شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پاره‌اي قواعد براي توسعه راه حل‌هاي ممكن
شنبه، 6 آذر 1400 - 15:15 کد خبر:35142
اگر به خوبي ايده‌هاي ديگران توجه نكنيد، قادر نخواهيد بود، بخوبي آن ايده‌ها را ارزيابي كنيد. همچنين ممكن است ايده‌هاي خود را كه شايد ديگران الهام بخش آن باشند نيز از دست بدهيد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- براي اطمينان از اين كه هر راه حل بطور منطقي بررسي شده است بايد نكاتي مورد توجه قرار گيرند:


1. ابتدا بشنويد سپس صحبت كنيد.

اگر به خوبي ايده‌هاي ديگران توجه نكنيد، قادر نخواهيد بود، بخوبي آن ايده‌ها را ارزيابي كنيد. همچنين ممكن است ايده‌هاي خود را كه شايد ديگران الهام بخش آن باشند نيز از دست بدهيد.


2. ايده‌هاي ديگران را توسعه دهيد.

 هر كس ممكن است بطور بالقوه ايده‌اي درخشان داشته باشد، كه در آن شكافهاي اساسي وجود دارد. در اين حالت بجاي كنار گذاشتن آن بايد آن را مطرح كرد، به دليل نامطلوب بودن، شايد با طرح و عرضه آن بتوان مقوله‌اي عملي را در آن آشكار نمود.


3. پرسش‌هاي دقيق طرح كنيد
درست است كه در اين مرحله نمي‌توانيد يك ايده را ارزيابي كنيد، اما اين به آن معنا نيست كه نمي‌توانيد پرسش‌هاي دقيقي در باره طبيعت كامل يك ايده مطرح كنيد.


انتخاب بهترين راه حل
علت حذف ارزش‌يابي از روند خلق راه‌حل‌هاي بالقوه آن است كه اگر ايده‌ها خيلي زود ارزش‌يابي شوند، خطر دو گانه قضاوت غيرمنصفانه و ارزيابي بسيار ذهني وجود دارد. براي ارزش‌يابي و انتخاب راه حل مفيد و مؤثر، بايد منتظر شكل‌گيري كامل تمام راه‌حل‌هاي بالقوه شد.


در تصميم‌گيري جهت آن كه كدام گزينه انجام شود، بايد به قبل يعني اهداف "بايد" و "مطلوب" برگشت. گزينه انتخاب شده بايد، تمام اهداف "بايد" و بسياري اهداف "مطلوب" را در برگيرد.


با توجه به اين نكات، مي‌توان فهرستي از معيارها تنظيم و هر گزينه را با توجه به اين معيارها ارزيابي كرد. مثلا براي سفر از يك شهر به شهري ديگر نمي‌توان فهرستي از معيارها و گزينه‌ها فراهم و سپس آن را وارد جدول كرد.


براي مثال بخشي از اين روند شامل تصميم‌گيري در اين مورد است كه ميزان اهميت سرعت نسبت به هزينه چقدر است. يك جدول مفيد ديگر جدول پاداش/ خطر است.


بااستفاده از اين جدول مي‌توان انتخابي كرد كه با پاداشي بالا توام باشد. تصميمات مؤثر در محدوده مديريت، مانند عملكرد كيفيت (چگونه يك تصميم بايد از نظر فني درست باشد) و مقبوليت (چگونه موافقت افراد براي حركت در اين مسير كسب شود) را نيز مي‌توان با جدول مشابهي اتخاذ كرد.


3. برنامه‌ريزي و سازماندهي
در اين مرحله بايد يك دوره عملي و اجرايي تدوين و اجرا شود. براي اين كار تنظيم پرسش‌هاي دقيق بسيار مناسب است نظير:
- چه كسي بايد درگير آن باشد؟
- تاييد چه كسي لازم است؟
- تقريبا چه مدت زماني براي انجام كار لازم است؟
- هزينه احتمالي آن چقدر است؟
- چه موانعي براي انجام اقدامات، روش‌ها و... در سازمان وجود دارد؟