شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بازخوردها/ نظر همكاران/ پيشنهاد من به آقاي رييس جمهور ...
جمعه، 8 تیر 1397 - 15:32 کد خبر:33994
رئيس جمهوري از درون مجموعه خود شروع و در وزارتخانه ها و استانداري هاي و سازمان ها و اداره هاي كل تغييرات را در كمتر از دو ماه به انجام برساند. بسم الله

نگاه رسانه:
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  مديريت نشريه ي منطقه اي واكنش و شبكه خبري گيلان 24 با اين نگاه اقاي مهدي باقريان كاملا موافق است به گونه اي كه در شش سال گذشته به گواه يادداشت هاي روز و سرمقاله ها دراين دو رسانه و ديگر رسانه هاي استاني و كشوري بارها و بارها بر اين مساله مهم تاكيد داشته و دارم.

آقاي رئيس جمهوري محترم بدانند كه وضعيت و شرايط روابط عمومي در استان ها و شهرستان ها بي ترديد در شرايطي بحراني است و در يك استان از 70 يا 80 روابط عمومي بخش دولتي و همين تعداد روابط عمومي بخشي هاي خصولتي به دشواري مي توانيد به تعداد انگشتان يك دست روابط عمومي هايي را يافت كه تا حدي به وظايف، نقش و رسالت خويش آگاه باشند و يك نگاه گذرا به پرتالهاي روابط عمومي و اقدام هايي كه در روز انجام مي دهد اين ادعا را آشكار مي سازد. در اين باره آماده مناظره با هر مدير و مسئول و صاحب نظري در كشور و استان ها هستم..

در سازمان ها و نهادها بخش عمده نيروهاي روابط عمومي سفارشي از سوي وكلا و مديران اجرايي و روحانيان و افراد صاحب نفوذ هستند و لذا خيلي اعتقاد به اطلاع رساني درست، دقيق و به هنگام نيست و كار اطلاع رساني به آنچه شما باور داريد، روي زمين مانده است. بنيان گذار نظام اسلامي توصيه مي كردند، هر كاري مي كنيد به مردم بگوييد كه بدانند انقلاب چه خدماتي كرده است و روابط عمومي ها اغلب از اين همين بخش هم عاجز مانده اند.!.

اعتقاد نگارنده اين است كه بايد يك انقلاب سريع و وسيع در عرصه روابط عمومي هاي كشور روي بدهد، در غير اين صورت مديران بخش هاي دولتي و نهادها و سازمان هاي حاكميتي راهي كه مي روند به ... است.

روابط عمومي هاي سازمان ها و نهادها بايد از بهترين ، هشيارترين، با انرژي ترين و آگاه ترين افراد در هر مجموعه و سازمان باشند و بدانند چه وظايفي دارند و چون نمي دانند، رئيس دولت هم به آن ها توصيه مي كند كه حداقل در مقابل سخنان ناروا ابستادگي كرده و خدمات دولت و نظام را تشريح و تبيين كنند.

رئيس جمهوري از درون مجموعه خود شروع و در وزارتخانه ها و استانداري هاي و سازمان ها و اداره هاي كل تغييرات را در كمتر از دو ماه به انجام برساند. بسم الله

مجيد محمدپور
نويسنده و مدرس علوم ارتباطات
منبع : گيلان 24