي كله‌ام كار نمي‌كرد به سياست! . برتراند راسل 

 

http://www.4jok.com/nice