شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اجزا و عناصر خلاقيت
شنبه، 22 آبان 1400 - 13:27 کد خبر:35156
خلاقيت متشكل از عناصر و اجزاء مختفلي است و آمابيل سه عنصر مهارت‌هاي مربوط به قلمرو و يا موضوع، مهارت‌هاي مربوط به خلاقيت و انگيزه را از اجراي اصلي خلاقيت مي‌داند.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خلاقيت متشكل از عناصر و اجزاء مختفلي است و آمابيل سه عنصر مهارت‌هاي مربوط به قلمرو و يا موضوع، مهارت‌هاي مربوط به خلاقيت و انگيزه را از اجراي اصلي خلاقيت مي‌داند (Amobic, 1993).


مهارت‌هاي مربوط به قلمرو عبارتند از: دانش و شناخت ما نسبت به موضوع، حقايق، اصول و نظريات و انگاره‌هاي نهفته در آن موضوع. اين مهارت‌ها به منزله مواد اوليه استعداد، تجربه و آموزش در يك زمينه خاص بشمار مي‌رود. بديهي است تنها در صورتي در رشته‌اي امكان خلاقيت داريم كه درباره آن اطلاعاتي داشته باشيم. خلاقيت در نقاشي نيز مستلزم داشتن اطلاعاتي درباره چگونگي استفاده از قلم مو و تركيب رنگ‌هاست.


برغم اهميت اين عنصر، اگر فردي از بالاترين حد مهارت برخودار، و از مهارت‌هاي خلاقيت بي بهره باشد، هرگز قادر به انجام كار خلاقي نخواهد بود. مهارت‌هاي خلاقيت، يا شكستن قالب‌ها مهارت‌هاي موضوعي را در را ه جديدي بكار مي‌گيرد، بعضي از مهارت‌هاي موضوعي به شكل جديد استفاده مي‌كند. مهارت خلاق با ارزش‌هاي فكري زير همراه است:


1. شكستن عادت، كنار گذاشتن شيوه‌هاي فكري و عملي پيشين و استفاده از روش‌هاي جديد؛


2. به تعويق و تاخير انداختن قضاوت و ارزيابي ايده‌ها براي جلوگيري از ضايع شدن ايده‌اي كه در ابتدا ممكن است جالب و مفيد به نظر نيايد.


3. درك پيچيدگي با توجه به مسائل پيچيده و درگير شدن با آن؛


4. متفاوت ديدن مسائل و مشاهده امور به شيوه تازه‌اي كه قبلا به آن، توجه كافي نشده است.


5. وسعت فكر و برقراري ارتباط ميان ايده‌هاي متفاوت.


آمابيل معتقد است برخي از شخصيت‌ها بيشتر مستعد تفكر خلاق هستند. بعضي از صفات مهم افراد خلاق عبارت است از خود نظمي زياد، پشتكار در مواجهه با شكست، استقلال، تحمل ابهام، تمايل به پذيرفتن خطر، اعتماد به نفس و... اگر اين ويژگي‌ها بطور طبيعي در افراد وجود نداشته باشد مي‌توان آن را در آنها پرورش داد (Amobile, 1993).


حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اگر فردي داراي دو مهارت مربوط به موضع و مهارت مربوط به خلاقيت باشد موفق به انجام كار خلاق مي‌شود؟ شواهد مؤيد آن است كه جواب اين سؤال منفي است. عامل انگيزه يكي از عناصر اساسي و شايد مهمترين اجزا در اين مجموعه است. انسان بدون انگيزه‌هاي بيروني ودروني نمي‌تواند كار خلاقانه‌اي انجام دهد. ولي تحقيقات تجربي حاكي از آن است كه انگيزه دروني مي‌تواند نقش سازنده‌تري در تحقق خلاقيت داشته باشد. (Amoblic, 1990) يعني اگر انگيزه، دروني باشد كار براي افراد جالب و لذتبخش خواهد بود.


آمابيل مي‌گويد: "من طي 12 سال و با انجام 12 تحقيق دريافتم كه انگيزه دروني مهمترين نقش را در خلاقيت ايفا مي‌كند. اگر افراد از ابتدا به كار علاقه داشته باشند و با لذت و رضايت وارد كار شوند و نه فشار خارجي، مي‌توانند خلاقيت بيشتري از خود نشان دهند." (Amoblic, 1990) همچنين در تحقيقاتي كه از زندگي نام آوران، نويسندگان، دانشمندان و هنرمندان بعمل آمده اين موضوع تاييد شده است.