شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انواع خلاقيت و نوآوري سازماني و فناورانه
یکشنبه، 30 آبان 1400 - 15:29 کد خبر:35150
خلاقيت و نوآوري در بازاريابي؛ عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري در راهبردها، الگوها و روش‌هاي بازاريابي كه سازمان براي ارائه توليدات يا خدمات خود به بازار بكار مي‌گيرد. در اين حالت شيوه‌هاي بازاريابي بهينه شده يا تغيير مي‌كند يا روش‌هاي نويني خلق شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ممكن است انواع ديگري از خلاقيت و نوآوري سازماني در ديدگاه‌هاي مختلف وجود داشته باشد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي سازماني را مي‌توان در پنج دسته كلي زير طبقه بندي كرد:


خلاقيت و نوآوري بنيادي؛ عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري كه موجب تغيير و تحول اساسي و بنيادي در سازمان مي‌شود.


خلاقيت و نوآوري در فرايند؛ عبارت است از ايجاد خلاقيت و نوآوري در جنبه‌هاي فرايندي سازمان كه نتيجه اش بهبود يا تغيير فرايند مراحل و روش عمليات، سازوكار و مواردي از اين قبيل است.


خلاقيت و نوآوري در فرآورده (محصول)؛ عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري كه نتيجه اش بهبود يا تغيير فراورده سازمان، يا خلق و توليد محصول جديد است.


خلاقيت و نوآوري در خدمات؛ عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري كه در نتيجه آن بهبود يا تغييري در كيفيت و نوع خدمتي كه سازمان عرضه مي‌كند، ايجاد مي‌شود يا خدمت جديدي خلق و عرضه مي‌شود.


خلاقيت و نوآوري در بازاريابي؛ عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري در راهبردها، الگوها و روش‌هاي بازاريابي كه سازمان براي ارائه توليدات يا خدمات خود به بازار بكار مي‌گيرد. در اين حالت شيوه‌هاي بازاريابي بهينه شده يا تغيير مي‌كند يا روش‌هاي نويني خلق شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ممكن است انواع ديگري از خلاقيت و نوآوري سازماني در ديدگاه‌هاي مختلف وجود داشته باشد.


خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي فناورانه را مي‌توان در دو دسته كلي در نظر گرفت:


1. خلاقيت و نوآوري بنيادي و زير بنايي (بزرگ) كه عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري فناورانه كه فناوري جديدي خلق مي‌كند و مي‌تواند جايگزين فناوري پيشين بشود.


2. خلاقيت و نوآوري تكاملي و بهينه‌ساز (كوچك) كه عبارت است از فرايند خلاقيت و نوآوري فناورانه كه در نتيجه آن فناوري موجود تكميل و بهينه مي‌شود.

 

سيد مهدي گلستان هاشمي