شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سازمان هوشيار
چهارشنبه، 23 تیر 1400 - 13:44 کد خبر:33280
سازمان هوشيار عبارت از سازماني است كه شفّافيت را هدايت مي‌كند كه سود ببرد و فرهنگ جديدي از سعۀ صدر را پديد مي‌آورد كه به نحوي صحيح بين آنچه كه از لحاظ تجاري محرمانه است و مشاركت كلّيه شهروندان تمايز قائل شود.



شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سازمان هوشيار عبارت از سازماني است كه شفافيت را هدايت مي‌كند كه سود ببرد و فرهنگ جديدي از سعۀ صدر را پديد مي‌آورد كه به نحوي صحيح بين آنچه كه از لحاظ تجاري محرمانه است و مشاركت كليه شهروندان تمايز قائل شود.


درست همانطور كه سازمان‌ها مي‌توانند ارزش‌ها را سهيم شوند، اطلاعات و عقايد را نيز مي‌توانند بيان نمايند. سُلطه و زمام امور به فرهنگ جديدي از "ما" انتقال مي‌يابد. با كاملاً شفاف شدن، "ما" به نحوي صحيح پاسخگو مي‌شويم – نه به نخبگاني كه زماني قدرتمند بودند بلكه به مجموعه شهروندان.


روابط از بزرگسال به كودك (ما به تو مي‌گوييم كه چه چيزي و در چه موقعي براي تو مفيد است) از بزرگسال به بزرگسال (مكالمۀ پخته و سنجيدۀ دو فرد برابر) انتقال مي‌يابد. اعتماد به اين ترتيب با كاركنان و مشتريان به وجود مي‌آيد– به نحوي درست بر مبناي احترام متقابل ايجاد مي‌شود.


ترس غالباً سازمان را از افشاي خود باز مي‌دارد. اما ترس برگرفته از فرهنگ مديريتي است– فرامين و كنترل‌هاي لازم براي تضمين اطاعت از فرايند.


اختياردهي فردي فقط به شفافيت بيشتر منجر مي‎ شود، درست همانطور كه پيشرفت فناوري و ارتباطات سرعت فرايند را فزوني مي‌بخشد، قدرت را از سلسله مراتب ‎هاي قديم دور كرده به شبكه‎‌هاي جديد نفوذ سوق مي ‎دهد.


اما، بايد در مورد پرستش و بت كردن شفافيت مراقب باشيم. صرفاً انتشار اطلاعات فراوان عبارت از حركت به سوي ايجاد يا اعادۀ اعتماد عمومي نيست؛ اين فقط تلاش ديگري، مانند مسئوليت اجتماعي جمعي، براي ظهور شفافيت و مسئوليت اجتماعي است.


اين را نمي‌توان به عنوان سرپوشي براي مديريت بهتر و اخلاقيات به كار برد. يكي از پيامدهاي ناخواستۀ شرايط آزادي اطلاعات اين است كه همۀ گزارش‌ها ديگر كامل، صحيح يا صادقانه نيست.

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)